خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31811   بروزرسانی: 17-05-1401

Sadegh Karimpouli

Publications in Journals

International ISI36.  Karimpouli S. and Kadyrov, R.
Multistep Super Resolution Double-U-net (SRDUN) for enhancing the resolution of Berea sandstone images
Journal of Petroleum Science and Engineering Vol. 216 (2022) . 
International ISI35.  Khodaei P., Karimpouli S., Balcewicz M., and Saenger E. H.
Computing wave velocity of rock sample using rock chips and cuttings
Journal of Petroleum Science and Engineering Vol. 209 (2022P. 1098. 
International ISI34.  Karimpouli S., Tahmasebi P., and Saenger E. H.
Ultrasonic prediction of crack density using machine learning: A numerical investigation
Geoscience Frontiers Vol. 13 Issue 1 (2022P. 1012. 
International ISI33.  Rezanezhad M., Lajevardi S. A. and Karimpouli S.
An investigation on prevalent strategies for XFEM-based numerical modeling of crack growth in porous media
Frontiers of Structural and Civil Engineering Vol. 15 (2021PP. 914-936. 
International ISI32.  Rezanezhad M., Lajevardi S.A. and Karimpouli S.
Application of equivalent circle and ellipse for pore shape modeling in crack growth problem: A numerical investigation in microscale
Engineering Fracture Mechanics Vol. 253 (2021P. 1078. 
International ISI31.  Saenger E. H., Finger C., Karimpouli S. and Tahmasebi P.
Single-Station Coda Wave Interferometry: A Feasibility Study Using Machine Learning
Materials Vol. 14 Issue 13 (2021PP. 1-14. 
داخلي-ISC30.  رضانژاد م.، لاجوردی س. ا.، و کریم پولی ص،
رشد ترک در محیط های متخلخل با استفاده از روش XFEM: مقایسه رویکردهای مدل سازی در آباکوس
نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن دوره 10 شماره 24 (1399صفحات 27-40. 
International ISI29.  Karimpouli S. and Tahmasebi P.
Physics informed machine learning: Seismic wave equation
Geoscience Frontiers Vol. 11 Issue 6 (2020PP. 1993-2001. 
International ISI28.  Karimpouli S., Tahmasebi P., and Ramandi H. L., 
A Review of Experimental and Numerical Modeling of Digital Coalbed Methane: Imaging, Segmentation, Fracture Modeling and Permeability Prediction
International Journal of Coal Geology Vol. 228 (2020PP. 1-21. 
داخلي-ISC27.  نظری س، عرب امیری ع، کامكار ا، کریم پولی ص،
به کارگیری روش های دورسنجی و ژئوفیزیک زمینی در پیجویی و اکتشاف ذخایر مس در منطقه باب زنگوییه، چهارگنبد کرمان
نشریه زمین شناسی مهندسی دوره 15 شماره 2 (1399) . 
International ISI26.  Rezanezhad M., Lejevardi S.A., and Karimpouli S. 
Effects of pore(s)-crack locations and arrangements on crack growth modeling in porous media
Theoretical and Applied Fracture Mechanics Vol. 107 (2020PP. 1-12. 
International ISI25.  Karimpouli S., Faraji A., Balcewicz M., and Saenger E. H.
Computing heterogeneous core sample velocity using Digital Rock Physics: A multiscale approach
Computers & Geosciences Vol. 135 (2020PP. 1-10. 
International ISI24.  Karimpouli S., Tahmasebi P., and Saenger E.
Coal Cleat/Fracture Segmentation Using Convolutional Neural Networks
Natural Resources Research Vol. 29 (2020PP. 1675-1685. 
International ISI23.  Rezanezhad M., Lejevardi S.A., and Karimpouli S. 
Effects of pore-crack relative location on crack propagation in porous media using XFEM method
Theoretical and Applied Fracture Mechanics Vol. 103 (2019PP. 1-10. 
International ISI22.  Karimpouli S. and Tahmesbi P.
Segmentation of digital rock images using deep convolutional autoencoder networks
Computers & Geosciences Vol. 126 (2019PP. 142-150. 
International ISI21.  Karimpouli S. and Tahmasebi P.
Image-based velocity estimation of rock using Convolutional Neural Networks
Neural Networks Vol. 111 (2019PP. 89-97. 
International ISI20.  Karimpouli S., and Tahmasebi P.,
3D Multifractal Analysis of Porous Media Using 3D Digital Images: Considerations for heterogeneity evaluation
Geophysical Prospecting Vol. 67 Issue 4 (2019PP. 1082-1093. 
International ISI19.  Karimpouli S., Tahmasebi P., and Saenger E.H.
Estimating 3D elastic moduli of rock from 2D thin section images using Differential Effective Medium Theory
Geophysics Vol. 83 Issue 4 (2018PP. 211-219. 
International ISI18.  Karimpouli S., Khoshlesan S., Saenger E. H., and Hooshmand H.
Application of alternative digital rock physics methods in a real case study: a challenge between clean and cemented samples
Geophysical Prospecting Vol. 66 (2018PP. 767-783. 
National-ISC17.  غفاری، س. ن.، کریم پولی، ص.،
ارائه روابط بهبود یافته برای روندهای تراوایی-تخلخل سنگ با استفاده از فیزیک سنگ رقومی
نشریه ژئومکانیک نفت دوره 1 (1396صفحات 52-40. 
International ISI16.  Karimpouli S., Tahmasebi P., Ramandi H. L., Mostaghimid P., and Saadatfar M.,
Stochastic modeling of coal fracture network by direct use of micro-computed tomography images
International Journal of Coal Geology Vol. 179 (2017PP. 163-153. 
International ISI15.  Salimi A., Ziaiia M., Amiri A., Zadeh M. H., Karimpouli S., and Moradkhani M.,
Using a Feature Subset Selection method and Support Vector Machine to address curse of dimensionality and redundancy in Hyperion hyperspectral data classification
The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science Vol. 21 (2018PP. 27-36. 
International-ISI14.  Karimpouli S. and Tahmasebi P.
A hierarchical sampling for capturing permeability trend in rock physics
Transport in Porous Media Vol. 116 Issue 3 (2017PP. 1057-1072. 
International ISI13.  Karimpouli S. and Fattahi H.,
Estimation of P- and S-wave impedances using Bayesian inversion and adaptive neuro-fuzzy inference system from a carbonate reservoir in Iran
Neural Computing and Applications Vol. 29 (2018PP. 1059-1072. 
International ISI12.  Karimpouli S., Salimi A., and Ghasemzadeh S.,
Seminonlinear Spectral Unmixing Using a Neural Network Based Forward Modeling
Journal of Applied Remote Sensing Vol. 10 Issue 3 (2016) . 
International-ISI11.  Fattahi H. and Karimpouli S.
Prediction of porosity and water saturation using pre-stack seismic attributes: a comparison of Bayesian inversion and computational intelligence methods
Computational Geosciences Vol. 20 Issue 5 (2016PP. 1075-1094. 
International-ISI10.  Karimpouli S. and Tahmasebi P.
Conditional reconstruction: an alternative strategy in digital rock physics
Geophysics Vol. 81 Issue 4 (2016) . 
International ISC9.  Salimi A., Ziaii M., Hosseinjani Zadeh M., Amiri A., and Karimpouli S.
High performance of the support vector machine in classifying hyperspectral data using a limited dataset
International Journal of Mining and Geo-Engineering Vol. 49 Issue 2 (2015PP. 253-268. 
National-ISC8.  کریم پولی، ص.، طهماسبی، پ
ارائه يک روش جايگزين در فيزيک سنگ رقومي استاندارد با استفاده از بازسازي 3بعدي تصاوير 2بعدي
مجله زمین شناسی نفت ایران دوره 9 (1394) . 
National-ISC7.  کریم پولی، ص.، عباس زاده، س.، امینی، ا
تشخیص خودکار خطواره ها در تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی با استفاده از تبدیل رادون
نشریه علمی- پژوهشی مهندسی معدن دوره 10 شماره 29 (1394صفحات 41-49. 
International ISI6.  Karimpouli, S., and Malehmir, A.,
Neuro-Bayesian facies inversion of prestack seismic data from a carbonate reservoir in Iran
Journal of Petroleum Science and Engineering Vol. 131 (2015PP. 11-17. 
National-ISC5.  جدیری شکری، ب.، دولتی ارده جانی، ف.، کریم پولی، ص.
پیش‌بینی میزان پیریت باقی‌مانده در دمپ باطله‌‌های فرآوری زغال با استفاده از روش آماری رگرسیون چند متغیره – مطالعه موردی
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره 18 شماره 3 (1395صفحات 37-52. 
International-ISI4.  Karimpouli, S., Malehmir, A., Hassani, H., Khoshdel, H., and Nabi-Bidhendi, M.
Automated diffraction delineation using an apex-shifted Radon transform
Journal of Geophysics and Engineering Vol. 12 (2015PP. 199-210. 
International-ISI3.  Karimpouli, S., Hassani, H., Malehmir, A., Nabi-Bidhendi, M., and Khoshdel, H.
Understanding the fracture role on hydrocarbon accumulation and distribution using seismic data: A case study on a carbonate reservoir from Iran
Journal of Applied Geophysics Vol. 96 (2013PP. 98-106. 
International-ISI2.  Karimpouli, S., Hassani, H., Nabi-Bidhendi, M., Khoshdel, H., and Malehmir, A.,
Application of probabilistic facies prediction and estimation of rock physics parameters in a carbonate reservoir from Iran
Journal of Geophysics and Engineering Vol. 10 (2013P. 15008. 
International-ISI1.  Karimpouli. S, Fathianpour. N, and Roohi
A new approach to improve of neural networks’ algorithm in permeability prediction of petroleum reservoirs using supervised committee machine neural network (SCMNN)
Journal of Petroleum Science and Engineering Vol. 73 (2010PP. 227-232. 


Presentations in Seminars & Congress


National 34. کریم پولی ص.
قابلیت شبکه های کانولوشنی در تخمین سرعت سنگ با تصاویر چندمقیاسی

نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران


انجمن ژئوفیزیک ایران, تهران, 14 - 15 آبان 1399.  
National 33. کریم پولی ص. و قدس ع.
تشخیص خودکار رویدادهای زلزله و خوانش فازهای لرزه ای با استفاده از شبکه های کانولوشنی عمیق

نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران


انجمن ژئوفیزیک ایران, تهران, 14 - 15 آبان 1399.  
National 32. خدایی پ. و کریم پولی ص.
مروری بر روش­های اندازه­ گیری ویژگی­های فیزیکی-مکانیکی سنگ از روی خرده ­های حفاری  

دومین همایش ملی معدنکاری  و صنایع معدنی سبز ایران


دانشگاه زنجان, زنجان, 27 آذر 1398.  
National 31. پورمجیدی پ، و کریم پولی ص.
مروری بر کاربرد پهبادها در معدن کاری و محیط زیست معدنی

دومین همایش ملی معدنکاری  و صنایع معدنی سبز ایران


دانشگاه زنجان, زنجان, 27 آذر 1398.  
National 30. کریم پولی ص.، و طهماسبی پ
قطعه‌بندی تصاویر سنگ با استفاده از یادگیری عمیق

چهارمین سمینار ژئوفیزیک اکتشافی نفت


انجمن ژئوفیزیک ایران, تهران, 11 ارديبهشت 1398.  
National 29. کریم پولی، ص
سنگهای رقومی: مروری بر قابلیتهای یک روش نوین در محاسبه ویژگیهای مخازن هیدروکربنی

چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران


دانشگاه زنجان, زنجان, 2 - 3 آبان 1397.    
National 28. خوش آیین. ا.، کریم پولی. ص
مدلسازی اثر فشردگی دانه ها بر سرعت موج در مخازن هیدروکربنی ماسه سنگی

چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 2 - 3 آبان 1397.    
National 27.  رضانژاد. م.، کریم پولی. ص.، لاجوردی س. ا
مدل سازی عددی رشد ترک در مخازن ماسه سنگی

چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 2 - 3 آبان 1397.    
National 26. کریم ­پولی ص.، طهماسبی پ.، سائنگر ا.
ارائه روشی جهت تخمین ضرایب الاستیک سه بعدی سنگ با تصاویر دو بعدی

هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران


انجمن ژئوفیزیک ایران, تهران, 18 - 20 ارديبهشت 1397.  
National 25. فرجی ا.، کریم ­پولی ص.
روش چند ­مقیاسی جهت تعیین ضرایب موثر الاستیک در تصاویر رقومی سنگ

هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران


انجمن ژئوفیزیک ایران, تهران, 18 - 20 ارديبهشت 1397.  
National 24. محمدي م.، کریم ­پولي ص.، معصومي ز.، قدس ع.
بررسي اثر ساختگاه با استفاده از امواج سطحی (مطالعه‌ی موردي شهر زنجان)

هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران


انجمن ژئوفیزیک ایران, تهران, 18 - 20 ارديبهشت 1397.  
National 23. علویان س. م.، صنعی ن.، کریم پولی ص
تفسیر ساختاری مخزن گازی پارس جنوبی با استفاده از نشانگرهای لرزه ای

 اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته -------------------> مقاله برتر کنفرانس


دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), قزوین, 5 ارديبهشت 1397.  
National 22. رضانژاد م.، کریم پولی ص.، لاجوردی س. ا
مدل سازی عددی رشد ترک در محیط های متخلخل به روش XFEM

اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته


5 ارديبهشت 1397.  
National 21.  اکبری م.، صمیمی نمین ف.، کریم پولی ص.، بیگلری ز.، مصطفوی ع
مدلسازی تئوری بلوک کلیدی گودمن و شی با نرم افزار متلب

اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته


دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), قزوین, 5 ارديبهشت 1397.  
National 20. نظری س.، عرب امیری ع.، کامکار ر. ا.، کریم پولی ص.، 
مکان یابی دگرسانی هاس مرتبط با فرآیندهای کانه ساز در منطقه چهار گنبد کرمان با استفاده از تصاویر ماهواره استر

دهمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور


دانشگاه پیام نور, تبریز, 13 - 14 ارديبهشت 1396.    
National 19.   کریم پولی ص.، خوش لسان ص.، سائنگر ا.، هوشمند ح.،
محاسبه پارامترهای فیزیکی نمونه های سیمانی در فیزیک سنگ رقومی
سومین سمینار ژئوفیزیک اکتشافی نفت
انجمن ژئوفیزیک ایران, تهران, 13 ارديبهشت 1396.  
National 18. سمیعی، س.، کریم پولی، ص.،
بررسی تاثیر نوع و اندازه تخلخل بر پارامترهای الاستیک سنگ با استفاده از مدل سازی سنگ رقومی

دومین کنفرانس ژئومکانیک نفت


انجمن ژئومکانیک نفت ایران, تهران, 5 - 7 بهمن 1395.    
National 17. غفاری، س. ن.، کریم پولی، ص.،
بهبود روندهای فرکتالی تراوایی-تخلخل در نمونه های سنگ رقومی

دومین کنفرانس ژئومکانیک نفت


انجمن ژئومکانیک نفت ایران, تهران, 5 - 7 بهمن 1395.    
National 16.  خوش لسان، ص.، کریم پولی، ص
محاسبه دو-مرحله اي ضرايب الاستيک موثر سنگ جهت حفظ ريزساختارها با استفاده از فيزيک سنگ رقومي

دومین کنفرانس ژئومکانیک نفت


انجمن ژئومکانیک نفت ایران, تهران, 5 - 7 بهمن 1395.    
National 15.  کریم پولی، ص.، طهماسبی، پ.،
ارزیابی ناهمگنی ساختار متخلخل سنگ  در نمونه های رقومی 3بعدی با استفاده از روش مولتی-فرکتال
دومین کنفرانس ژئومکانیک نفت
انجمن ژئومکانیک نفت ایران, تهران, 5 - 7 بهمن 1395.    
National 14.  قاسم زاده، س.، کریم پولی، ص.، سلیمی، ا.،
شناسایی آلتراسیونهای هیدروترمالی با تصاویر استر جهت پتانسیلیابی معدنی در منطقه جبال بارز
هشتمین کنفرانس زمین شناسی اقتصادی
انحمن زمین شناسی اقتصادی ایران, زنجان, 27 - 28 شهريور 1395.  
National 13.  دویران، م.، کریم پولی، ص.، کاظمی، م.،
جدایش آنومالی ژئوشیمیایی از زمینه با روش فرکتال؛ مس پورفیری سونگون
هشتمین کنفرانس زمین شناسی اقتصادی
انحمن زمین شناسی اقتصادی ایران, زنجان, 27 - 28 شهريور 1395.  
National 12.  نظری، س.، عرب امیری، ع.، کامکار، ا.، کریم پولی، ص.،
اکتشاف مس به روش مقاومت ویژه و قطبش القایی در چهارگنبد، کرمان
هشتمین کنفرانس زمین شناسی اقتصادی ایران
انحمن زمین شناسی اقتصادی ایران, زنجان, 27 - 28 شهريور 1395.  
National 11.  کریم پولی، ص.، خوش لسان، ص.، طهماسبی، پ.،
پیش بینی سرعت امواج لرزه ایِ نمونه 3بعدی با تصاویر 2بعدی: مقایسه روشهای شبیه سازی و تحلیلی
هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
انجمن ژئوفیزیک ایران, تهران, 21 - 23 ارديبهشت 1395.  
International 10.  Salimi A., Ziaii M., Hosseinjani Zadeh M., Amiri A., Karimpouli S.
Classification of hydrothermal alteration zones using a Hyperion data and support vector machine
34-th National and 2nd International Geoscience Congress
Geological Survey of Iran, Tehran-Iran, 22 - 26 February 2016.  
National 9.  کریم پولی، ص. و جدیری شکری، ب
مقایسه شبکه هاي تحلیلی مرکب و عصبی مرکب در تخمین دبی آب ورودي به فضاهاي زیرزمینی- مطالعه موردي (تونل امیرکبیر)
اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم
دانشگاه گیلان, گیلان, 27 - 28 آبان 1394.  
National 8.  کریم پولی، ص.، طهماسبی، پ.،
بازسازی 3بعدی تصاویر 2بعدی: روشی جایگزین در پتروفیزیک رقومی
 دومین سمینار ژئوفیزیک اکنشافی نفت-----> کسب عنوان مقاله برتر
انجمن ژئوفیزیک ایران, تهران, 24 ارديبهشت 1394.  
National 7.  کریم پولی، ص.، طهماسبی، پ.،
روشی جایگزین در پتروفیزیک رقومی براساس بازسازی 3بعدی تصاویر 2بعدی
اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت-----> کسب عنوان مقاله برتر
انجمن ژئومکانیک نفت ایران, تهران, 23 - 24 ارديبهشت 1394.    
National 6.  جلیلی، ص.، کریم پولی، ص.، ستاری، آ.، محمدعلی پور، ز
ترکیب وارون سازی دو بعدی و مدل سازی سه بعدی داده‌های ژئوالکتریک در محدوده اکتشافی مس خلیفه‌لو خرمدره- زنجان
سی و سومین گردهمایی علوم زمین
سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور , تهران, 3 - 4 اسفند 1393.    
National 5.  نظری، س.، کریم پولی، ص. احمدی، ر.،
تاثیر همبستگی متغیرها در تخمین سرعت موج برشی به روش رگرسیون و شبکه های عصبی
پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
انجمن مهندسی معدن, تهران, 22 - 24 مهر 1393.    
National 4.  كريم پولي، ص.، حسني، ح.، ماله مير، ع.، نبي بيدهندي، م.، خوشدل، ح.، 
تعيين شكستگيهاي مخزن با استفاده از امواج پراكنده و پراشها
شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
انجمن ژئوفیزیک ایران, تهران ارديبهشت 1393.  
National 3.  کريم پولي، ص.، حسنی، ح.، نبی بیدهندی، م.، خوشدل، ح.، ماله میر. ع
تعیین مدل پراکندگی رخساره های مخازن کربناته به روش وارون سازی بیزین
ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز- ش 109- 1392 و نخستین سمینار ژئوفیزیک اکتشافی نفت
شرکت مدیریت اکتشاف نفت ایران, تهران, 17 مهر 1392.    
National 2.   کريم پولي، ص.، فتحيان پور، ن 
ارائه مدل رگرسيوني جديد جهت تخمين تراوايي در يکي از مخازن نفتي جنوب غرب ايران با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره،
 اولين کنگره ملي اکتشاف نفت، توليد صيانتي
شرکت نفت مناطق نفت خیز جنوب, اهواز  1388.    
National 1.  .کريم پولي، ص.، فتحيان پور، ن
تعيين نواحي پرپتانسيل نفتي و محاسبه حجم هيدروکربور قابل استحصال در يکي از مخازن نفتي جنوب غرب ايران با استفاده از زمين آمار و روش هاي تلفيق داده در محيط GIS
هفتمين کنفرانس دانشجويي مهندسي معدن-----> کسب عنوان مقاله برتر
دانشگاه صنعتي سهند, تبریز  1388.