خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16221   بروزرسانی: 25-01-1398

Mandana Bimakr
ماندانا بی مکر
استادیار

پست الکترونيکی
mandana.bimakr[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bimakr-mandana

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2651

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، اتاق 71، کدپستی 38791-45371