خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22573   بروزرسانی: 28-02-1398

Masood Abolfazli
مسعود ابوالفضلی
مربی

پست الکترونيکی
abolfazli.masood@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/abolfazli-masood

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسي ، گروه نقاشي، اتاق 117،ص پ 313

 

متولد 1341 زنجان