خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17007   بروزرسانی: 11-12-1400

Mohsen Amiri
محسن امیری
دانشیار

پست الکترونيکی
mo.amiri@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/amiri-mohsen

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4479

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی، اتاق 233 کدپستی 38791-45371