خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18794   بروزرسانی: 24-04-1398

Abbasali Zamani

برنامه هفتگی گروه علوم محیط زیست نیمسال دوم 97-98

 

10:00-8:00

12:00-10:00

16:00-14:00

18:00-16:00

20:00-18:00

شنبه

 

 

زمین شناسی محیط زیستی

سالن سمینار ریاضی

زیست شناسی محیط زیستی**

کلاس 8 شیمی

 

 

 

یکشنبه

روش تحقیق

 کلاس 8 شیمی

جلسه گروه علوم محیط زیست

کلاس 8 شیمی*

انرژی در محیط زیست 

کلاس 8 شیمی

عناصر فلزی سنگین

کلاس 8 شیمی

زیست شناسی محیط زیستی

کلاس 8 شیمی

زمین شناسی محیط زیستی

کلاس 8 شیمی**

 

 

 

دوشنبه

آمار در علوم محیط زیست کلاس 8 شیمی

مکان یابی دفن پسماند

کلاس 8 شیمی

زبان تخصصی 

کلاس 8 شیمی

ایمنی بهداشت در محیط زیست

 کلاس 8 شیمی

بیوتکنولوژی

کلاس 8 شیمی

 

 

سه شنبه

کاربرد کامپیوتر

کلاس 8 شیمی

تغییر اقلیم

کلاس 8 شیمی

آلودگی منابع آب آزمایشگاه علوم محیط زیست

شیمی محیط زیست کلاس 8 شیمی

مکان یابی دفن پسماند کلاس 8 شیمی

ایمنی و بهداشت آزمایشگاه علوم محیط زیست

آلودگی صنعتی کلاس 8 شیمی

ارزیابی اثرات توسعه

کلاس 201 اداری

 

چهارشنبه

کاربرد کامپیوتر

کلاس 8 شیمی

کاربرد کامپیوتر* *

کلاس 8 شیمی

آلودگی هوا کلاس 8 شیمی

آلودگی منابع آب کلاس 8 شیمی 

 

شیمی محیط زیستی*

کلاس 8 شیمی