خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31867   بروزرسانی: 17-05-1401

Sadegh Karimpouli

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو انجمن بین المللی ژئوفیزیک اکتشافی (SEG)

عضو انجمن بین المللی فیزیک سنگ (ROCKETH)

عضو انجمن ژئوفیزیک ایران (NIGS)

عضو انجمن ژئومکانیک نفت ایران (IRPGA)

عضو نظام مهتدسی معدن (IMEO)

---------------------------------------

ادیتور مجله

Review Editor of: Frontiers in Earth Science

---------------------------------------

داوری در مجلات

Journal of Petroleum Science and Engineering

Journal of Geophysics and Engineering

Interpretation

Acta Geophysica

Environmental Earth Science

Journal of Water Resource and Protection

Stochastic Environmental Research and Risk Assessment

Mineral Econimics

International Scholary Research Notices