خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28978   بروزرسانی: 12-11-1401

Mostafa Jafari

عنوان کتاب: استراتژی پردزای در مکتب شناختی (مدل های ذهنی)
چکيده

استراتژی پردازی کارکرد مدل های ذهنی است. مدل های ذهنی ساده ممکن است ساده ، نادرست، ناقص، ایستاو غیر علمی باشند. اگر مدل های ذهنی استراتژی پردازان درست تر، دقیق تر، پویاتر، صحیح تر و علمی تر باشند استراتژی های بهتری طراحی و پیاده خواهند کرد