خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29368   بروزرسانی: 12-11-1401

Mostafa Jafari

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

1. عضو شورای علمی بنیاد نخبگان  ایران ا ز  1390تا  1394

2. عضو   شورای  تدوین برنامه توسعه  راهبردی  دانشگاه زنجان 1390

3. عضو شورای تدوین برنامه راهبردی دانشگاه زنجان    1395

4. عضو انجمن مدیریت راهبردی ایران (مسئول کمیته رفتار )  1392 تا  1394

5.  عضو هیات داوران مجله علمی پژوهشی مدیریت بهره و ری      دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

6. عضو هیات داوران مجله «مطالعات  مدیریت راهبردی» دانشگاه شهید بهشتی 

7. عضو هیات داوران مجله دانشگاه یزد