خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17007   بروزرسانی: 11-12-1400

Mohsen Amiri

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
10 لیلا معراجی شهريور  1395روانشناسی لیلا معراجی( 1395 ). بررسی تاثیر آموزش والدگري ذهن آگاهانه به مادران کودکان با اختلال کاستی توجه/بیش فعالی بر بهبود رفتار هاي درونی سازي شده مادران و رفتار هاي برونی سازي شده فرزندانشان   استاد راهنما
9 کلثوم فرخنده بخش مهر  1397روانشناسی نقش کلیشه های جنسیتی و شناخت اجتماعی در بازشناسی زنان از تبعیض جنسیتی   استاد مشاور
8 الهام قاسمی بهمن  1397روانشناسی اثر بخشی آموزش تعامل والد-کودک به مادران کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی بر بیش حمایتگری، علایم اضطراب والدین و اضطراب کودکان   استاد راهنما
7 رویا کرمی بهمن  1397روانشناسی مقایسه کیفیت رابطه معلم-دانش آموز و تصور از خویشتن در دانش آموزان پسر نوجوان زورگو و عادی   استاد مشاور
6 مریم ایمانی بهمن  1398روانشناسی مقایسه ی تعارض والدین، ادراک از تعارض والدین و پیوند بین والدینی در کودکان با مشکلات برونی سازی شده و عادی   استاد راهنما
5 رضا خانی بهمن  1398روانشناسی مقایسه میزان حمایت اجتماعی ادراک شده، رفتارهای درونی سازی شده و مکان کنترل در تک فرزندان و چند فرزندان   استاد راهنما
4 عالیه شاهی خرداد  1399روانشناسی اثربخشی خودتنظیمی بر نقص توجھ، سازگاری اجتماعی و خودکارامدی کودکان با اختلال کاستی توجھ/بیش فعالی   استاد راهنما
3 احمد شیخی بهمن  1398روانشناسی مقایسه توجه مشترک و مهارت های اجتماعی در کودکان دو زبانه و تک زبانه طیف اختلال اتیسم با عملکرد بالا   استاد راهنما
2 سمانه خرم روز   روانشناسی اثربخشی مداخله مبتنی بررایانه) LFI ( بر مهارت اجتماعی و نظریه ذهن کودکان اوتیسم شهر تهران   استاد مشاور
1 ندا سرمستی   1398روانشناسی نقش بلوغ عاطفی و تحمل پریشانی والدین در مشکلات روانشناختی کودکان   استاد مشاور