خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28970   بروزرسانی: 12-11-1401

Mostafa Jafari

عنوان کتاب: جامعه متعادل
چکيده

جهان امروز از عدم تعادل رنج می برد

کشور ها هم از عدم تعادل رنج می برند

ایجاد تعادل پویا از طریق  فعال و متناسب بودن سه بخش دولتی خصوصی و عمومی میسر است.