خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16252   بروزرسانی: 11-12-1400

Mohsen Amiri

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
34.  محسن امیریسایر سایرسایر سایرسایر سایرسایر سایرسایر سایر
Impact of Parental Behavior Training for Mothers of Children with ADHD on Reducing Aggression and Maladaptive Behavior in their Children
Impact of Parental Behavior Training for Mothers of Children with ADHD on Reducing Aggression and Maladaptive Behavior in their Children
International Journal of Behavioral Sciences( علوم رفتاری سابق) Issue 3 (2023-12-12PP. 127-132 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  محسن امیریمهدی فاطمیفاطمه جباریعباس نسائیانپریسا فرمانی
The effectiveness of mindful parenting training on attention deficit/hyperactivity disorder symptoms in male students
The effectiveness of mindful parenting training on attention deficit/hyperactivity disorder symptoms in male students
European Review for Medical and Pharmacological Sciences Issue 26 (2022-08-01PP. 138-143 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
32.  ثمین معصومیمحسن امیریمجید یوسفی افراشته
Self-Compassion: The Factor That Explains a Relationship between Perceived Social Support and Emotional Self-Regulation in Psychological Well-Being of Breast Cancer Survivors
Self-Compassion: The Factor That Explains a Relationship between Perceived Social Support and Emotional Self-Regulation in Psychological Well-Being of Breast Cancer Survivors
iranian journal of psychiatry شماره 17,3 (1401/03/28صفحات 341-349 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
31.  عالیه شاهیمحسن امیریلقمان ابراهیمی
The effectiveness of teaching self-regulatory strategies on attention deficit,: social adjustment and self-efficacy in children with attention deficit / hyperactivity disorder.
اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر نقص توجه، سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی کودکان با اختلال کاستی توجه / بیش فعالی
طب توانبخشی شماره 1 (1400/12/14صفحات 1-22 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
30.  الهام قاسمی علی ابادیمحسن امیریطاهره الهی
Effectiveness of Parent-Child Interaction Therapy to mothers of children with separation anxiety disorder on overprotection, parental anxiety and children's anxiety’s symptoms
اثر بخشی درمان مبتنی بر تعامل والد-کودک به مادران کودکان با اختلال اضطراب جدایی بر بیش-حمایتگری، علائم اضطراب مادران و کاهش علایم اضطرابی فرزندانشان
پژوهش در سلامت روانشناختی شماره 14 (1400/04/01صفحات 31-45 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
29.  لیلا معراجی فرمحسن امیریلقمان ابراهیمی
Effectiveness of Mindful Parenting Training to Mothers of Children with Attention Deficit- Hyperactivity Disorder to Improve the Internalized Problems of Mothers and Reduce the Externalized Problems of Their Children
تاثیر آموزش والدگری مبتنی بر ذهن‌آگاهی به مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش-فعالی بر بهبود مشکلات درونی‌شده مادران و کاهش رفتارهای برونی‌سازی‌شده فرزندانشان
طب توانبخشی شماره 9 (1399/11/10صفحات 49-61 
  علمی-ترویجی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
28.  الهه نیلیمحمود کاظمیمحسن امیری
The Effectiveness of Positive Negative Education on Irrelevant Beliefs and Happiness of Mothers of Hearing Impaired Children
اثربخشی آموزش مثبت نگری بر باورهای غیرمنطقی و شادکامی مادران کودکان با نقص شنوایی
تعلیم و تربیت استثنایی - سازمان آموزش و پرورش شماره 19 (1398/11/27صفحات 29-40 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
27.  بهناز ابوییمحسن امیری
Relationship between Perceived Stress, Frustration Tolerance, Cognitive Emotion Regulation with Depression Syndrome
بررسی ارتباط تحمل ناکامی و نقص در تنظیم شناختی هیجان و تنیدگی ادراک‌شده با نشانگان افسردگی
مطالعات ناتوانی شماره 9 (1398/11/05صفحات 1-6 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
26.  محسن امیریرضا پورحسینسعید طاهریانثریا قیداریمینا معصومی
Family functioning, psychological well-being and daily stresses in parent of children with cochlear implant and parent with deaf children
عملکرد خانوادگی، رواندرستی و تنیدگی های روزانه والدین کودکان با کاشت حلزون و والدین کودکان ناشنوا
علوم روانشناختی - خصوصی شماره 66 (1397/12/16صفحات 7-20 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
25.  ثریا قیداریمحسن امیریحجازی مسعودفرحناز فرجام فر
Behavioral Parent Training and Psychological Problems in Mothers of Children with Autism Spectrum Disorder
آموزش رفتاری والدین و مشکلات روانشناختی مادران کودکان با طیف اختلال اتیسم
International Journal of Behavioral Sciences( علوم رفتاری سابق) Issue 12 (2019-01-17PP. 42-47 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
24.  نرگس معینرقیه اسدی گندمانیمحسن امیری
The Effect of Neurofeedback on Improving Executive Functions in Children With Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
اثربخشی درمان نوروفیدبک بر بهبود کارکردهای اجرایی در کودکان با اختلال نقص توجه/ بی شفعالی
توانبخشی شماره 19 (1397/09/01صفحات 220-227 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
23.  محسن امیریرضا پورحسینسارا نجفیلیلا معراجیمینا معصومی
The effect of stress management methods on psychological well-being to parents with Physical disabilities children
تاثیر اموزش روش مدیریت تنیدگی بر بهزیستی روانشناختی در میان والدین کودکان با ناتوانی های جسمانی
علوم روانشناختی - خصوصی شماره 66 (1397/06/22صفحات 165-175 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
22.  محسن امیریزهراسادات حسینی
Risk and Protective Factors in Children’s Development
عوامل خطرساز و محافظ رشد کودکان
طب توانبخشی شماره 7 (1397/04/22صفحات 285-300 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  حکیمه بهرامیانذکراله مروتیمجید یوسفی افراشتهمحسن امیری
Reliability, validity, and factorial analysis of coping self-efficacy scale
بررسی ویژگی های روانسنجی و ساختار عامل تأییدی پرسشنامه خودکارآمدی مقابله ای
روانشناسی بالینی و شخصیت شماره 2 (1396/12/15صفحات 215-226 

20.  محسن امیریرضا پورحسینلیلا معراجی فرزهراسادات حسینی
The relationship between neuroticism, deficit cognitive emotion regulation, illness perception and social support with depression symptoms in patient with asthma
بررسی رابطة روان‌آزردگی‌خویی، نارسایی خود‌نظم‌جویی شناختی هیجان، ادراک بیماری و حمایت اجتماعی با نشانگان افسردگی در بیماران مبتلا به آسم
علوم روانشناختی - خصوصی شماره 64 (1396/12/01صفحات 462-477 
  علمی-پژوهشی
Scopus
19.  گیتی موللیمحسن امیریعباس نسائیانرقیه اسدی گندمانی
Parental training and externalizing behaviors of children with severe hearing loss
مشکلات برونی سازی شده کودکان با نقص شنوایی
medical journal of the islamic republic of iran Issue 31 (2018-01-24PP. 1-6 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  عباس نسائیانرقیه اسدی گندمانیمحسن امیری
Comparative Effects of Teaching Social Skills through Direct Instruction and Cognitive Approach on Behavioral Problems in Students with Educable Intellectual Disability
مقایسه تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی از طریق رویکرد شناختی و آموزش مستقیم بر مشکلات رفتاری دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزش پذیر
طب توانبخشی شماره 4 (1396/11/03صفحات 106-114 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
17.  محسن امیریعباس نسائیانحجازی مسعودرقیه اسدی گندمانی
Effect of Behavior Modification Training on Decreasing Oppositional Behavior and Enhancing Behavioral Performance of Deaf Children
تاثیر آموزش روش های اصالح رفتار بر کاهش رفتارهای مقابله ای و افزایش عملکرد رفتاری کودکان کم شنوا
طب توانبخشی شماره 2252-0414 (1396/10/15صفحات 58-66 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
16.  محسن امیریمحمدی بهیهثریا قیداری
The relationship between big five personality traits, Coping styles and Social support with Depression in woman under follow-up for breast cancer
رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت، راهبردهای مقابلهای، و حمایت اجتماعی با افسردگی در میان زنان مبتلا به سرطان سینه تحت درمانهای پیگیرانه
طب توانبخشی شماره 7 (1396/08/29صفحات 192-200 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  عباس نسائیانمنصور جنیدیرقیه اسدی گندمانیمحسن امیری
Comparison of Mental Disorders and General Health in Individual with and without Vitiligo
مقایسه اختلال های روانی و سلامت عمومی در افراد با و بدون ویتیلیگو
مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی شماره 2 (1396/07/12صفحات 271-278 

14.  محسن امیریرضا پورحسینشادی میرعشقی
A study on evident behaviors (aggression and rule breaking behaviors) with subtle behaviors (depressive symptoms) among students with specific learning disorders
بررسی رفتار‌های آشکار (پرخاشگری و قانون شکنی) با رفتار‌های ناآشکار (نشانه‌های افسردگی) در دانش آموزان با اختلال یادگیری
علوم روانشناختی - خصوصی شماره 62 (1396/05/01صفحات 165-178 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  محسن امیریگیتی موللیعباس نسائیانحجازی مسعودرقیه اسدی گندمانی
Effect of Behavior Management Training for Mothers With Children having ODD Symptoms
تأثیر آموزش مدیریت رفتار به مادران بر علائم اختلال و رفتارهای پرخاشگرانه کودکان با اختلال نافرمانی
توانبخشی شماره 2 (1396/05/01صفحات 84-95 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  لقمان ابراهیمیمحسن امیریمریم محمدلورویا رضا پور
Attachment Styles, Parenting Styles, and Depression
سبک های دلبستگی و شیوه های فرزندپروری با افسردگی
International Journal of Mental Health and Addiction Issue 15 (2017-06-09PP. 1-5 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  محسن امیری
The Relationship between Familial performance, Social support and Demographic variables with Stress and Mental Health among Parents of Deaf children
رابطه عملکرد خانوادگی، حمایت اجتماعی و عوامل جمعیت شناختی با استرس و سلامت روانی والدین کودکان ناشنوا
پژوهش در سلامت روانشناختی شماره 4 (1395/12/24صفحات 66-79 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  گیتی موللیمحسن امیریمجید یوسفی افراشتهذکراله مروتی
Effects of Stress Coping Strategy Instruction to Mothers with Deaf Children on Depression and Parenting Stress Reduction
بررسی اثر بخشی آموزش روشهای مقابله با استرس بر افسردگی و کاهش استرس والدگری مادران کودکان ناشنوا
مطالعات ناتوانی شماره 6 (1395/12/23صفحات 145-151 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  داود کردستانیمحسن امیریرضا پورحسین
Effectiveness of group emotional intelligence training on decreasing craving in patient with substance use disorder
اثر بخشی آموزش گروهی هوش مبتنی بر عواطف در آزمندی مصرف مواد در معتادان
علوم روانشناختی - خصوصی شماره 60 (1395/11/15صفحات 480-491 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  محسن امیریرضا پورحسینسعیده مظفری
The effect of training mothers with ADHD children based on Adler- Dreikurs' instructions on parenting style and Oppositional behavior in this children’s
تاثیر آموزش مادران کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/فزون کنشی با روش آدلر-درایکورس در بهبود شیوه‌های والدگری و کاهش نشانه‌های تضادورزی در فرزندانشان
علوم روانشناختی - خصوصی شماره 59 (1395/08/15صفحات 303-314 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  محسن امیریرضا پورحسین
The effect of behavioral parent training of mothers with Oppositional defiant children on decreasing mothers depression
تاثیر آموزش طرز رفتار به والدین بر افسردگی مادران کودکان دارای اختلال تضادورزی کشاکشی
علوم روانشناختی - خصوصی شماره 58 (1395/05/01صفحات 185-196 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  محسن امیری
Effectiveness of parental behavior training on hyperactivity/impulsivity and rule-breaking behaviors of children with ADHD (hyperactivity-impulsivity domain type)
اثر بخشی آموزش رفتاری والدین بر بیش‌فعالی/تکانشگری و رفتار‌های قانون‌شکنانه در کودکان با اختلال نارسایی‌توجه/بیش‌فعالی(نوع عمدتا بیش‌فعال/تکانشگر)
پژوهش در سلامت روانشناختی شماره 4 (1395/03/01صفحات 37-49 

5.  محسن امیریاحمد به پژوه
The effect of behavior parent training on mothers of children with attention deficit hyperactivity disorder
آموزش رفتاری والدین به مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی
International Journal of Behavioral Sciences( علوم رفتاری سابق) Issue 1 (2016-02-23PP. 6-12 
  علمی-پژوهشی
معتبر
4.  مجید یوسفی افراشتهمحسن امیریذکراله مروتیمحمد بابامیریاباذر چراغی
Supporting factors of constancy in quitting drugs: A qualitative study
عوامل حمایت کننده پایداری ترک مصرف مواد مخدر : مطالعه کیفی
Journal of Qualitative Research in Health Sciences شماره 3 (1394/09/01صفحات 280-289 

3.  گیتی موللیمحسن امیریمجید یوسفی افراشتهذکراله مروتی
arental Stress and Mental Health in Mothers of Children with Hearing Impairment: The Effectiveness of a Behavioural Training Program
استرس فرزندپروری و سلامت روان در مادران دارای کودک با نارسایی شنوایی
IOSR Journal Of Humanities And Social Science Issue 20 (2015-08-23PP. 89-95 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  محسن امیریرضا پورحسینذکراله مروتیمجید یوسفی افراشته
Examine the role of family factors affecting drug trends (traditional-industrial) among youth of Lorestan Province
بررسی نقش عوامل خانوادگی موثر در گرایش به مواد مخدر اعم از صنعتی و سنتی در میان جوانان استان لرستان
علوم روانشناختی - خصوصی شماره 54 (1394/05/01صفحات 154-167 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  محسن امیریرضا پورحسینمجید یوسفی افراشتهمهدی خانمحمدیعباس متولی پور
the effect of behavioral parent training on decreasing stress and improving parenting styles of mothers of children with externalizing behavior problems
تاثیر آموزش رفتاری والدین در کاهش تنیدگی و بهبود شیوه های والدگری مادران دارای کودکانی که مشکلات رفتاری برون ریزی شده دارند
علوم روانشناختی - خصوصی شماره شماره 53 (1394/02/01صفحات 7-21 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 10. لقمان ابراهیمیمحسن امیریآناهیتا حسینی
رابطه هوش هیجانی با استرس شغلی معلمان دوره اول متوسطه شهر زنجان
ترجمه رابطه هوش هیجانی با استرس شغلی معلمان دوره اول متوسطه شهر زنجان 63/5000 The relationship between emotional intelligence and job stress secondary school teachers of Zanjan
همایش روانشناسی مدرسه دانشگاه الزهرا تهران, تهران, 1395/11/27 - 1395/11/27
ملی معتبر 9. لقمان ابراهیمیمحسن امیریصغری رحیمی
رابطه تمایز یافتگی و بخشودگی با رضایت زناشویی در زوجین شهرستان میانه
The relationship between differentiation and forgiveness and marital satisfaction
کنگره ملی روانشناسی ایران دانشگاه خوارزمی, تهران, 1395/08/19 - 1395/08/20
ملی معتبر 8. محسن امیریلقمان ابراهیمی
بررسی تاثیر آموزش والدین آدلری بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال سلوک
The effect of Adlerian parental training on decreasing behavioral problems in children with conduct disorder
--- دانشگاه خوارزمی تهران, تهران, 2016-11-09 - 2016-11-10
ملی معتبر 7. محسن امیریلقمان ابراهیمی
رابطه بین جهت گیری مذهبی و مصرف مواد در دانشجویان
The Relationship Between Religious Orientation and Substance Use in Students
----- دانشگاه تهران, تهران, 2016-11-09 - 2016-11-10
ملی معتبر 6. لقمان ابراهیمیمحسن امیری
اثر بخشی آموزش مبتنی بر مذهب بر افزایش سلامت روانی دانشجویان
The Effectiveness of Religious Education on Increasing Students' Mental Health
----- دانشگاه تهران, تهران, 2016-11-09 - 2016-11-10
ملی معتبر 5. لقمان ابراهیمیمحمدسعید احمدیمحسن امیریمحبوبه افسون
بررسی مشکلات یادگیری ریاضی دانش آموزان مقطع ابتدائی
Math learning difficulties in primary school
همایش روانشناسی مدرسه دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 1395/02/23 - 1395/02/23
ملی معتبر 4. محسن امیری
بررسی تاثیر آموزش رفتاری والدین به مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه فزون کنشی بر بهبود رابطه والد -کودک در این مادران
the effect behavior parent training of mothers with ADHD children on enhancing parent -child interaction of this mothers
سمینار مداخله و تشخیص زود هنگام خانواده محور اختلال های دوران کودکی دانشگاه علوم بهزیستی، مرکر تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال, تهران, 1394/03/19 - 1394/03/20
ملی معتبر 3. محسن امیری
تاثیر آموزش مادران با رویکرد آدلر-درایکورس بر نشانه های مثبت و منفی کودکان با اختلال نارسایی توجه-بیش‌فعالی
The effect of training mothers based on Adler- Dreikurs' approach on positive and negative symptoms of children with Attention deficit/hyperactivity disorder
سمینار مداخله و تشخیص زود هنگام خانواده محور اختلال های دوران کودکی دانشگاه علوم بهزیستی مرکر تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال, تهران, 1394/03/19 - 1394/03/20
ملی معتبر 2. محسن امیری
بررسی پیامد ها و راهکار های درمانی آزار دیدگی جنسی در کودکان
Outcomes and treatment strategies of sexual child abuse
همایش پیشگیری از کودک آزاری  بهزیستی استان قم, قم قلعه, 1393/08/29 - 1393/08/29
ملی معتبر 1. محسن امیریعباس متولی پورمحسن حاجی تبار
آزار دیدگی جنسی در کودکان : مروری بر تعاریف، تشخیص و علایم
sexual abuse in children: a review of the definition, diagnosis and symptoms
همایش پیشگیری از کودک آزاری بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان قم, نامشخص, 1393/08/29 - 1393/08/29