خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34096   بروزرسانی: 17-05-1401

Sadegh Karimpouli

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ژئوفیزیک اکتشافی2. فیزیک سنگ3. چاه نگاری4. زمین شناسی ساختاری5. منابع نفت و گاز6. آمار و احتمالات مهندسی