خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28395   بروزرسانی: 12-11-1401

Mostafa Jafari

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه LUND سوئد (دوره تخصصی آموزشی بعد از دکترا), سوئد, OpenMindness & Open Society , 1388-1388
عنوان رساله : OpenMindness & Open Society

دکترا : شهیدبهشتی, ایران, مدیریت بازرگانی -مدیریت استراتژیک , 1387-1380
عنوان رساله : تبیین اثر مدل های ذهنی بر چشم انداز پردازی مشترک در صنعت روی ایران
زمینه رساله : سازمانهای یادگیرنده(تندآوز)
استاد راهنما : دکتر حسین رحمان سرشت

دکترا : , Japan, PLSD , 2004-2004

دکترا : دانشگاه Ryukoku(ژاپن) دوره تخصصی بعد از دکترا (دوره تخصصصی بعد از دکترا), ژاپن, دوره تخصصی توسعه اجتماعی مشارکتی محلی , 1384-1384
عنوان رساله : PLSD

کارشناسی ارشد : شهیدبهشتی, ایران, مدیریت بازرگانی - , 1377-1374
عنوان پایان نامه : اثرویژگی های شخصیتی بر موفقیت مدیران
زمینه پایان نامه : مدیریت رفتار سازمانی
استاد راهنما : دکتر بهروز دری

کارشناسی : دانشگاه تهران, ایران, مدیریت بازرگانی , 1373-1369