خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24842   بروزرسانی: 22-10-1400

Abbasali Zamani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. آزمایشگاه شیمی تجزیه پایه 13. شیمی تجزیه پایه 1(کارشناسی شیمی)4. مدیریت پسماندهای شیمیایی آزمایشگاهی5. آلودگی منابع آب (کارشناسی ارشد علوم محیط زیست)6. عناصر فلزی سنگین در محیط زیست (کارشناسی ارشد علوم محیط زیست)7. 8. آلودگی صنعتی (کارشناسی ارشد علوم محیط زیست)9. شیمی محیط زیست (کارشناسی ارشد علوم محیط زیست)10. شناخت و کاربرد دستگاه های آزمایشگاهی مدرن (دکتری خاکشناسی)11. 12. 13. کارگاه آموزشی آزمایشگاه شیمی در مقیاس خرد(ویژه معلم های شیمی دوره متوسطه)14. آمار در تحلیل های علوم محیط زیست (کارشناسی ارشد علوم محیط زیست)15. آنالیز دستگاهی (کارشناسی ارشد علوم محیط زیست)16. مبانی کامپیوتر (کارشناسی ارشد علوم محیط زیست)17. شیمی عمومی و آزمایشگاه (کارشناسی شیمی، کارشناسی زمین شناسی، کارشناسی زیست شناسی)