خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17002   بروزرسانی: 17-08-1398

Mandana Bimakr

سوابق تحصیلی


دکترا : پوترا مالزی, مالزی, تکنولوژی مواد غذایی , 1391-1387

کارشناسی ارشد : پوترا مالزی, مالزی, مهندسی فراوری مواد غذایی , 1387-1385

کارشناسی : فردوسی مشهد, ایران, علوم و صنایع غذایی , 1385-1381