خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16005   بروزرسانی: 11-12-1400

Mohsen Amiri

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, روانشناسی کودکان استثنایی
زمینه رساله : اختلال کاستی توجه بیش فعالی و آموزش والدین آدلری

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, روانشناسی کودکان استثنایی
زمینه پایان نامه : اختلال کاستی توجه/بیش فعالی و آموزش والدین رفتاری

کارشناسی : دانشگاه تربیت معلم تهران(خوارزمی), ایران, روانشناسی بالینی