خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31866   بروزرسانی: 17-05-1401

Sadegh Karimpouli

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتي امیرکبیر, ایران, مهندسي معدن - اکتشاف , 1392-1388
عنوان رساله : تخمین پارامترهای مخزنی کربناته به روش بیزین و نقش عوامل ساختمانی در پراکندگی رخساره (مطالعه موردی: میدان گازی پارس جنوبی)
زمینه رساله : ژئوفیزیک (لرزه ای) - پتروفیزیک - زمین شناسی ساختاری
استاد راهنما : دکتر حسنی- بیدهندی- ماله میر (مشاور)

دکترا : فرصت مطالعاتی در دانشگاه اپسالا, سوئد, Mineral Exploration , 1392-1391
زمینه رساله : ژئوفیزیک اکتشافی
استاد راهنما : دکتر ماله میر

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتي اصفهان, ایران, مهندسي معدن - اکتشاف , 1388-1385
عنوان پایان نامه : تهيه نرم افزار مدل پيش بيني پارامترهاي پتروفيزيکي سنگ مخزن نفتي با استفاده از روش هاي چند متغيره آماري و زمين آماري (مطالعه موردی: مخزن نفتي رامشیر)
زمینه پایان نامه : پتروفیزیک - زمین آمار - آمار چندمتغیره
استاد راهنما : دکتر نادر فتحیان پور

کارشناسی : دانشگاه صنعتي سهند تبريز, ایران, مهندسي معدن - اکتشاف , 1385-1381
عنوان پایان نامه : ارزيابي و تخمين ذخيره کانسار با استفاده از داده هاي سطحي با مطالعه موردي بر روي کانسار مس پورفيري سونگون
زمینه پایان نامه : ژئوشیمی - ارزیابی ذخیره
استاد راهنما : دکتر رضا فلاحت