خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17002   بروزرسانی: 17-08-1398

Mandana Bimakr

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. شیمی مواد غذایی 22. روش های نوین آزمایشگاهی3. زبان تخصصی4. میکروبیولوژی مواد غذایی5. کنسروسازی