خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29380   بروزرسانی: 12-11-1401

Mostafa Jafari

مدیریت

 1. کارشناس آموزش وپژوهش      مرکز آموزش مدیریت دولتی استان زنجان                                      4    سال 1376-1380

2.معاون آموزشی وپژوهشی             اداره کل(مرکز) آموزش مدیریت دولتی استان زنجان                           9  سال 1380 -1389

3.سرپرست                              دفتر آموزش وپژوهش   مدیریت دولتی استان زنجان               3ماه       1389(تابستان)

4. مدیرگروه مدیریت و حسابداری دانشگاه زنجان                    دو سال          1398-1396

5. مدیرگروه مدیریت و حسابداری (دور دوم)                               دوسال    1400-1398                  

6. مسئول تدوین برنامه راهبردی دانشکده علوم انسانی                   1399

7. مدیر گروه مدیریت وحسابداری دانشگاه زنجان  1400-1402 (دور سوم)

8. نماینده دانشجویان دانشگاه تهران  1371-1371

9. معاون انجمن نمایندگان دانشجویان دانشگاه تهران 1372

10. رییس انجمن نمایندگان دانشجویان دانشگاه تهران 1372