خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19608   بروزرسانی: 16-09-1398

Abbasali Zamani

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو کمیته فنی تحقیقات مخاطرات زیست محیطی  در استان زنجان (از شهریور ماه 1392)

عضو شورای پژوهشی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان، 1393
عضو کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی استان زنجان ، 1393

عضو انجمن شیمی ایران (از سال 1388 )

عضو کمیسیون صدور پروانه‌های بهداشتی مشمول قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، 1394

عضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشگاه زنجان، 1394