خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28395   بروزرسانی: 12-11-1401

Mostafa Jafari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مدیریت2. مدیریت استراتژیک،مدیریت رفتار سازمانی،پژوهش کیفی و آمیخته،مدیریت تحول، مدییرت پیچیدگی،