خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29349   بروزرسانی: 12-11-1401

Mostafa Jafari

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

1.انتخاب به عنوان استاد برتر1390 توسط دانشجویان

2. انتخاب به عنوان استاد برتر توسط دانشگاه 1394

3. انتخاب به عنوان استاد برتر توسط دانشکده و گروه رتبه اول کیفیت تدریس در طول 10سال تدریس در گروه مدیریت (درمیان اعضای هیات علمی)

4. انتخاب به عنو.ان استاد برتر 1395

5.رتبه ذوم پژوهشگر در گرووه مدیریت 1395

6. پژوهشگر نمونه استانداری زنجان  1388

7. انتخاب شدن به عنوان دانشجوی ممتاز کشور توسط بانک مرکزی1373