خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28395   بروزرسانی: 12-11-1401

Mostafa Jafari

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
تحلیل و رصد جریان های مذهبی اجتماعی استان زنجان 
[  خلاصه طرح] 
مجريفروردين 1391خرداد  1392توسعه ای کاربردیسازمان تبلیغات اسلامی