خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34959   بروزرسانی: 17-05-1401

Sadegh Karimpouli

عنوان کتاب: تعیین بخش های کیفیت بالای مخازن هیدروکربنی با استفاده از تخمین رخساره به روش بیزین: مطالعه موردی روی یک مخزن کربناته در ایران (Book Chapter)
چکيده

 .Book Title: Advances in Data, Methods, Models and Their Applications in Oil/Gas Exploration. Authors: Said GACI , Olga HACHAY. ISBN: 978-1-940366-20-3 Chapter 3: Detection of High Quality Parts of Hydrocarbon Reservoirs Using Bayesian Facies Estimation: A Case Study on a Carbonate Reservoir from Iran. Authors of Chapter 3: Sadegh Karimpouli, Hossein Hassani, Hossein Khoshdel, Alireza Malehmir, Majid NAbi-Bidhendi Online link: http://www.sciencepublishinggroup.com/book/B-978-1-940366-20-3.aspx