خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20542   بروزرسانی: 28-02-1398

Masood Abolfazli

مدیریت

مسئول راه اندازي دانشكده هنر دانشگاه زنجان ( 1383 تا 1387 )

مدير دوره هاي نيمه حضوري و آزاد دانشگاه زنجان ( 1383 تا 1385)

رئيس كارگروه تخصصي ( هنرهاي تجسمي ) استان زنجان 1387 - 1388

 

مسئول راه اندازي ( دوره هاي آموزشي مجازي و فراگير در حوزه مديريت دوره هاي نيمه حضوري و آزاد دانشگاه زنجان) 1383 - 1384  

عضو كميته اجرايي ( همايش يادگيري الكترونيكي دانشگاه زنجان )  1384

عضو كميته آموزش مجازي دانشگاه زنجان  1384