خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24840   بروزرسانی: 22-10-1400

Abbasali Zamani

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسی تاثیر تغییرات پارامترهای تغذیه گرایی بر کیفیت آب مخزن سد کینه ورس   همكارخرداد 1390تير  1392کاربردی-داخلیشرکت سهامی آب منطقه ای زنجاندانشگاه زنجان
استفاده از گیاه اشنان در تهیه فیلترهای ارزان قیمت جهت حذف برخی فلزات سنگین از نمونه های آبی   همكارتير 1390تير  1391کاربردی- داخلیدانشگاه زنجاندانشگاه زنجان