خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:54394   بروزرسانی: 12-12-1402

Jafar Ghazanfarian

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو پیوسته انجمن آموزش مهندسی ایران

عضو انجمن مهندسین حرارت و سیالات آمریکا ASTFE

عضو انجمن محققین اروپایی اس-پی-اچ SPHERIC

عضو انجمن مهندسین مکانیک ایران ISME

دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه 2 طراحی و نظارت از سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

داوری بیش از 105 مقاله در مجلات زیر:

 

جزو هیئت داوران مجله "Physical Review Letters"

 

 جزو هیئت داوران مجله "َApplied Themral Engineering"

 جزو هیئت داوران مجله "َJournal of Heat Transfer-ASME"

 جزو هیئت داوران مجله "َInternational Journal of Hydrogen Energy"

جزو هیئت داوران مجله "Microfluidics and Nanofluidics"

جزو هیئت داوران مجله "Physical Review Applied"

جزو هیئت داوران مجله "International Journal of Thermal Sciences"

جزو هیئت داوران مجله "Renewable & Sustainable Energy Reviewers"

جزو هیئت داوران مجله "International Journal of Heat and Mass Transfer"

جزو هیئت داوران مجله “Physical Review E”

جزو هیئت داوران مجله "Journal of Non-Crystalline Solids"

جزو هیئت داوران مجله "Heat and Mass Transfer"

جزو هیئت داوران مجله "Journal of Thermophysics and Heat Transfer"

جزو هیئت داوران مجله "Heat Transfer Research"

جزو هیئت داوران مجله "Powder Technology"

جزو هیئت داوران مجله "Numerical Methods for Partial Differential Equations"

جزو هیئت داوران مجله "Journal of Fluids Engineering-Transactions of ASME"

جزو هیئت داوران مجله "Microelectronics Journal"

جزو هیئت داوران مجله "Canadian Journal of Physics"

 جزو هیئت داوران مجله "Scientia Iranica"

 جزو هیئت داوران مجله "Advances in Mechanical Engineering"

  جزو هیئت داوران مجله "Multidiscipline Modeling in Materials and Structures"

 

داوری بیش از 100 مقاله در:

جزو هیئت داوران مجله "International Journal of Engineering, Transactions B: Applications"

جزو هیئت داوران مجله "مهندسی مکانیک مدرس" (ISC)

جزو هیئت داوران مجله "Gas Processing Journal"

جزو هیئت داوران مجله "Journal of Modeling in Engineering"

 جزو هیئت داوران مجله "مهندسی مکانیک امیرکبیر"

 جزو هیئت داوران مجله "مهندسی مکانیک-انجمن مهندسین مکانیک ایران"