خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31866   بروزرسانی: 17-05-1401

Sadegh Karimpouli

علایق پژوهشی

1- ژئوفیزیک اکتشافی:

                         - اکتشاف کانسارهای معدنی

                         - اکتشاف نفت: تفسیر داده های لرزه ای و لاگ، مدلسازی مخزن، تخمین رخساره

2- فیزیک سنگ رقومی/ فیزیک سنگ آماری

3- کاربرد شبکه های عصبی در علوم زمین

4- کاربرد روش های نوین آماری در علوم زمین