خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:53959   بروزرسانی: 12-12-1402

Jafar Ghazanfarian

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسی تجربی و عددی تولید انرژی از امواج آب به کمک مواد پیزو به منظور راه اندازی سامانه های الکترونیکی   مجرياسفند 1398در دست اجرا