خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20542   بروزرسانی: 28-02-1398

Masood Abolfazli

شرکت در کارگاههای آموزشی

شركت در ( كلاس هاي تخصّصي عملي و تئوري )   استاد روئين پاكباز   در نيمه دوم دهه 1360 

شامل    :  كارگاه نقاشي  ( سبك شناسي )  / كارگاه مباني هنرهاي تجسمي /  تاريخ هنر /  تاريخ نقاشي