خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29925   بروزرسانی: 26-04-1400

Masoud Ariannejad
مسعود آرین نژاد
استاد

پست الکترونيکی
arian at znu.ac.ir      m_ariannejad at yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ariannejad-masoud

تلفن
   5154036   +98 (0) 24 3305 2529

آدرس 
دانشگاه زنجان. جاده تبریز

 

 

نسخه ای از  کارنامه علمی عمومی من در پیوند زیر در دسترس است

 

به غیر از خبرنامه انجمن ریاضی ایران که سال هاست از طریق آن دیدگاه های عمومی خود دربارۀ مسائل علمی و ریاضیات کشور را منتشر می کنم در نشریاتی چون فرهنگ و اندیشه ریاضی، ترویج علم،  ریاضی و جامعه، نشاء علم، اخبار آی پی ام ، نامه آموزش عالی و روزنامه های متعدد سراسری نقد و نظرهای خود دربارۀ مسائل علمی کشور را با مخاطب عام و بویژه جامعه علمی مطرح کرده ام و با اشتیاق چشم انتظار شنیدن آراء متقابل یا متفاوت هستم.