خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17442   بروزرسانی: 08-07-1398

Soheila Zarrin Ghalami

ساير فعاليتهاي پژوهشي

داور مقالات پژوهشی در مجلات (20مقاله)  و کنگره های داخلی (25 مقاله ) و 4طرح پژوهشی 

داور پایان نامه های کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس : 8 پایان نامه

ریاست تدوین 3 استاندارد داخلی