خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27072   بروزرسانی: 26-04-1400

Masoud Ariannejad

سوابق تحصیلی


دکترا : , Algebra , 1375-1368

دکترا : صنعتی شریف, جبر ناجابجایی , 1375-1368
عنوان رساله : مطالعاتی در جابجاگرهای جمعی و حلقه های ارزیابی ماتریسی روی حلقه های تقسیم
استاد راهنما : دکتر محمد مهدوی هزاوه ای

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران , 1366-1364
عنوان پایان نامه : بررسی هایی در اندازۀ محمل طرح های نا کامل متعادل
زمینه پایان نامه : ترکیبیات
استاد راهنما : دکتر غلامرضا خسرو شاهی برادران

کارشناسی : دانشگاه شهید باهنر کرمان و سپس دانشگاه شهید بهشتی, ریاضی محض , 1364-1355