خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24840   بروزرسانی: 22-10-1400

Abbasali Zamani

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه زنجان, ایران, شیمی تجزیه- محیط زیست , 1391-1386
عنوان رساله : شیمی تجزیه زیست محیطی: مشاركت درمطالعات مرتبط با فلزهای سنگین در محیط زیست
زمینه رساله : شیمی تجزیه/ محیط زیست
استاد راهنما : دکتر محمد رضا یافتیان - دکتر عبدالحسین پری زنگنه

کارشناسی ارشد : دانشگاه زنجان, ایران, شیمی تجزیه , 1382-1380
عنوان پایان نامه : مطالعه تاثير اترهاي تاجي براستخراج يون‌هاي لانتانيم، اروپيم وتوريم توسط ليگاند اسيدي بيس (2-اتيل هگزيل) فسفريك اسيد
زمینه پایان نامه : شیمی تجزیه
استاد راهنما : دکتر محمد رضا یافتیان

کارشناسی : دانشگاه زنجان, ایران, شیمی محض , 1379-1375