خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28676   بروزرسانی: 12-11-1401

Mostafa Jafari
مصطفی جعفری
دانشیار

پست الکترونيکی
jafari.Mostafa@znu.ac.ir      strategy2000ir@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/jafari-mostafa

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2821

فکس
   +98 (0) 24 3228 132301

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، ساختمان علوم اجتماعی، گروه مدیریت بازرگانی، اتاق 221، کدپستی 38791-45371

 

1.مدیر گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه زنجان (از سال 1396تا1402)

2. مسئول تدوین برنامه راهبردی دانشکده علوم انسانی