خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28395   بروزرسانی: 12-11-1401

Mostafa Jafari

ساير فعاليتهاي پژوهشي

طرح های پژوهشی

1.        رصد جریان های فرهنگی اجتماعی حاکم در استان زنجان                                                               1391

2.        تبیین ارتباط میان فرهنگ وراهبردهای تحول در دستگاه های اجرایی استان زنجان                                1384

3.        طراحی نظام پیشنهاد های راهبردی در دانشگاه زنجان                                                                   1391

مقالات  

الف -  مقالات عمومی درباره علم مدیریت                     

1.        ابعاد اخلاقی در سازمانها ( همکاری و نظارت )                                                                               1374

2.        نقش انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی در آینده ایران                                                               1374       

3.        رویکردی به نگرش سیستمی و عوامل غیر اقتصادی موثر در توسعه اقتصادی استان زنجان                          1375

4.         رویکردی به فرهنگ کارآمد و اثر بخش بازرسی ونظارت وطراحی مدلی برای ایجاد آن                 1375

5.        ضرورت و اهمیت تاسیس مرکز پژوهشها و اطلاعات استان زنجان                                                             1375

6.         رویکردی به توسعه صادرات استان زنجان                                                                                          1375

7.        مدیریت جلسه: رویکردی به بهبود سازمانهای استان زنجان                                                    1375

8.        رویکردی به ضرورت ومزیتهای فراوان سرمایه گذاریهای تولیدی وبازرگانی دراستان زنجان              1375  

9.         سیج ، انتخا بات مجلس ، توسعه و عدالت                                                                                          1375

10.     آموزش و نقش مرکز آموزش مدیریت دولتی در پویایی سازمانها                                                                1376

11.     نظارت، سیاستمداران ومدیران (ترجمه ، باهمکاری پرویز دلیرپور)                                                           1376

12.     کارایی، اثربخشی، بهره وری سه مفهوم کلیدی موفقیت مدیران سازمانهای ما                                             1376

13.     چگونه با مدیران خود رفتار کنیم                                                                                                      1376

14.     گمرک و نقش آن در توسعه صادرات استان زنجان                                                                                1376

15.     راهکارهای مدیریت موفق در سازمانهای ایران                                                                                      1376

16.      راهبردهای توسعه ایران – نخستین راهبرد : توسعه مدیریت                                                1376

17.        بررسی وضعیت موجود خدمات صادرات در استان زنجان و ارائه الگوی بهینه،  سمینار ملی شناخت استعدادهای بازرگانی اقتصادی استان زنجان، مهر 1375

18.      بسوی فرهنگ بهره و بازرسی و نظارت و طراحی مدلی برای ایجاد آن ، نخستین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی درکشور                                برگزار کننده : دانشگاه تهران  و سازمان بازرسی و نظارت کشور، اردیبهشت 1376

19.      بررسی راهبردهای جلب مشارکت زنان در مدیریت جامعه و طراحی الگوهای بهینه ، همایش زن ، انقلاب ، آینده1378

ب - مقالات تخصصی مدیریت استراتژیک

20.      استراتژی های نهادینه کردن فرهنگ نماز در میان ورزشکاران،  همایش « ورزش و نیایش » 1378

21.      استراتژی های بکارگیری مدیریت مشارکتی در سازمانهای دولتی مرکز آموزش مدیریت دولتی ، سمینار مدیریت مشارکتی ،  1378

22.    رویکردی به فقدان استرتژی ، استراتژیست و برنامه ریزی استراتژیک در استان زنجان ،فقدان های هفتگانه استراتژیک در مدیریت امروز ایران

23.     مدیریت استراتژیک کنترل استراتژیک اجرای استراتژی (ترجمه)

24.     استراتژی در مکتب فرهنگی               نویسنده : استورجس (ترجمه)

25.     استراتژی در مکتب پیکره بندی  (فرایند شکل گیری استراتژی در مکتب پیکره بندی ) ترجمه 1381،

26.     مدیریت و اهداف تعامل فرایندهای سه گانه استراتژیک ( کنترل استراتژیک، یادگیری استراتژیک، مدیریت استراتژیک ) ،1383

27.    کنترل استراتژیک در سازمانها و اجتماعات فردا ،1382

28.     طرحي براي توسعه اجتماعي استراتژيك زنجان،1384

29.     انتخاب  كاركنان بر اساس وجدان و ثبات عاطفي (ترجمه) ،1382

30.    هفت خوان تحقق سند  چشم انداز ایران 1404،  مشهد 1388.

31.   گشادگی ذهنی ، دانش افروزی و فناوری اطلاعات ، کنفرانس بین المللی کامپیوتر، فناوری اطلاعات ورسانه های دیجیتال. 1392

ج- مقالات  تخصصي ارائه شده به کنفرانس های  بين المللي خارج از ایران

 

  1. Mass customization based on religious orientation in Iran, The International Conference of Mass customization, Dallas, U.S.A, 2007.
  2. Life time learning strategy implementation through PLSD &PCM technique In Iran. International Conference of Lifelong Learning. PEC University, Hungary, 2007.

3.       Shared vision &Mental Models The instruments for effective apply Pluralism Strategy in Iran. International Conference on Humanities and Social Science. Pluralism, Trends and Interconnections. I-Shou University, Kaohsiung, Taiwan. May 22-23 2008.

4.       A strategic model of thinking, the 7th international conference of Thinking, .Malaysia, 2008.

 

5.       Self-knowledge shaping strategy as transforming trends of mental models through East philosophy: a case study in Iran. International conference of changing perspective of management, Kathmandu, Nepal, 2011.

 

د -  مقالات انگلیسی ارائه شده به کنفرانس های بین المللی در ایران

6.       Mind is wealth? Open-minded is wealthy? (And what is IT Role?)  CITADIM international Conference. Tehran, 2013.

7.       Divergent strategies of HCI Minds, Convergent strategies of HCI trends, ISABS, Iran.2011.

8.       To enrich the life book of IT specialists based on a balance technique. ISABS, Iran.2012.

  scientific Journal papers

9. Qualitative_Analysis of the_wenty-One_Religious,_Cultural,_and_Social_Criteria_by_Spider_Web_Technique_-_, 2015

10 .
 The Effectiveness of The Financial Analysis Approach on Efficiency Level of
Bank Staff

11.  The engineering of achievement rate of literate man’s strategic
vision in elementary school and high school by RADAR technique

12. INVESTIGATING OCCUPATIONAL AND ORGANIZATIONAL FACTORS AFFECTING THE
PRODUCTIVITY OF CLINICAL STAFF IN A HOSPITAl

13.
Comparing the Quantity and Quality of Applying Traditional
and Systemic Approaches of Financial Data and Information
Analyzing at Banks, Evidences from Iran

14.
Effects of economic, social and environmental factors of tourism on improvement of Perceptions of local population about tourism: Kashan touristic city, Iran

15.