خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18785   بروزرسانی: 24-04-1398

Abbasali Zamani

مدیریت

هیئت تحریریه فصل نامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی رشد آموزش شیمی

مدیر گروه علوم محیط زیست دانشگاه زنجان 1391

دبير بخش دانش و فناوري مجله­ي رشد آموزش شيمي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي دفتر انتشارات كمك آموزشي، شماره های 80-102