خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17002   بروزرسانی: 17-08-1398

Mandana Bimakr

مدیریت

مدیر گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی از آذر 1397 تا کنون