خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29358   بروزرسانی: 26-04-1400

Masoud Ariannejad

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین
25.  مسعود آرین نژاد
Scientific Development, National Development
توسعه علمی، توسعه ملی
فصلنامه نامه علوم پایه فرهنگستان شماره 6 (1401/06/01صفحات 7-12 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
24.  مسعود آرین نژاد
A review on Behzad book
معرفی و نقد کتاب بهزاد
فصلنامه نامه علوم پایه فرهنگستان شماره 2 (1400/09/25صفحات 172-178 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
23.  مسعود آرین نژاد
The Scope of Required Entries to Compile the History of Contemporary Iranian Mathematics
گسترۀ مدخل های مورد نیاز برای تدوین تاریخ معاصر ریاضیات ایران
فصلنامه نامه علوم پایه فرهنگستان شماره 1 (1400/04/01صفحات 37-44 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  محسن امیریمسعود آرین نژاد
Finite unitary rings in which every subring is commutative, are commutative
حلقه های یک داری که که هر زیر حلقه آن جابجایی است، جابجایی است
JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS Issue 20-8  (2020-07-31PP.  2150152-1-2150152-7  
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
21.  مسعود آرین نژاد
Half a century of fruitful effort
نیم قرن تلاش پرثمر
نامه فرهنگستان علوم شماره 6 (1398/10/30صفحات 153-167 
  علمی-ترویجی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
20.  مسعود آرین نژاد
Education and lerning in . . .
آموزش و یادگیری در چنبرۀ جزوه گویی و جزوه خوانی
ریاضی و جامعه - دانشگاه اصفهان شماره  دوره 3، شماره 4 (1398/08/01صفحات 39-47 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  محسن امیریمسعود آرین نژاد
FINITE UNITARY RINGS IN WHICH ALL SYLOW SUBGROUPS OF THE GROUP OF UNITS ARE CYCLIC
حلقه های یک داری که زیر گروه های سایلو از گروه یکه های آن دوری هستند
BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY Issue  99-3 (2019-08-23PP. 403-412 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
18.  مسعود آرین نژاد
Ethic and Elite
اخلاق و نخبگی
نامه فرهنگستان علوم شماره 5- دوره جدید (1398/01/15صفحات 11-19 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  مسعود آرین نژادروزبه توسرکانی
Tree robustness of a graph
سختی درختی در یک گراف
LINEAR & MULTILINEAR ALGEBRA Issue  9 VOL. 66, NO  (2018-06-20PP. 1757-1766 

16.  مسعود آرین نژاد
Deregulation of Ertegha Regulation !
قانون زدایی از آیین نامه ارتقاء !
نامه فرهنگستان شماره  دوره جدید- 2 (1396/12/25صفحات 111-121 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  مسعود آرین نژادمژگان امامیعذرا ناصریان
A FAMILY OF t-REGULAR SELF-COMPLEMENTARY k-HYPERGRAPHS
یک خانواده از کا-ابرگراف های خود مکمل تی-منظم
Transactions on Combinatorics دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاههای دیگر Issue Vol.6 No.1 (2018-01-21PP. 39-46 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  مهدی آقابالیمسعود آرین نژاداصغر مددی
Some notes on Lie ideals in division rings
نکته هایی دربارۀ ایده ال های لی در حلقه های بخشی
JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS Issue 16no11 (2017-04-07PP. 1850049-1-1850049-6 
  علمی-ترویجی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  مسعود آرین نژاد
Uniquness or Diversity in Curriculum Development
تنوع یا یکسانی در برنامه ریزی درسی و آموزشی
ترویج علم شماره 11 (1395/12/25صفحات 31-45 
  علمی-ترویجی
معتبر
12.  مسعود آرین نژاد
Children, mathematics and philosophy
کودکان، ریاضیات و فلسفه
ریاضی و جامعه - دانشگاه اصفهان شماره 3 (1395/09/01صفحات 1-5 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  اکبری سعیدمسعود آرین نژادزکیه تاج فیروز
Permanents of matrices over roots of unity
پرمننت ماتریس های روی ریشه های واحد
LINEAR & MULTILINEAR ALGEBRA Issue DOI: 10.1080/03081087.2015.112 (2015-12-28PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  مسعود آرین نژاد
An approch in higher mathematics education
رویکردی در تدریس ریاضیات عالی
فرهنگ و اندیشه ریاضی شماره 57 (1394/10/01صفحات 29-42 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  مهدی آقابالیمحسن امیریمسعود آرین نژاداصغر مددی
Conditions on Lie ideals in rings
شرایطی روی ایده ال های حلقه ها
JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS Issue Vol. 15, No. 5 (2015-09-09PP. 1650094-1-1650094-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  مهدی آقابالیمحسن امیریمسعود آرین نژاداصغر مددی
Invariance conditions on substructures of division rings
شرایط ناوردایی روی زیر ساختارهای حلقه های بخشی
JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS Issue Vol. 15, No. 4  (2015-09-07PP. 1650058-1-1650058-8 
  علمی-ترویجی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  مسعود آرین نژاد
Ethical Matters Concerning Science and Scientists
پرسشکری هایی در دامنه علم و اخلاق
نشاء علم – بنیاد پیشبرد علم و فناوری شماره سال چهارم، شماره دوم  (1393/03/30صفحات 118-123 
  علمی-پژوهشی
None ISI
6.  مسعود آرین نژادمژگان امامی
A New Proof of Cayley’s Formula for Labeled Spanning Trees
اثبات جدیدی از فرمول کیلی در محاسبه درخت های فراگیر برچسب دار
Electronic Notes in Discrete Mathematics Issue 45  (2014-01-01PP. 99-102 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  مهدی آقابالیاکبری سعیدمسعود آرین نژاداصغر مددی
VECTOR SPACE GENERATED BY THE MULTIPLICATIVE COMMUTATORS OF A DIVISION RING
فضای برداری تولید شده توسط جابجا گرهای ضربی در یک حلقه بخشی
JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS Issue 12 (2013-12-15PP. 1350043-1-1350043-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  مسعود آرین نژادمژگان امامی
NOTES ON LIE IDEALS OF SIMPLE ARTINIAN RINGS
نکته هایی درباره ایده ال های لی در حلقه های ساده آرتینی
JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS Issue 12 (2013-11-15PP. 1350038-1-1350038-6 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  مسعود آرین نژادمژگان امامی
ON THE NUMBER OF CLIQUES AND CYCLES IN GRAPHS
دربارۀ تعداد خوشه ها و دورها در گراف ها
Transactions on Combinatorics دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاههای دیگر Issue Vol. 2 No. 2  (2013-10-30PP. 27-33 

2.  مسعود آرین نژاد
Championship in Sports and Championship in Sciences
ورزش قهرمانی، دانش قهرمانی
ترویج علم - انجمن ترویج علم ایران شماره سال چهارم، شماره چهارم  (1392/06/01صفحات 65-71 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  مسعود آرین نژادمژگان امامی
Notes on the Support of t-Designs
-
ARS COMBINATORIA Issue 104 (2012-04-15PP. 333-339 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 26. مسعود آرین نژاد
حلقه های آرتینی تک-پله ای متناهی هستند.
Non-commutative Left Artinian one-step rings are finite.
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه علم و فناوری مازندران, بهشهر, 2022-09-05 - 2022-09-08
ملی معتبر 25. مسعود آرین نژاد
حلقه های تک پله ای یک دار جابجایی هستند
Finite one-step plus unitary rings are commutative
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 2021-08-30 - 2021-09-02
ملی معتبر 24. مسعود آرین نژاد
حلقه های متناهی یک داری که زیر حلقه ناجابجایی ندارند
Finite unitary rings without non-commutative subrings
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه علم و صنعت, تهران, 2018-08-23 - 2018-08-26
ملی معتبر 23. مسعود آرین نژاد
زیر گروه های سایلو در گروه یکه های یک حلقه یک دار
Sylow subgroups of the group of units of a unitary ring
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه بوعلی سینا, همدان, 2017-08-22 - 2017-08-25
ملی معتبر 22. محسن امیریمسعود آرین نژاد
یک اثبات جدید مقدماتی برای قضیۀ کوچک ودربرن
A New elementary New Proof of the Wedderburn Little Theorem
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه خوارزمی, کرج, 2016-08-28 - 2016-08-31
ملی معتبر 21. مسعود آرین نژاد
برنامه ریزی درسی و چالش های رو در روی علوم ریاضی در کشور
Education programing and challenges in mathematical sciences
- دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 2015-10-21 - 2015-10-22
ملی معتبر 20. مسعود آرین نژاد
چالشهای رو در روی علوم ریاضی درکشور از حساسیت و مسئله و آسیب تا معضل و بحران و فاجعه
Challenges in mathematical sciences in Iran
- دانشگاه تربیت مدرس، انجمن ریاضی ایران، فرهنگستان علوم, تهران, 2015-10-21 - 2015-10-22
ملی معتبر 19. مسعود آرین نژادمژگان امامیعذرا ناصریان
درباره وجود یک خانواده از اس آراچ جی های از اندازه 6 و 7
On the existence of some new families of SRHG(2,k,v) for k=6,7
----  دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین, قزوین, 2015-10-07 - 2015-10-08
ملی معتبر 18. مسعود آرین نژاد
ماتریس اویلری یک گراف
Eulerian matrix of graph
---- دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین, قزوین, 2015-10-07 - 2015-10-08
ملی معتبر 17. مسعود آرین نژادزکیه تاج فیروز
اثبات کوتاهی بر قضیه جور سازی هال
A short proof of Matching Hall's Theorem
----  دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین, قزوین, 2015-10-07 - 2015-10-08
ملی معتبر 16. مسعود آرین نژادمژگان امامیعذرا ناصریان
یک خانواده جدید از ابرگراف های منظم خود مکمل از اندازه 4 و 5
Some new families of 2-regular self complementary k--hypergraph for k=4,5
Annual Iranian Mathematics Conference  دانشگاه یزد, یزد, 2015-08-25 - 2015-08-28
ملی معتبر 15. مسعود آرین نژاد
نکته هایی دربارۀ عدد اس تی پی یک گراف
Notes on the STP number of a Graph
Annual Iranian Mathematics Conference  دانشگاه یزد, یزد, 2015-08-25 - 2015-08-28
ملی معتبر 14. مسعود آرین نژاد
انواع جدیدی از درخت های فراگیر
Some New Kinds of Spanning Trees
کنفرانس نظریه جبری گراف دانشگاه کاشان, کاشان, 1391/06/13 - 1391/06/14
ملی معتبر 13. مسعود آرین نژاد
دربارۀ تعداد دورها در یک گراف ساده
On the Number of Cycles in Simple Graphs
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه تبریز, تبریز, 2012-08-27 - 2012-08-30
ملی معتبر 12. مسعود آرین نژاد
درخت های فراگیر جداساز
Separating spanning trees
کنفرانس ترکیبات جبری ایران دانشگاه بوعلی همدان, همدان, 1390/08/11 - 1390/08/12
ملی معتبر 11. مسعود آرین نژادعلی رضا اشرفینادر حبیبی
درباره معادله گرافی s_z*-sz=k
on graph equation s_z*-sz=k
کنفرانس ترکیبات جبری ایران دانشگاه بوعلی همدان, همدان, 1390/08/11 - 1390/08/12
ملی معتبر 10. مسعود آرین نژادزکیه تاج فیروز
نتایجی بر روی ماتریس های روی ریشه های واحد
Some results on matrices over roots of unity
کنفرانس ترکیبات جبری ایران دانشگاه بوعلی همدان, همدان, 1390/08/11 - 1390/08/12
ملی معتبر 9. مهدی آقابالیمسعود آرین نژاد
نکته هایی درباره جابجاگرهای ضربی در حلقه های تقسیم
Notes on multiplicative commutators in division rings
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه رفسنجان, رفسنجان, 2011-09-05 - 2011-09-08
ملی معتبر 8. مسعود آرین نژاد
درباره تعداد خوشه ها در گراف های ساده
On the number of cliques in a simple graph
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه رفسنجان, رفسنجان, 2011-09-05 - 2011-09-08
ملی معتبر 7. مسعود آرین نژادزکیه تاج فیروز
مطالعاتی درباره ماتریس های با پرمننت ثابت روی ریشه های واحد
-
کنفرانس ترکیبات جبری ایران دانشگاه اصفهان, اصفهان, 1389/12/05 - 1389/12/06
ملی معتبر 6. مسعود آرین نژاد
اثبات دیگری برای فرمول کیلی در درخت های فراگیر
-
کنفرانس ترکیبات جبری ایران دانشگاه اصفهان, اصفهان, 1389/12/05 - 1389/12/06
ملی معتبر 5. مهدی آقابالیمسعود آرین نژاد
درباره یک حدس هرشتاین
-
سمینار جبر ایران دانشگاه تبریز, تبریز, 1389/08/19 - 1389/08/20
ملی معتبر 4. مسعود آرین نژاد
مطالعاتی درباره ایده ال های لی در حلقه های ساده
-
سمینار جبر ایران دانشگاه تبریز, تبریز, 1389/08/19 - 1389/08/20
ملی معتبر 3. مسعود آرین نژاداصغر مددی
مطالعاتی درباره یک شرط جابجایی ساز
-
سمینار جبر ایران دانشگاه تبریز, تبریز, 1389/08/19 - 1389/08/20
ملی معتبر 2. مسعود آرین نژاد
چند شرط لازم در اندازه محمل t - طرح ها
-
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2010-09-12 - 2010-09-15
ملی معتبر 1. مسعود آرین نژاد
ساختار لی در حلقه های ساده
Notes on lie structure of simple rings
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 2008-08-24 - 2008-08-27