خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17442   بروزرسانی: 08-07-1398

Soheila Zarrin Ghalami

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسی عوامل تکنولوژیک موثر بر میزان ضایعات نانهای سنتی شهر زنجان در طی پخت   مجريارديبهشت 1388اسفند  1388کاربردیسازمان غله زنجان