خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24840   بروزرسانی: 22-10-1400

Abbasali Zamani

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

1400- شهروند نمونه شهر زنجان
1399- استاد نمونه پژوهشی علوم- استان زنجان
1394- استاد نمونه پژوهشی دانشكده علوم دانشگاه زنجان
1392- ثبت اختراع تعیین مقدار باقیمانده سدیم هیدروسولفیت در قند به روش ولتامتریک (شماره ثبت 80141-05/05/1392)
1392- استاد نمونه آموزشی دانشكده علوم دانشگاه زنجان
1390- کارآفرین برتر استان زنجان
1389- دریافت تاییدیه سطح سه از بنیاد نخبگان
1388- ثبت اختراع کیت آزمایشگاهی شیمی در مقیاس کوچک (شماره ثبت 59563-26/03/1388)