خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20542   بروزرسانی: 28-02-1398

Masood Abolfazli

سوابق تحصیلی


دکترا :

کارشناسی ارشد : دانشكده هنر ( دانشگاه تربيت مدرس تهران ), ايران, نقاشي , 1377
عنوان پایان نامه : بررسي نقاشي معاصر ايران در مطبوعات
زمینه پایان نامه : نقاشي معاصر ايران
استاد راهنما : دكتر محمد كاظم حسنوند

کارشناسی : دانشکده هنرهای زیبا ( دانشگاه تهران ), ایران, نقاشی , 1370-1365
عنوان پایان نامه : نگاهی به تحول منظره سازی در اروپا
استاد راهنما : ایراندخت محصص