خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:54313   بروزرسانی: 12-12-1402

Jafar Ghazanfarian

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
41.  مسعود مقدمعباس عباسیجعفر غضنفریان
EFFECT OF MICROSTRUCTURES ON MASS TRANSFER INSIDE A HIERARCHICALLY STRUCTURED POROUS CATALYST
تأثیر ساختارهای میکرو بر انتقال جرم در کاتالیزور متخلخل سلسله مراتبی
JOURNAL OF POROUS MEDIA Issue 27 (2024-03-18PP. 1-18 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
40.  علی رضایی برندقجعفر غضنفریان
Hydroacoustics of turbulent flow over superhydrophobic and oscillating cylinders
هیدروآکوستیک جریان آشفته روی استوانه فوق آبگریز و نوسانی
OCEAN ENGINEERING Issue 294 (2024-02-15PP. 116751-1-116751-15 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
39.  حمیدرضا ادب زادهمحمد مصطفی محمدیجعفر غضنفریان
Energy harnessing from water waves using a piezoelectric energy harvester with and without ore-like tip: an experimental study
برداشت انرژی از امواج آب با تیر پیزوالکتریک بال هدار و بدون باله: مطالعه تجربی
مهندسی مکانیک امیرکبیر = شماره 55 (1402/10/01صفحات 1195-1206 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
38.  علی رضایی برندقعادل رضایی برندقجعفر غضنفریان
Hybrid Heat Transfer Augmentation from Oscillating Cylinder with Partial Superhydrophobic Janus Surfaces
افزایش انتقال حرارت ترکیبی از استوانه نوسانی با سطوح فوق آبگریز ژانوس
HEAT TRANSFER ENGINEERING Issue 44 (2022-12-28PP. 1-25 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
37.  زهرا شمالیRóbert KovácsPéter VánIgor Vasilievich Kudinovجعفر غضنفریان
Lagging heat models in thermodynamics and bioheat transfer: a critical review
مدل های تاخیری حرارت در ترمودینامیک و انتقال حرارت بایو: مرور مفهومی
CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS Issue doi.org/10.1007/s00161-022-010 (2022-04-13PP. 1-43 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
36.  هاله صهیبیزهرا شمالیجعفر غضنفریان
Combined active-passive heat transfer control using slotted fins and oscillation: the cases of single cylinder and tube bank
روش ترکیبی فعال-غیرفعال برای کنترل انتقال حرارت به کمک پره شیاردار و نوسان: استوانه تنها و دسته لوله
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER Issue 182 (2022-01-15PP. 121972-1-121972-21 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
35.  جعفر غضنفریانمحمد مصطفی محمدی Kenji Uchino
Piezoelectric Energy Harvesting: A Systematic Review of Reviews
مرور سیستماتیک مقالات مروری در مورد تولید انرژی از مواد پیزو
Actuators شماره 10 (1400/09/05صفحات 1-39 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  ارمین انصاریاحسان خواصیجعفر غضنفریان
Experimental and SPH Studies of Reciprocal Wet-Bed Dam Break Flow over Obstacles
بررسی تجربی و اس-پی-اچ جریان شکست سد متقابل روی بستر خیس با مانع
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C Issue https://doi.org/10.1142/S01291 (2021-02-22PP. 1-37 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  امیر اصلانپور مجتبیجعفر غضنفریانحمید رضا نبئیمحمد حسن طالقانی
Evaluation of laminar airflow heating, ventilation, and air conditioning system for particle dispersion control in operating room including staffs: A non-Boussinesq Lagrangian study
بررسی سیستم جریان آرام برای کنترل پخش آلودگی در اتاق عمل شامل بیمار و کارکنان
Journal of Building Physics Issue doi.org/10.1177/17442591209329 (2020-07-24PP. 1-29 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  مسعود مقدمعباس عباسیجعفر غضنفریانسامان جلیلیان
Investigation of microstructure effects on performance of hierarchically structured porous catalyst using a novel pore network model
بررسی اثرات ریزساختارها بر عملکرد سلسله مراتبی کاتالییست متخلخل با یک مدل جدید شبکه تخلخل
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL Issue 388 (2020-05-15PP. 124261-1-124261-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
31.  محمد جمشیدیجعفر غضنفریان
Blood Flow Effects in Thermal Treatment of Three- Dimensional Non-Fourier Multilayered Skin Structure
بررسی تاثیر جریان خون در درمان حرارتی برای ساختار چند لایه غیر فوریه سه بعدی پوست
HEAT TRANSFER ENGINEERING Issue 42 (2020-05-07PP. 929-946 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
30.  جعفر غضنفریان
Introducing the Sliding-Wall Concept for Heat Transfer Augmentation: The Case of Flow over Square Cylinder at Incidence
معرفی مفهوم دیواره لغزان برای افزایش انتقال حرارت: جریان حول مربع با زاویه حمله
HEAT TRANSFER ENGINEERING Issue Online (2020-01-05PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
29.  بهراد زینعلی تاجانیجعفر غضنفریان
Turbulent flow over partially superhydrophobic underwater structures: The case of flow over sphere and step
جریان آشفته روی سطوح فوق آبگریز زیر آب: جریان حول کره و پله
OCEAN ENGINEERING Issue 195 (2020-01-01PP. 106688-1-106688-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  محمد جمشیدیجعفر غضنفریان
Dual-phase-lag analysis of CNT–MoS2–ZrO2–SiO2–Si nano-transistor and arteriole in multi-layered skin
تحلیل تاخیر فاز دوگانه ترانزیستور نانو چهار لایه و رگ خونی درون پوست چند لایه
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING Issue 60 (2018-08-01PP. 490-507 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  بهراد زینعلی تاجانیجعفر غضنفریانبامداد لسانی
Janus surface concept for three-dimensional turbulent flows
سطوح ژانوس برای جریان سیال سه بعدی اشفته
COMPUTERS & FLUIDS Issue 170 (2018-07-15PP. 213-221 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  جعفر غضنفریانبهزاد تقیلو
Active Heat Transfer Augmentation of Bundle of Tubes by Partial Oscillatory Excitation
افزایش انتقال حرارت اکتیو برا دسته لوله
JOURNAL OF THERMOPHYSICS AND HEAT TRANSFER Issue 32 (2018-07-01PP. 590-604 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  کاوه ترکاشونداسماعیل پورسعیدیجعفر غضنفریان
Experimental and numerical study of thermal conductivity of plasma-sprayed thermal barrier coatings with random distributions of pores
بررسی تجربی و عددی هدایت حرارتی پوشش های ایجاد شده به کمک اسپری پلاسما با توزیع تصادفی تخلخل
APPLIED THERMAL ENGINEERING Issue 137 (2018-06-05PP. 494-503 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  جعفر غضنفریانمهشید مرادی
Hybrid SPH-MD two-phase modelling of 3D free-surface flows introducing double K-H instability
روش ترکیبی ام دی و اس پی اچ برای شبیه سازی جریان دوفاز همراه با سطح آزاد با معرفی ناپایداری دو گانه
ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS Issue 88 (2018-03-01PP. 115-131 

23.  جعفر غضنفریاندرنا جمشیدی اصلعباس عباسی
Thermal Lattice Boltzmann Method for Curved Boundaries in the Transition Regime
روش بولتزمن شبکه‌ای حرارتی سه‌بعدی در ابعاد نانو برای مرزهای منحنی در رژیم گذار
مهندسی مکانیک امیرکبیر = شماره 49 (1396/08/01صفحات 617-624 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
22.  نازیلا نعمت زادهجعفر غضنفریان
3D Modeling of Blood Flow in Artificial Heart with Double Volute using Dynamic Mesh
مدلسازی سه بعدی جریان خون درون قلب مصنوعی با حلزونی دوگانه به روش مش متحرک
Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME Issue 19 (2017-09-23PP. 6-22 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  امیر اصلانپور مجتبیجعفر غضنفریانسید اسماعیل رضوی
Drag suppression for 2D oscillating cylinder with various arrangement of splitters at Re=100: A high-amplitude study with OpenFOAM
کاهش نیروی درگ برای جریان دوبعدی حول استوانه نوسانی با دامنه بزرگ و چیدمانهای مختلف اسپلیتر در رینولدز 100 با اپنفوم
JOURNAL OF WIND ENGINEERING AND INDUSTRIAL AERODYNAMICS Issue 164 (2017-05-01PP. 128-137 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  زهرا شمالیبهراد پدرجعفر غضنفریانعباس عباسی
Monte-Carlo parallel simulation of phonon transport for 3D silicon nano-devices
شبیه سازی موازی انتقال فونون در ساختار سیلیکونی سه بعدی نانو
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES Issue 114 (2017-04-01PP. 139-154 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  سجاد بوذریجعفر غضنفریان
Unsteady forced convection over cylinder with radial fins in cross flow
جابجایی اجباری ناپایا حول استوانه با پره شعاعی در جریان متقاطع
APPLIED THERMAL ENGINEERING Issue 112 (2017-02-05PP. 214-225 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  جعفر غضنفریانسقطچی روزبهمفید گرجی بندپی
SPH simulation of turbulent °ow past a high-frequency in-line oscillating cylinder near free-surface
شبیهسازی اس-پی-اچ جریان آشفته حول استوانه نوسانی با فرکانس بالا نزدیک سطح آزاد
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C Issue 27 (2016-08-02PP. 1650152-1-1650152-23 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  زهرا شمالیعباس عباسیجعفر غضنفریان
Development of non-Fourier thermal attitude for three-dimensional and graphene-based MOS devices
ارائه مفهوم مدل غیر فوریه برای ترانزیستورهای سه بعدی و همراه با گرافن
APPLIED THERMAL ENGINEERING Issue 104 (2016-07-05PP. 616-627 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  زهرا شمالیجعفر غضنفریانعباس عباسی
Effect of film properties for non-linear DPL model in a nanoscale MOSFET with high-k material: ZrO2/HfO2/La2O3
اثر خواص لایه ای برای مدل غیر فوریه غیر خطی در ترانزیستور نانو همراه با ماده با ضریب دی الکتریک بالا
SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES Issue 83 (2015-07-01PP. 699-718 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  جعفر غضنفریانزهرا شمالیعباس عباسی
Macro- to Nanoscale Heat and Mass Transfer: The Lagging Behavior
انتقال حرارت و جرم از ابعاد ماکرو تا نانو: رفتار تاخیری
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS Issue 36 (2015-07-01PP. 1416-1467 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  جعفر غضنفریانسقطچی روزبهپاتیل دیراج
Implementation of Smoothed-Particle Hydrodynamics for non-linear Pennes’ bioheat transfer equation
ارایه روش اس-پی-اچ برای معادله غیرخطی پنی با کاربرد بایو
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Issue 259 (2015-05-15PP. 21-31 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  سقطچی روزبهجعفر غضنفریان
A novel SPH method for the solution of Dual-Phase-Lag model with temperature-jump boundary condition in nanoscale
روش اس-پی-اچ جدید برای حل معادله تاخیر فاز دوگانه با پرش دمایی در ابعاد نانو
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING Issue 39 (2015-02-01PP. 1063-1073 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  جعفر غضنفریانداود قنبری
Computational Fluid Dynamics Investigation of Turbulent Flow Inside a Rotary Double External Gear Pump
شبیه سازی جریان آشفته در پمپ خورشیدی
JOURNAL OF FLUIDS ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME Issue 137 (2015-02-01PP. 021101-1-021101-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  جعفر غضنفریانسقطچی روزبهمفید گرجی بندپی
Turbulent Fluid-structure interaction of water-entry/exit of a rotating circular cylinder using SPH method
تعامل سازه با سیال در جریان آشفته در ورود و خروج استوانه چرخان
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C Issue 26 (2015-01-15PP. 1550088-1-1550088-20 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  مسعود مقدمجعفر غضنفریانعباس عباسی
Implementation of DPL-DD Model for the Simulation of Nanoscale MOS Devices
ارایه مدل دی-پی-ال-دی-دی برای شبیه سازی ترانزیستور های در ابعاد نانو
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES Issue 61 (2014-09-09PP. 3131-3138 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  سقطچی روزبهجعفر غضنفریانمفید گرجی بندپی
Numerical Simulation of Water-Entry and Sedimentation of an Elliptic Cylinder Using Smoothed-Particle Hydrodynamics Method
شبیه سازی عددی ورود و ته نشینی یک استوانه بیضوی به کمک روش SPH
JOURNAL OF OFFSHORE MECHANICS AND ARCTIC ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME Issue 136 (2014-04-01PP. 031801-1-031801-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  سپاهی سامیان رضاجعفر غضنفریانعباس عباسی
Transient conduction simulation of a nano-scale hotspot using finite volume lattice Boltzmann method
شبیه سازی هدایت حرارتی تابع زمان در ابعاد نانو برای نقطه داغ به کمک روش حجم محدود-بولتزمن شبکه ای
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C Issue 25 (2014-02-04PP. 1350103-1-1350103-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  سپاهی سامیان رضاجعفر غضنفریانعباس عباسی
THERMAL INVESTIGATION OF COMMON 2D FETs AND NEW GENERATION OF 3D FETs USING BOLTZMANN TRANSPORT EQUATION IN NANOSCALE
-
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C Issue 24 (2013-07-15PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  جعفر غضنفریانزهرا شمالی
Investigation of dual-phase-lag heat conduction model in a nanoscale metal-oxide-semiconductor field-effect transistor
-
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER Issue 55 (2012-07-09PP. 6231-6237 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  جعفر غضنفریانعباس عباسی
Investigation of 2D Transient Heat Transfer under the Effect of Dual-Phase-Lag Model in a Nanoscale Geometry
-
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS Issue 33 (2012-02-15PP. 552-566 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  نوباری م.ر.حجعفر غضنفریان
Convective heat transfer from a rotating cylinder with inline oscillation
انتقال حرارت از استوانه نوسانی با نوسان طولی
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES Issue 49 (2010-10-01PP. 2026-2036 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  جعفر غضنفریانعباس عباسی
Heat transfer and fluid flow in microchannels and nanochannels at high Knudsen
انتقال حرارت و جریان در نانو کانال به روش بولتزمن شبکه ای
Physical Review E Issue 82 (2010-06-15PP. 026307-1-026307-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  جعفر غضنفریاننوباری م.ر.ح
A numerical study of convective heat transfer from a rotating cylinder with cross-flow oscillation
شبیه سازی انتقال حرارت از استوانه با نوسان عرضی
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER Issue 52 (2009-11-01PP. 5402-5411 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  جعفر غضنفریانعباس عباسی
Effect of boundary phonon scattering on Dual-Phase-Lag model to simulate
انتقال حرارت در ابعاد نانو به کمک تاخیر فاز
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER Issue 52 (2009-07-15PP. 3706-3711 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 27. کامیار دوبختیجعفر غضنفریان
کنترل فعال جریان حول استوانه چرخان با دمش به کمک یادگیری تقویت شده
Active Control of Flow Over Spinning Cylinder by Flow Injection Using Deep Reinforcement Learning
همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران انجمن مهندسی مکانیک ایران, اراک, 1403/02/18 - 1403/02/20
بین‌المللی 26. علیرضا قادری صانععلی رضایی برندقجعفر غضنفریان
جابجایی طبیعی حول استوانه با سطوح گسترشیافته و فوقآبگریزی محلی
-
همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران انجمن مهندسان مکانیک ایران, تهران, 1402/02/19 - 1402/02/21
بین‌المللی 25. علی رضایی برندقجعفر غضنفریان
تحلیل آکوستیک جریان آشفته سیال حول استوانه آبگریز
==
کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات دانشگاه امیرکبیر , تهران, 1401/09/23 - 1401/09/24
بین‌المللی 24. سیدعمران حمزه نژاد آبکناریجعفر غضنفریانمحمد مصطفی محمدی
استفاده از یادگیری ماشین جهت مدلسازی ولتاژ تولیدی توسط تیر پیزو در مسیرجریان سیال
Machine learning for modelling output voltage from piezo beam in a flow
همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران انجمن مهندسی مکانیک ایران, تهران, 1401/02/20 - 1401/02/22
بین‌المللی 23. زهرا شمالیجعفر غضنفریانهاله صهیبی
اثر برش روی فین روی انتقال حرارت جابجایی روی استوانه
Investigation of Fin Ripping on Convective Heat Transfer over a Cylinder in Cross Flow
Computational Fluids Conference International Association for Computational Mechanics, China, 2021-10-17 - 2021-10-21
بین‌المللی 22. جعفر غضنفریانمحمد مصطفی محمدیسیدبهنام حسینی
هاروستر انرژی پیزو با زاویه متغیر برای کاربردهای آفشور
A Variable-angle Piezo-electric Harvester for Offshore Applications
Understanding Transport Processes on the Nanoscale for Energy Harvesting Devices WE Heraeus Foundation, Germany, 2021-03-08 - 2021-03-09
بین‌المللی 21. حمیدرضا ادب زادهمحمد مصطفی محمدیجعفر غضنفریان
برداشت انرژی از امواج آب با ذخیره کننده های انرژی باله دار، مطالعه تجربی بر اساس روش سطح پاسخ
Harnessing energy from water waves by ore-shaped piezoelectric energy harvesters, and experimental study based on response surface methodology
Understanding Transport Processes on the Nanoscale for Energy Harvesting Devices WE-Heraeus-Seminar, Germany, 2021-03-08 - 2021-03-09
بین‌المللی 20. سیدمحمدامین سیفی نیاجعفر غضنفریانزهرا شمالی
پلتفورم محاسباتی برای رابطه ساختاری بر اساس انتگرال کانولوشن
Computational Platform of Convolution-type Constitutive Relation for Nanoscale Phonon Transport
- ICTP, Italy, 2019-06-24 - 2019-06-28
بین‌المللی 19. مهدی مهریجعفر غضنفریان
شبیه سازی عددی جریان مادون صوت دو بعدی حول ایرفویل نوسانی با زاویه حمله
Numerical Analysis of 2D Subsonic Flow over Oscillating Airfoil at Incidence
همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران دانشگاه سمنان و انجمن مهندسی مکانیک ایران, سمنان, 1397/02/04 - 1397/02/06
بین‌المللی 18. زهرا شمالیجعفر غضنفریانعباس عباسی
شَبیه سازی سه بعدی ترانزیستور موسفت
3-D Atomistic Investigation of silicon MOSFETs
International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer (ICHMT)  International Centre for Heat and Mass Transfer (ICHMT), Italy, 2017-05-28 - 2017-06-01
بین‌المللی 17. محمد جمشیدیجعفر غضنفریان
توسعه حلگر تاخیر فاز دوگانه برای هندسه چند لایه بایو و نانو
DEVELOPMENT OF DPL-BASED HEAT CONDUCTION SOLVER FOR MULTI-LAYERED ARBITRARY SHAPES: NANO- AND BIO-CASE STUDIES
International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer (ICHMT)  International Centre for Heat and Mass Transfer (ICHMT), Italy, 2017-05-28 - 2017-06-01
بین‌المللی 16. بهراد زینعلی تاجانیجعفر غضنفریان
شبیه¬سازی گردابه¬های بزرگ برای جریان آشفته سه بعدی حول استوانه با سطوح فوق آبگریز
LES simulation of 3D flow over cylinder with super hydrophobic surfaces
کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1396/02/12 - 1396/02/14
بین‌المللی 15. جعفر غضنفریانمصطفی مصطفوی
تحلیل ایروآکوستیک جریان حول استوانه با صفحه جداکننده با کمک مدل فوکس ویلیامز-هاوکینگ
Aeroacoustic analysis of flow over cylinder with splitters using FWH model.
کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1396/02/12 - 1396/02/14
بین‌المللی 14. زهرا مشهدیاحسان خواصیجعفر غضنفریان
بررسی عددی جریان گل آلود سه بعدی حاوی دو دسته ذره با قطرهای متفاوت در یک کانال
Investigation of 3D muddy flow containing 2 sets of particles with different diameters in an experimental channel using LES
همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1396/02/12 - 1396/02/14
بین‌المللی 13. زهرا شمالیجعفر غضنفریانعباس عباسی
بررسی غیرفوریه ترانزیستور تری-گیت همراه با گرافن
Non-Fourier investigation of the Tri-Gate MOSFET with a graphene heat spreader
International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition (APMAS) American Institute of Physics-AIP, Turkey, 2016-06-01 - 2016-06-03
بین‌المللی 12. جعفر غضنفریانزهرا شمالیعباس عباسی
رفتار غیرفوریه در ترانزیستورهای سه بعدی متفاوت
Non-Fourier behaviours in different three-dimensional MOSFET transistors
International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition (APMAS) American Institute of Physics-AIP, Turkey, 2016-06-01 - 2016-06-03
بین‌المللی 11. سجاد بوذریجعفر غضنفریان
بررسی جریان گذرا حول استوانه با سطوح گسترش¬یافته به کمک اپن¬فوم
Simulation of transient flow over finned cylinder using OpenFOAM
همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران دانشگاه یزد،انجمن مهندسی مکانیک ایران, یزد, 1395/02/07 - 1395/02/09
بین‌المللی 10. سپاهی سامیان رضاعباس عباسیجعفر غضنفریان
انتقال حرارت توامان با عدد نادسن بالا درون میکرو/نانو کانال با استفاده از روش بولتزمن شبکه ای حرارتی
High-Knudsen Conjugate Heat Transfer in Micro/Nano-Channels for use in microelectronic devices: Thermal Lattice Boltzmann Study
International Conference in Nanostructures دانشگاه صنعتی شریف, کیش, 2016-03-07 - 2016-03-10
بین‌المللی 9. درنا جمشیدی اصلعباس عباسیجعفر غضنفریان
روش بولتزمن شبکه برای مرز منحنی در رژیم گذرا
Thermal Lattice Boltzmann Method for Curved Boundaries in the Transition Regime
همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران دانشگاه صنعتی امیرکبیر, تهران, 1394/02/22 - 1394/02/24
بین‌المللی 8. جعفر غضنفریانمسعود مقدم
بررسی مواد با k بالا برای ترانزیستورهای ابعاد کوچک
Dual-Phase-Lag Investigation of High-k Material in Novel Generation of Nanoscale MOS Devices
همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران دانشگاه صنعتی امبیرکبیر, تهران, 1394/02/22 - 1394/02/24
بین‌المللی 7. جعفر غضنفریانمقدم مسعودعباس عباسی
مدل تاخیر فاز دو گانه برای انتقال حرارت همسایه ای جابجایی در ترانزیستور در ابعاد نانو
Development of Dual-Phase-Lag model for Conjugate Heat Transfer in Nanoscale MOS Devices
همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران دانشگاه صنعتی امبیرکبیر, تهران, 1394/02/22 - 1394/02/24
ملی معتبر 6. نازیلا نعمت زادهجعفر غضنفریان
شبیه سازی عددی جریان خون در قلب مصنوعی رادیال همراه با اسپلیتر
Numerical simulation of blood Flow in Artificial Heart with Splitter
-- دانشگاه علوم بزشکی بقیه الله, تهران, 2015-01-22 - 2015-01-23
بین‌المللی 5. امیر اصلانپور مجتبیجعفر غضنفریان
اثر پارامترهای طراحی سیستم ال-ای-اف روی دفع آلودگی و آسایش حرارتی در سیستم تهویه مطبوع اتاق عمل به کمک اپن فوم
Impact of LAF system design factors on contaminant removal and thermal comfort in the operating room HVAC system using OpenFOAM
کنفرانس بین المللی گرمایش سرمایش و تهویه مطبوع پژوهشگاه صنعت نفت, تهران, 1393/03/20 - 1393/03/22
ملی معتبر 4. زهرا شمالیجعفر غضنفریانعباس عباسی
بررسی آرگون جامد با خواص تابع دما به کمک مدل تاخیر فاز شدیدا غیرخطی در ابعاد نانو
Investigation of Solid Argon Film with Temperature-Dependent Properties Under the Framework of Highly Non-Linear Dual-Phase-Lag Model in a Nanoscale Geometry
-- موسسه بین المللی خوارزمی , شیراز, 2014-02-27 - 2014-02-27
ملی معتبر 3. جعفر غضنفریانسقطچی روزبه
شبیه سازی تعامل سازه با سیال برای جریان حول استوانه چرخان خروجی از آب به کمک روش اس-پی-اچ
SPH Simulation of Fluid-Structure Interaction of Flow Past a Water-Leaving Rotating Circular Cylinder
-- موسسه بین المللی خوارزمی, شیراز, 2014-02-27 - 2014-02-27
بین‌المللی 2. روزبه سقطچیمفید گرجی بندپیجعفر غضنفریان
-
Water Impact and Sedimentation of Solid Bodies in a Newtonian Fluid using SPH Method
کنفرانس بین امللی مهندسی مکانیک و فناوری های پیشرفته هتل عباسی, اصفهان, 1391/07/19 - 1391/07/21
بین‌المللی 1. جعفر غضنفریانداود قنبری
شبیه سازی عددی جریان درون پمپ دنده ای دوگانه در حالت دوبعدی به کمک مش متحرک
-
کنفرانس بین امللی مهندسی مکانیک و فناوری های پیشرفته هتل عباسی, اصفهان, 1391/07/19 - 1391/07/21