خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28971   بروزرسانی: 12-11-1401

Mostafa Jafari

عنوان کتاب: مدیریت تحول و بهبود سازمان
چکيده

تحول سازمان از طریق تکنیک هایی انجام می شود که در تاریخ مدیریت ظهور کرده اند.1

تحول در جامعه نیز از این طریق میسر است.2

3. کیفیت زندگی نتیجه تحول در سازمان است