خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:45117   بروزرسانی: 20-06-1400

Jafar Ghazanfarian

Nazila Nematzade, Jafar Ghazanfarian
Numerical Simulation of blood flow in radial artificial heart with splitter
چکيده


شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی جریان خون در داخل پمپ گریز از مرکز معلق شدۀ مغناطیسی Kyoto-NTN با 16 پرۀ مستقیم در حالت دو بعدی انجام شده‌است. خون سیال نیوتنی و تراکم‌ناپذیر فرض شده است. بدون اعمال هیچ فرضی جریان خون در داخل پمپ در حالت کلی به صورت ناپایا و آشفته به کمک نرم¬افزار فلوئنت مدلسازی شده ‌است. نتایج شبیه¬سازی نشان داد که در دبی جریان 5 لیتر بر دقیقه و سرعت دوران پروانۀ RPM 2000، این پمپ افزایش فشاری برابر با 1/15 کیلو پاسکال ایجاد می‌کند. نتایج حل شامل توزیع فشار استاتیک، تغییرات سرعت، الگوی جریان و توزیع تنش برشی دیواره در خون می‌باشد. بررسی نتایج نشان می‌دهد که گذرگاه دو پیچه‌ای، موجب توزیع متقارن فشار در این گذرگاه‌ها و متعاقباً سبب ایجاد الگوی جریان متقارن در کانال‌های پره‌های پروانه می‌شود. همچنین تنش برشی دیواره در نواحی اطراف کات‌واتر و صفحۀ اسپلیتر و لبه‌های پشتی پره‌های پروانه بیشتر از 150 پاسکال است و قطعاً تخریب یاخته‌ها و همولیز در این نواحی اتفاق می‌افتد.