خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31811   بروزرسانی: 17-05-1401

Sadegh Karimpouli

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
8 صادق خوش لسان بهمن  1395مکانیک سنگ ارائه روشی جایگزین برای فیزیک سنگ رقومی استاندارد بر اساس بازسازی 3 بعدی تصاویر 2 بعدی (با مطالعه موردی روی یکی از مخازن نفتی جنوب غربی ایران)    استاد راهنما
7 پرویز روشنایی بهمن  1395مکانیک سنگ مدل سازی عددی رشد شکستگی جهت دار در فرآیند شکاف هیدرولیکی چاه نفتی با استفاده از وضعیت تنش های بر جا (مطالعه موردی: چاه نفتی در جنوب غرب ایران)   استاد راهنما
6 محمد رضانژاد شهريور  97مکانیک سنگ مدل سازی عددی رشد ترک در محیط های متخلخل سنگ به روش المان محدود توسعه یافته   استاد راهنما
5 اسرا فرجی مرداد  98مکانیک سنگ بررسی ویژگی های الاستیک نمونه های مغزه آزمایشگاهی با استفاده از روش فیزیک سنگ رقومی چند مقیاسی   استاد راهنما
4 محمد مهدی گلابی آذر  98مکانیک سنگ بررسي رشد ترك در محيط هاي متخلخل در اثر سيال به كمك مدلسازي عددي   استاد راهنما
3 محمد بشارتی شهريور  1399مکانیک سنگ امكان سنجي مدل سازي رشد سه بعدي ترك در محيط هاي متخلخل با استفاده از مقاطع دو بعدي   استاد راهنما
2 پریسا خدایی شهريور  1400مکانیک سنگ تخمین سرعت امواج عبوری در سنگ از روی خرده های سنگ با استفاده از فیزیک سنگ رقومی   استاد راهنما
1 مریم محمدی در حال انجاممکانیک سنگ تشخيص خودكار درزه و شكستگي ها در تصاوير ديواره هاي سنگي با استفاده از شبكه هاي عصبي كانولوشني عميق   استاد راهنما