خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21617   بروزرسانی: 28-02-1398

Masood Abolfazli

ارائه سمينار و كنفرانس

 

 ارائه كنفرانس     عنوان :  بازتاب حماسه و تراژدي در نقاشي معاصر ( مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان )  1380

 ارائه سمينار       عنوان :  مشاهده هنر و هنر مشاهده ( دانشكده علوم دانشگاه زنجان )  1386