خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:41212   بروزرسانی: 19-11-1402

Mohsen Ahadnejad Reveshty

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
175.  احمد اسدیمحسن احدنژادحسین طهماسبی مقدم
An Analysis of the Spatial Structure of Cities from the Perspective of Spatial Balance in the Distribution of Functions and the Formation of Multi-Core Pattern (Case Study: Tabriz City)
تحلیلی بر ساختار فضایی شهرها از منظر توازن فضایی در توزیع توابع و شکل‌گیری الگوی چند هسته‌ای (مطالعه موردی: شهر تبریز)
international journal of architecture and urban development Issue 14 (2024-06-19PP. 111-122 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
174.  محمد تقی حیدریمحسن احدنژادمحمدصادق عزیزی
Feasibility Study of Developing Pocket Parks in Iranian Cities with Citizens’ Participation, Elahieh and Kooie Farhang Neighborhoods in Zanjan: A Case Study
تحلیلی بر امکان‌سنجی و توسعه پارک‌های جیبی در شهرهای ایران با رویکرد مشارکتی محله مبنا، مورد پژوهش: شهر زنجان، محلات الهیه و کوی فرهنگ
پژوهش های بوم شناسی شهری (جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سابق)- دانشگاه پیام نور شماره 4 (1402/12/20صفحات 63-84 
  علمی-پژوهشی
Scopus
173.  محسن احدنژادمحمد تقی حیدریمحمد رسولی
Identification of Urban Worn-Out Textures and Prioritization of Organizing Strategies through Remote Sensing Performance and BWM Method Combination: (A Case Study: Zanjan City)
شناسایی بافت های فرسوده شهری و اولویت بندی ساماندهی استراتژی ها از طریق سنجش از دور و روش BWM ترکیبی: (مطالعه موردی: شهر زنجان)
Chinese Journal of Urban and Environmental Studies Issue 11 (2024-02-14PP. 2350023-1-2350023-28 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
172.  مهدی آذریمحسن احدنژادعیسی پیری
The impacts of Urban Form in production of Automobile-based travels with emphasis on Low Carbon City Development The Case Study of Zanjan Traffic Zones
تاثیر فرم شهری در تولید سفرهای خودرو مبنا با تاکید بر توسعه شهر کم کربن (مطالعه موردی: نواحی ترافیکی شهر زنجان)
شهر پایدار - انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شماره 6 (1402/09/30صفحات 41-59 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
171.  بهرام شاه منصوریعبدالله فرجیمحسن احدنژاد
Evaluation of boundary layer height changes and its effect on air quality in Arak city
ارزیابی تغییرات ارتفاع لایه مرزی و تاثیر آن بر کیفیت هوا در شهر اراک
پژوهش های اقلیم شناسی- پژوهشکده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی -با همکاری انجمن سنجش از دور GIS ایران شماره 55 (1402/09/30صفحات 79-95 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
170.  احمد اسدیمحسن احدنژادخواجه ولی زاد شاهرخ
Presentation of a smart city development model with emphasis on the characteristics of education city (Case study: Ghaen city)
تدوین الگوی توسعه‌ی شهر هوشمند با تأکید بر شاخص‌های شهر آموزش‌دهنده (مطالعه موردی: شهر قائن)
جغرافیا و توسعه فضای شهری- دانشگاه فردوسی مشهد شماره 10 (1402/09/22صفحات 1-20 
  علمی-پژوهشی
Scopus
169.  محسن احدنژادمحمد تقی حیدریحسین طهماسبی مقدم
Spatial analysis of the factors impacting on the spread of Covid-19 in the neighborhoods of Zanjan, Iran
تحلیل فضایی عوامل موثر بر شیوع کووید-19 در محلات شهر زنجان
Spatial Information Research Issue 3 (2023-09-21PP. 1-18 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
168.  محبوب ریحان کلوانقمحسن احدنژادمحمد تقی حیدریمرتضی شهبازی
Sustainable livelihood with the approach of protecting agricultural lands using Gis
معیشت پایدار با رویکرد حفاظت از اراضی کشاورزی با استفاده از gis
جغرافیا و روابط انسانی شماره 1 (1402/04/23صفحات 483-499 
  سایر
با هیات تحریریه
167.  محبوب ریحان کلوانقمحسن احدنژادمحمد تقی حیدری
Explaining The Necessity of Garden City System In Urban Planning Projects Of Iran
تبیین ضرورتهای نظام باغشهری در طرح های برنامه ریزی شهری ایران
نشریه اکولوژی سرزمین Journal of Land Ecology شماره 2 (1402/02/25صفحات 151-161 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
166.  سعید نجفیمحسن احدنژادمحمد تقی حیدری
Explaining the Textuality of Problematic Urban Settlements (Case study: Islamabad neighborhood of Zanjan)
تبیین متن‌بودگی سکونتگاه‌های مساله‌دار شهری (مطالعه موردی : محله اسلام آباد شهر زنجان)
جغرافیا و توسعه فضای شهری- دانشگاه فردوسی مشهد شماره 1 (1402/02/23صفحات 1-19 
  سایر
با هیات تحریریه
165.  محبوب ریحان کلوانقمحسن احدنژادمحمد تقی حیدری
Analyzing The Causes And factor AffectingThe Production Of Garden City in Peri-Urban Areas Of Zanjan
واکاوی علل و عوامل موثر بر تولید باغشهر در نواحی پیِراشهری زنجان
نشریه اکولوژی سرزمین Journal of Land Ecology شماره 2 (1402/02/23صفحات 93-103 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
164.  یاسر قلی پورمحسن احدنژادابوالفضل مشکینی
Explaining the Model of Good Governance of Sustainable Urban Food Systems
تبیین الگوی حکمروایی خوب سیستم‌های غذای پایدار شهری
مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی شماره 12 (1402/01/26صفحات 91-113 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
163.  محسن احدنژادمحمد تقی حیدریحسین طهماسبی مقدم
Analysis of Effective Factors in Increasing the Resilience of Urban Communities against the Corona Epidemic with a Community-Based Disaster Risk Management Approach( the Case of Zanjan )
تحلیل عوامل مؤثر برافزایش تاب‌آوری جوامع شهری در برابر همه‌گیری کرونا با رویکرد مدیریت بحران‌اجتماع‌محور(مطالعه موردی: شهر زنجان)
آمایش محیط - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر شماره 59 (1401/12/16صفحات 159-186 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
162.  محمد تقی حیدریمحسن احدنژادحسین طهماسبی مقدم
Investigating the role of public participation in increasing the social resilience of informal settlements against the Covid-19 pandemic (case study: informal settlements in Zanjan)
بررسی نقش مشارکت مردمی در افزایش تاب‌آوری اجتماعی سکونتگاه‌های غیررسمی در برابر پاندمی کوید-19 (مطالعۀ موردی: محلات اسکان غیررسمی شهر زنجان)
جغرافیا و توسعه ناحیه ای - دانشگاه فردوسی مشهد شماره 2 (1401/10/05صفحات 384-415 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
161.  محسن احدنژادعلی مرادی
Evaluating the effects of establishing industrial settlements on the quality of urban life (case study: Dandi city)
ارزیابی اثرات استقرار شهرک های صنعتی بر کیفیت زندگی شهری ( مطالعه موردی: شهر دندی)
پژوهشهای جغرافیای اقتصادی شماره 9 (1401/09/30صفحات 97-114 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
160.  سمیرا مرادی مفردسعید امانپورسعید ملکیمحسن احدنژاد
Analysis of Creative Development Capacities Urban Texture with Approach Indigenous and Sustainable Tourism (Case Study: Shush City)
تحلیل ظرفیت های توسعه خلاق بافت های شهری با رویکرد گردشگری بومی و پایدار(مورد مطالعه: شهر شوش)
مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی شماره 60 (1401/09/30صفحات 723-739 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
159.  میلاد حسنعلی زادهمحسن احدنژادابوالفضل مشکینی
Explaining the pattern of happy city in iran the case study a Babol city
تبیین الگوی شهر شاد در ایران مطالعه موردی : شهر بابل
آمایش جغرافیایی فضا شماره ۱۲ (1401/09/22صفحات ۱۲۳-۱۳۹ 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
158.  محسن احدنژاداصغر تیموریاکرم دوستی یکتا
Feasibility study of transit-oriented development (TOD) in Zanjan city areas
امکان‌سنجی توسعه حمل و نقل محور (TOD) در نواحی شهر زنجان
پژوهش و برنامه ریزی شهری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت شماره 49 (1401/09/13صفحات 110-124 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
157.  محسن احدنژادمهدی اشلقی
Comparative Study of the Identity of Place’s Components in Abresan and Shariati Street Spaces of Tabriz
بررسی تطبیقی مولفه‌های‌ هویت مکان در فضای خیابانی آبرسان و شریعتی تبریز
جغرافیا و برنامه ریزی - دانشگاه تبریز شماره 81 (1401/09/01صفحات 1-23 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
156.  یاسر قلی پورمحسن احدنژادابوالفضل مشکینی
The Analysis of Iran's Development Policies and Programs with Emphasis on Sustainable Urban Food Security
تحلیل سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ی ایران با تأکید بر امنیت غذایی پایدار شهری
جغرافیا و پایداری محیط شماره 12 (1401/08/08صفحات 119-138 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
155.  محسن احدنژادمهدی اشلقی
Explaining the Geography of Religion
تبیین جغرافیای دین
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر شماره 75 (1401/07/10صفحات 203-229 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
154.  لعیا جلیلیانمحمد تقی حیدریمحسن احدنژاد
The Role of the Government in Tourism Development with an Emphasis on Economic Policies
نقش دولت در توسعه گردشگری با تأکید بر سیاست‌های اقتصادی
اقتصاد شهری شماره 1 (1401/06/24صفحات 19-38 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
153.  محمد تقی حیدریمحسن احدنژادمحمد رسولیشراره سعیدپور
Explanation of regeneration indicators of worn-out tissues of Urmia city with integrated method (BWM-IPA)
تبیین شاخص‌های بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهر ارومیه با روش تلفیقی(‌BWM-IPA‌)
جغرافیا و توسعه ناحیه ای - دانشگاه فردوسی مشهد شماره 39 (1401/06/15صفحات 141-166 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
152.  ابوالفضل مشکینیاصغر رستم میدانمحسن احدنژادحسن محمود زاده
Explaining Livable Eco-City Pattern of Tabriz Metropolis Using Fuzzy Model
تبیین الگوی اکوشهری زیست پذیرکلانشهر تبریز با مدل فازی
پژوهش های بوم شناسی شهری (جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سابق)- دانشگاه پیام نور شماره 12 (1401/04/15صفحات 85-104 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
151.  محسن احدنژادابوالفضل مشکینیمحمد تقی حیدریمحمد رسولی
Regeneration Analysis of Urban Decay Textures with Emphasis on the Role and Function of Local Stakeholders with a Foresight Approach (Case Study: Zanjan City)
تحلیل بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با تاکید بر نقش و عملکرد ذینفعان محلی با رویکرد آینده‌نگاری( مطالعه موردی: شهر زنجان)
پژوهش و برنامه ریزی شهری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت شماره 48 (1401/02/06صفحات 51-68 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
150.  محسن احدنژادابوالفضل مشکینیمهدی اشلقی
Analysis of Physical Structure and Mental Image in the Formation of Place Identity in Abresan Street of Tabriz
تحلیل ساختار فیزیکی و تصویر ذهنی موثر در شکل‌گیری هویت مکان فضای خیابانی آبرسان شهر تبریز
مطالعات ساختار و کارکرد شهری شماره 30 (1401/01/01صفحات 179-212 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
149.  محمد رسولیمحسن احدنژادمحمد تقی حیدریابوالفضل مشکینی
Explanation the Factors Influencing in Deteriorated Urban Areas (The case study of Zanjan City)
تبیین عوامل شکل‌دهنده بافت‌های ناکارآمد شهری (‌مطالعه موردی: شهر زنجان)
نگرش های نو در جغرافیای انسانی شماره 1 (1400/12/16صفحات 23-44 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
148.  محسن احدنژادتیموری اصغرمهناز واعظلیواریحسین طهماسبی مقدم
An Analysis of spatial inequalities of Housing quality in middle textures neighboods of zanjan city
تحلیلی بر نابرابری های فضایی کیفیت مسکن درمحلات بافت میانی شهر زنجان
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 63 (1400/12/12صفحات 39-58 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
147.  ابوالفضل مشکینیمحسن احدنژادحیدر صالحی میشانی
Conceptual Review of Critical success factors for affordable housing in the Southern World
بازنگری مفهومی عوامل تحقق پذیری مسکن قابل استطاعت در جهان جنوب
برنامه ریزی و آمایش فضا( مدرس سابق)دانشگاه تربیت مدرس شماره 25 (1400/12/03صفحات 113-139 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
146.  ابوالفضل مشکینیمحسن احدنژادسعید نجفی
Critical Analysis on the Performance of Urban Activists in Production of Text Urban Problematic Settlements (Case Study: Islamabad Neighborhood of Zanjan City)
تحلیل انتقادی بر عملکرد بازیگران شهری در تولید متن سکونتگاه‌های مساله‌دار شهری(مورد پژوهی: محله اسلام آباد شهر زنجان)
پژوهشهای جغرافیای برنامه ریزی شهری- دانشگاه تهران شماره 9 (1400/11/25صفحات 909-931 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
145.  محسن احدنژادمحمد تقی حیدریسعید نجفی
Critical Analysis on the Performance of Urban Activists in Production of Text Urban Problematic Settlements (Case Study: Islamabad Neighborhood of Zanjan City)
تحلیل انتقادی بر عملکرد بازیگران شهری در تولید متن سکونتگاه‌های مساله‌دار شهری(مورد پژوهی: محله اسلام آباد شهر زنجان)
جغرافیا و برنامه ریزی - دانشگاه تبریز شماره 78 (1400/10/25صفحات 1-20 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
144.  محمد رسولیمحسن احدنژادمحمد تقی حیدری
Significance Analysis - The performance of key success factors in regenerating worn-out urban(Case study: Zanjan city)
تحلیل اهمیت- عملکرد عوامل کلیدی موفقیت در بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری با تأکید بر ذینفعان (مطالعه موردی: شهر زنجان)
برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای شماره 16 (1400/10/16صفحات 149-178 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
143.  محسن احدنژادصفیه حاضری جیقه
Ranking Urban Districts based on Physical Indices of City Prosperity (Case Study: Tabriz City)
رتبه بندی نواحی شهری بر اساس شاخص‌های کالبدی شکوفایی شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز)
جغرافیا و توسعه فضای شهری- دانشگاه فردوسی مشهد شماره 13 (1400/10/01صفحات 125-148 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
142.  محسن احدنژادمیلاد حسنعلی زاده
Monitoring and Forecasting Spatial Changes in Urban Land Use and Land Cover (Case Study: Urban Area of Babol and Amirkola)
پایش و پیش‌بینی تغییرات فضایی کاربری و پوشش زمین شهری(مطالعه موردی: محدودة شهری بابل و امیرکلا)
برنامه ریزی توسعه کالبدی- دانشگاه پیام نور شماره ۲۳ (1400/09/25صفحات ۵۳-۷۳ 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
141.  محمد رسولیمحسن احدنژادمحمد تقی حیدری
Explaining the regeneration of worn-out urban tissues by the combined method of FEMA and SMART PLS (Case study: Zanjan city)
تبین بازآفرینی بافت‌‌های فرسودۀ شهری با روش تلفیقی FEMAو SMART PLS (مورد شناسی: شهر زنجان)
جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای- دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 40 (1400/09/15صفحات 87-102 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
140.  حیدر صالحی میشانیمحسن احدنژادابوالفضل مشکینی
Explaining Sustainability in Project Management (Case Study: Affordable Housing Projects in Isfahan)
تبیین پایداری در مدیریت پروژه (مورد پژوهی؛ پروژه‌های مسکن قابل استطاعت شهر اصفهان)
برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای شماره 11 (1400/09/06صفحات 127-156 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
139.  محسن احدنژادمیلاد حسنعلی زاده
Exploratory analysis of the spatial distribution pattern of capability poverty in Nourabad Mamasani city
تحلیل اکتشافی الگوی توزیع فضایی فقر قابلیتی در شهر نورآباد ممسنی
کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی شماره 9 (1400/08/10صفحات 225-243 
  علمی-پژوهشی
Scopus
138.  ابراهیم شریف زاده اقدمبراتعلی خاکپورمحسن احدنژاد
An analysis of the effects of the city physical development on urban environmental sustainability: A case study of Piranshahr city, Iran
تحلیلی بر اثرات توسعه فیزیکی شهری بر پایداری زیست محیطی شهر( مطالعه موردی شهر پیرانشهر)
Environmental Quality Management Issue 31 (2021-10-20PP. 301-314 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
137.  مریم حاجی زادهمحسن احدنژاد
production of Pahlavi absolute discourse.
تولید فضای گفتمان مطلقه پهلوی
برنامه ریزی و آمایش فضا( مدرس سابق)دانشگاه تربیت مدرس شماره 25 (1400/07/21صفحات 147-173 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
136.  محسن احدنژادحسین طهماسبی مقدممحمد تقی حیدریاصغر تیموری
An analysis of the Metamorphosis spatial organization of the urban system of Zanjan province
تحلیلی بر دگردیسی سازمان فضایی نظام شهری استان زنجان
برنامه ریزی منطقه ای شماره 42 (1400/07/15صفحات 63-80 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
135.  کلثوم حمیدیجعفر یعقوبیمحسن احدنژاد
Identifying the challenges of entrepreneurial urban agricultural businesses in Zanjan Township using grounded theory
شناسایی چالش‌های کسب و کارهای کارآفرینانه‌ی کشاورزی شهری در شهرستان زنجان با استفاده از نظریه‌ی مبنایی
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 14-2 (1400/07/01صفحات 19-34 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
134.  محسن احدنژادابوالفضل مشکینیحیدر صالحی میشانی
The explain appropriate model of affordable public-private housing participation in developing countries
تبیین الگوی شایسته مشارکت عمومی خصوصی مسکن قابل استطاعت در کشورهای درحال توسعه
جغرافیا و برنامه ریزی - دانشگاه تبریز شماره 25 (1400/05/20صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
133.  صفیه حاضری جیقهمحسن احدنژادابوالفضل مشکینیعیسی پیری
Assessing the Status of Urban Prosperity Indicators (Case Study: Tabriz Metropolis)
سنجش وضعیت مولفه های شکوفایی شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)
مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی شماره 16 (1400/04/08صفحات 63-80 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
132.  عیسی پیریمحسن احدنژادمحسن کلانتریمسعود احمدی
Presenting an optimal model of waste management with emphasis on the system approach. Case study:- Municipal Solid Waste (MSW) in Kish Island
ارایه الگوی بهینه مدیریت پسماند با تأکید بر نگرش سیستمی مورد مطالعه: پسماندهای عادی جزیره کیش
مدیریت شهری - پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی شماره 63 (1400/04/01صفحات 121-136 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
131.  حسین طهماسبی مقدممحسن احدنژادمحمد تقی حیدریعلیرضا شغلی
Explaining the effective factors on social resilience against biological hazards with emphasis on Covid-19 (Case study: Zanjan city)
تبیین عوامل مؤثر بر تاب‌آوری اجتماعی در برابر مخاطرات بیولوژیکال با تأکید بر کووید -19 (مطالعه موردی: شهر زنجان)
جغرافیا و مخاطرات محیطی - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 37 (1400/04/01صفحات 1-19 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
130.  محسن احدنژاداصغر تیموریحسین طهماسبی مقدممهناز واعظلیواری
Spatial analysis of road network vulnerability against earthquake with Approach Crisis Management (The Case of Zanjan Downtown)
تحلیل فضایی آسیب پذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر زنجان)
مخاطرات محیط طبیعی شماره 26 (1399/11/08صفحات 77-90 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
129.  محسن احدنژادتیموری اصغرحسین طهماسبی مقدم
Spatial analysis of Housing Quality Indices with Emphasis on Sustainable Housing Approach (Case study: Zanjan City)
تحلیل فضایی شاخص‌های کیفیت مسکن در نواحی شهری با رویکرد مسکن پایدار (مورد پژوهی: شهر زنجان)
توسعه پایدار محیط جغرافیا شماره 3 (1399/10/15صفحات 133-148 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
128.  محسن احدنژادصفیه حاضری جیقه
Ranking of urban areas based on quality of life indicators associated with Urban Prosperity Case study: Tabriz city
رتبه بندی شاخص های کیفیت زندگی در مناطق شهری با تاکید بر شکوفایی شهری(مطالعه موردی تبریز)
- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین -Space Ontology International Journal Issue 34 (2020-12-30PP. 31-40 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
127.  محسن احدنژادحسین طهماسبی مقدمتیموری اصغر
Spatial Analysis of Housing Quantity Indicators Sustainability in Urban Areas Based on TODIM Model) the Case of Zanjan City (
تحلیل فضایی پایداری شاخص‌های کمی مسکن در نواحی شهری با استفاده از مدل تودیم (مطالعه موردی: شهر زنجان)
آمایش محیط - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر شماره 50 (1399/09/29صفحات 133-150 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
126.  محمد تقی حیدریمحسن احدنژادمریم رحمانیسعید محرمی
Needs of Safe City Planning for Children in Iranian City with Social Security Approach (Case Study: Neighborhoods of Zanjan Historical Context)
بایسته‌های برنامه‌ریزی شهر امن برای کودکان در شهر ایرانی با رویکرد امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: محلات بافت تاریخی شهر زنجان)
فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی شماره 63 (1399/09/20صفحات 243-276 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
125.  سعید آزادی قطارابوالفضل مشکینیعبدالرضا رکن الدین افتخاریاحسان مصطفویمحسن احدنژادپریسا ملکی
Modelling the Spatial Association of Lung Cancer with Built Environmental Factors in Neighborhoods of Tehran Metropolitan
مدل‌‌سازی ارتباط فضایی سرطان‌‌های ریه با فاکتورهای محیط ساخته‌‌شده در محلات شهر تهران
پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهشهای جغرافیایی سابق) - موسسه جغرافیای دانشگاه تهران شماره 52 (1399/09/15صفحات 1153-1176 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
124.  سمیه علیپورمحسن احدنژادابوالفضل مشکینی
An analysis of housing livability in Karaj with attitude social justice
تحلیلی بر زیست پذیری مسکن شهر کرج با رویکرد عدالت اجتماعی
جغرافیای اجتماعی شهری - دانشگاه شهید باهنر کرمان شماره 7 (1399/09/09صفحات 129-147 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
123.  محسن احدنژادمحمد تقی حیدریسعید محرمی
Social reconstruction of historical contexts with an urban tourism approach (Case study: Historical context of Zanjan)
بازآفرینی اجتماعی بافت‌های تاریخی با رویکرد گردشگری شهری (مورد پژوهی: بافت تاریخی شهر زنجان)
جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم شماره 3 (1399/07/30صفحات 947-960 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
122.  قمر عباسییعقوب موسویایرج قاسمیمحسن احدنژاد
Analysis of Regeneration Sustainability of the City Central Texture Case study: Central Texture of Zanjan City
تحلیل پایداری بازآفرینی بافت مرکزی شهر مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر زنجان
شهر پایدار - انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شماره 3 (1399/07/27صفحات 1-16 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
121.  محسن کلانتریمحسن احدنژادابوالفضل مشکینیمحمدجواد نوروزی
Structural-functional explanation of the Physical development on transit oriented development in metropolitan cities (Case study: Tehran metropolitan)
تحلیل ساختاری-کارکردی توسعه حمل و نقل محور در محدوده طرح ترافیک کلانشهر تهران
برنامه ریزی منطقه ای شماره 38 (1399/05/21صفحات 125-142 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
120.  محمد تقی حیدریمحسن احدنژادسعید محرمیمریم رحمانی
An Analysis on the Social impact of Public Spaces Development in the Central Context of Iranian Cities :Case Study: Zanjan Branch Walkway
تحلیلی بر اثربخشی اجتماعی توسعۀ فضاهای عمومی در بافت مرکزی شهرهای ایران (مطالعۀ موردی: پیاده‌راه سبزه‌میدان شهر زنجان)
پژوهشهای جغرافیای برنامه ریزی شهری- دانشگاه تهران شماره 2 (1399/05/10صفحات 415-443 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
119.  محسن احدنژادسعید نجفی
Identification of Key Factors Affecting the Future Status of Quality of Life in Urban Settlements with an Emphasis on Future Studies (Case Study: Karmandan and Islamabad neighborhoods City of Zanjan)
شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر وضعیت آیندۀ کیفیت زندگی سکونتگاه‌های شهری با تاکید بر کاربرد آینده‌پژوهی. نمونۀ موردی: محلات کارمندان و اسلام آباد شهر زنجان
آمایش جغرافیایی فضا شماره 35 (1399/04/25صفحات 105-126 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
118.  حسین طهماسبی مقدممحسن احدنژادتیموری اصغر
Spatial analysis of qualitative and quantitative indicators of housing in urban areas with sustainable housing approach (Case study: Zanjan city)
تحلیل فضایی شاخص‌های کمّی و کیفی مسکن در نواحی شهری با رویکرد مسکن پایدار (مطالعه موردی: شهر زنجان)
جغرافیای اجتماعی شهری - دانشگاه شهید باهنر کرمان شماره 16 (1399/04/21صفحات 255-271 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
117.  محمد تقی حیدریصادق برزگرمحسن احدنژاد
Empowering Informal Neighborhoods With People-Space Interconnection Approach
توانمندسازی محلات غی ررسمی شهر با رویکرد ه مپیوندی مرد م فضا
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (مطالعات راهبردی جهانی شدن قدیم ) شماره 33 (1399/04/15صفحات 102-127 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
116.  محسن احدنژادسعید نجفیحجت محمدی
Analysis of factors Affecting the Urban Life Quality (Case study:Islamabad and Karmandan Neighborhoods, Zanjan City)
تحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی شهری (نمونه موردی : محلات اسلام آباد و کارمندان شهر زنجان)
مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی شماره 15 (1399/03/30صفحات 197-211 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
115.  مهدی محمدی سرین دیزجمحسن احدنژاد
Physical- structural resilience analysis of urban areas based on scenario At the time of the earthquake (Case study: Zanjan city
تحلیل تاب آوری فیزیکی- کالبدی نواحی شهری برمبنای سناریو در زمان وقوع زلزله- مورد مطالعه: شهر زنجان
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 56 (1399/03/20صفحات 325-343 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
114.  حسین طهماسبی مقدممحمد تقی حیدریمحسن احدنژادمهناز واعظلیواری
Analysis of spatial distribution of disturbing urban jobs with an organizing approach (Case study: Zanjan city)
تحلیل توزیع فضایی مشاغل مزاحم شهری با رویکرد ساماندهی (مورد شناسی: شهر زنجان)
جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای- دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 34 (1399/03/02صفحات 171-188 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
113.  سمیه علیپورابوالفضل مشکینیمحسن احدنژاد
Ranking quantitative and qualitative indicators of housing with using ELECTRE III decision-making model
رتبه بندی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن با استفاده از مدل تصمیم گیری ELECTRE III (نمونه مورد مطالعه محلات شهرکرج)
جغرافیا و برنامه ریزی - دانشگاه تبریز شماره 71 (1399/02/20صفحات 273-295 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
112.  محسن احدنژادمحمد تقی حیدریمحمدصادق عزیزی
Evaluation of the Development of Pocket Parks with the Approach of the Participation of Citizens in Urban Neighborhoods (Case study: Zibashahr and Amirkabir Sectors in Zanjan City)
واکاوی توسعه پارک‌های جیبی با رویکرد مشارکت شهروندان در محلات شهری (مطالعۀ موردی: محلات زیباشهر و امیرکبیر شهر زنجان)
جغرافیای اجتماعی شهری - دانشگاه شهید باهنر کرمان شماره 2645-7784 (1398/12/17صفحات 40-54 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
111.  محمد تقی حیدریمحسن احدنژادسعید محرمی
An analysis of city economic regeneration with a gastronomic tourism approach (Case study: Zanjan annual Aash Festival)
تحلیلی بر بازآفرینی اقتصادی شهر با رویکرد گردشگری گاسترونومی (مطالعه موردی: رویداد جشنواره آَش شهر زنجان)
اقتصاد شهری شماره اقتصاد (1398/08/10صفحات 23-40 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
110.  محسن احدنژادحسین طهماسبی مقدمفاطمه شامیسعید محرمی
Spatial explanation of urban sprawl phenomenon (Cas e study: Qaemshahr city)
تبیین فضایی پدیده پراکنده رویی شهری (مطالعه موردی: شهر قائم شهر)
جغرافیای اجتماعی شهری - دانشگاه شهید باهنر کرمان شماره 14 (1398/06/20صفحات 1-13 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
109.  محسن احدنژادژیلا سجادیوحید یاری قلی
Evaluation of urban livability indicators, case study: Zanjan city region
تحلیل و ارزیابی شاخص های زیست پذیری در نواحی شهری مطالعه موردی: نواحی 23 گانه شهر زنجان
برنامه ریزی منطقه ای شماره 34 (1398/05/15صفحات 132-148 
  علمی-ترویجی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
108.  کلثوم حمیدیجعفر یعقوبیمحسن احدنژاد
Urban Agriculture: AStrategyto PromoteEmployment and Entrepreneurship
کشاورزی شهری: راهبردی برای توسعه ی اشتغال و کارآفرینی
مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی ( عنوا سابق نشریه کارآفرینی در کشاورزی) شماره دوره 6،شماره 1 (1398/03/09صفحات 101-114 
  سایر
با هیات تحریریه
107.  محسن احدنژادمحمد رسولیخضر شیخ محمد حسن آبادشراره سعیدپور
Evaluation of urban viability indicators at sardasht city neighborhoods with Coopers model
ارزیابی شاخص های زیست پذیری شهری در سطح محلات شهر سردشت با مدل کوپراس
جغرافیا و روابط انسانی شماره 4 (1398/02/21صفحات 249-266 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
106.  محسن احدنژادژیلا سجادیوحید یاری قلی
Investigating the position of the concept of urban livability in the urban development plan (case study: Master plan of Zanjan city)
بررسی جایگاه مفهوم زیست پذیری شهری در طرح توسعه شهری(نمونه مطالعاتی: طرح جامع شهر زنجان
جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران شماره 59 (1397/12/28صفحات 95-108 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
105.  منوچهر فرج زاده اصلمحسن احدنژادهادی تاری قلی زاده
nalyzing the spectral response of urban constructed textures in reflective bands and the factors affecting that, before and after the earthquake (Case study: Bam)
تحلیل پاسخگویی طیفی بافت های ساخته شده شهری در باندهای انعکاسی و عوامل مؤثر بر آن، قبل و بعد از زلزله مطالعه موردی: زلزله بم
اطلاعات جغرافیایی (سپهر ) - سازمان جغرافیایی نیرهای مسلح شماره 108 (1397/12/24صفحات 45-60 
  سایر
با هیات تحریریه
104.  محسن احدنژادمحمد تقی حیدریتیموری اصغرحسین طهماسبی مقدم
An Analysis of Urban Development Strategy Indicators (CDS) with a Strategic Planning Approach (Case study: Zanjan city)
تحلیلی بر شاخصهای استراتژی توسعه شهری ) CDS ( با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک )مطالعه موردی: شهر زنجان(
مطالعات عمران شهری شماره 5 (1397/06/23صفحات 4-22 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
103.  محمد تقی حیدریابوالفضل مشکینیمحسن احدنژاد
Analysis of Land Recuperation in Exhausted Tree with Urban Housing Need (Case Study: Worn Textures in Central Zanjan Township)
بازیافت زمین در بافتهای فرسوده با رویکرد تامین نیاز مسکن شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده بخش مرکزی شهر زنجان)
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر شماره 61 (1397/03/23صفحات 1-24 

102.  فاطمه عینلوعلی سلاجقهآرش ملکیانمحسن احدنژاد
Effect of land use change and urbanization on runoff peak discharge (Case Study: Zanjan City)
اثر تغییر کاربری اراضی و توسعۀ شهری بر دبی پیک رواناب (مطالعۀ موردی: آبخیز شهری زنجان)
مرتع و آبخیزداری شماره 71 (1397/03/20صفحات 205-221 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
101.  محسن احدنژادصفیه حاضری جیقهابوالفضل مشکینیعیسی پیری
dentifying the key factors influencing the urban prosperity with future study approach: the case study of Tabriz Metropolis
شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر شکوفایی شهری با رویکرد آینده نگاری (مطالعۀ موردی: کلانشهر تبریز)
پژوهش و برنامه ریزی شهری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت شماره 32 (1397/02/16صفحات 15-30 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
100.  موسی اعظمیمحسن احدنژادشادعلی توحیدلو
Zoning agricultural development of cities of Hamedan province with using TODIM model
منطقه‌بندی توسعه کشاورزی شهرستان‌های استان همدان با استفاده از مدل TODIM
برنامه ریزی منطقه ای شماره 29 (1397/02/15صفحات 53-64 

99.  محمد تقی حیدریشماعی علیفرزانه ساسان پورمحمد سلیمانیمحسن احدنژاد
Analysis of factors affecting livability Urban Distressed Areas (Case Study: Texture of old Zanjan city)
تحلیل عوامل موثر بر زیست پذیری بافتهای فرسوده شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر زنجان)
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر شماره 59 (1396/09/19صفحات 1-25 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
98.  سعید امانپورسعید ملکیمحسن احدنژادسمیرا مرادی مفرد
Analysis and assessment of environmental quality Urban Tourist Destinations In line with sustainable development (Case study: Shushtar)
ارزیابی کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری شهری در راستای توسعه پایدار مورد مطالعه: شهرستان شوشتر
جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران شماره 54 (1396/09/15صفحات 79-96 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
97.  سعید آزادی قطارابوالفضل مشکینیعبدالرضا رکن الدین افتخاریاحسان مصطفویمحسن احدنژاد
Explanation of Relationship between Urban Walkability and Death Spatial Distribution caused by Colorectal and Breast Cancer
تبیین رابطه‌‌ بین قابلیت پیاده‌‌مداری مناطق شهری با توزیع فضایی مرگ‌‌ومیرهای ناشی از سرطان‌‌های سینه و کولورکتال در شهر تهران
برنامه ریزی و آمایش فضا( مدرس سابق)دانشگاه تربیت مدرس شماره 21 (1396/09/12صفحات 55-94 

96.  مهدی محمدی سرین دیزجمحسن احدنژادنفیسه مرصوعیعلی عسگری
Evaluation of resilience of urban areas with emphasis on access to vital and effective elemental elements against earthquake hazard using Todim multi criteria model (case study: Zanjan city)
ارزیابی میزان تاب‌آوری نواحی شهری باتأکید بر دسترسی به عناصر کالبدی حیاتی و مؤثر در برابر مخاطره زلزله، با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره Todim (مطالعه موردی: شهر زنجان)
نگرش های نو در جغرافیای انسانی شماره 4 (1396/07/01صفحات 89-110 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
95.  محسن احدنژادسمیه محمدی حمیدینوبخت سبحانی
Measurement Urban neighborhoods with an emphasis on sustainable urban sustainability approach (SUN) (Case Study: Miandoab City)
سنجش پایداری محلات شهری با تاکید بر رویکرد محلات پایدار شهری (SUN) (مورد مطالعه: شهر میاندوآب)
جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم شماره 27 (1396/06/05صفحات 77-94 

94.  زهره فنیمحسن احدنژادشهرزاد مقدم
Ranking Urban Regions and Identifying Citizens’ Satisfaction Factors Concerning the Performance of Bus Transportation in Zanjan City Using the Kano-TOPSIS Integrated Model
رتبه‌بندی مناطق شهری و شناسایی عوامل رضایت شهروندان از عملکرد اتوبوسرانی زنجان (با استفاده از الگوی تلفیقی کانو– تاپسیس)
جغرافیا و توسعه فضای شهری- دانشگاه فردوسی مشهد شماره 10 (1396/05/12صفحات 99-114 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
93.  محسن احدنژادمینا جعفری گلجهجعفری نسرین
Evaluation of the Infill Development Inner-cities texture with emphasis on quality of life indicators case study: Inner-city texture of Zanjan
ارزیابی توسعه درونزای بافت مرکزی شهرها با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی؛ مطالعه موردی بافت مرکزی شهر زنجان
پژوهش و برنامه ریزی شهری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت شماره 28 (1396/04/20صفحات 1-20 
  علمی-پژوهشی
معتبر
92.  محسن احدنژادوحید یاری قلیمحمدجواد نوروزی
تحلیل فضایی شاخص های کیفیت زندگی با استفاده ا ز روش های تصمیم گیری چند معیاره(مطالعه موردی ابهر)
Spatial Analysis of The Indexes of Life Quality Using a Multi-Criteria Decision Making Approach (A Case Study of Abhar Municipal Regions)
- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین -Space Ontology International Journal Issue 5 (2017-06-01PP. 11-21 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
91.  رضا قاضویعلی معافیمحسن احدنژاد
Effects of Rainfall Intensity-Duration-Frequency Curves Reformation on Urban Flood Characteristics in Semiarid Environment
اثرات منحنی های فرکانس، شدت و دوره بارش بر ویژگی های سیلاب های شهری در محیط های نیمه خشک
ecopersia شماره 5 (1396/03/07صفحات 1801-1815 
  علمی-پژوهشی
None ISI
90.  علی معافیرضا قاضویمحسن احدنژاد
Sensitivity analysis of SWMM model parameters for urban runoff estimation in semi-arid area
تحلیل حساسیت پارامترهای مدل SWMM برای تخمین رواناب های شهری
Journal of Biodiversity and Environmental Sciences Issue 10 (2017-05-22PP. 284-294 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
89.  شادعلی توحیدلوموسی اعظمیمحسن احدنژاد
Analysis of regional strategies for agricultural development of in Hamedan province
واکاوی راهبردهای منطقه‌ای توسعه کشاورزی استان همدان
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شماره 4 (1395/12/28صفحات 47-58 
  علمی-پژوهشی
معتبر
88.  تیموری راضیهرسول قربانیمحمدرضا پورمحمدیمحسن احدنژاد
The Evaluation of Urban Parks and Green Spaces Per Capita and their Accessibility with Ecological Approach
ارزیابی سرانه و دسترسی پارک‌ها و فضاهای سبز شهری با رویکرد اکولوژیکی (مورد نمونه: پارک‌های محله‌ای کلان‌شهر تبریز)
جغرافیا و توسعه فضای شهری- دانشگاه فردوسی مشهد شماره 5 (1395/12/25صفحات 19-33 

87.  ابوالفضل مشکینیسعید آزادی قطارعبدالرضا رکن الدین افتخاریاحسان مصطفویمحسن احدنژاد
Spatial and Chronological Analysis of Deaths from Gastric Cancer in Tehran
تحلیل ارتباط بین الگوی جغرافیایی سرطان ریه و آلودگی هوا در ساختار فضایی شهر تهران
تحقیقات جغرافیایی - خصوصی شماره 4 (1395/12/25صفحات 7-22 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
86.  شماعی علیفرزانه ساسان پورمحمد سلیمانیمحسن احدنژادمحمد تقی حیدری
The Analysis of Livability in Urban Distressed Areas: old textures of Zanjan (A Case Study)
تحلیل زیست پذیری بافتهای فرسوده شهری(مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر زنجان)
پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهشهای جغرافیایی سابق) - موسسه جغرافیای دانشگاه تهران شماره شماره ۴ (1395/12/05صفحات 783-799 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
85.  مهدی مدیریمحسن احدنژادسید احمد حسینی
Risk management in Human made crises with passive defense approach (Case study: Tehran)
مدیریت ریسک در بحرانهای انسان ساخت با رویکرد پدافند غیر عامل (نمونه موردی: کلان شهر تهران)
پژوهش و برنامه ریزی شهری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت شماره 27 (1395/11/18صفحات 163-182 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
84.  شماعی علیفرزانه ساسان پورمحمد سلیمانیمحسن احدنژادحیدری تقی
The Analysis of Livability in Urban Distressed Areas: old textures of Zanjan (A Case Study)
تحلیل زیست‌پذیری بافت‌های فرسودۀ شهری (مطالعۀ موردی: بافت فرسودۀ شهر زنجان)
پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهشهای جغرافیایی سابق) - موسسه جغرافیای دانشگاه تهران شماره 4 (1395/10/25صفحات 783-799 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
83.  محسن احدنژادسمیه محمدی حمیدیمیر نجف موسوی
Access to urban public services، a perspective of social justice in the city by used GIS (Case study: Guidances educational Services in Miyandu'ab City)
دسترسی به خدمات عمومی شهری با تاکید بر رویکرد عدالت اجتماعی در شهر با استفاده از GIS(نمونه‌ی موردی: خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهرمیاندوآب)
آمایش جغرافیایی فضا شماره 21 (1395/09/30صفحات 125-140 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
82.  محسن احدنژادسعید نجفی
A comparative Analysis of the Disparities Quality of Life in Urban Areas(Case study: Neighborhoods Karmandan and Islamabad Zanjan City)
بررسی تطبیقی تفاوت های کیفیت زندگی در محلات برنامه‌ریزی‌شده و سکونتگاه‌های غیررسمی شهری (نمونه موردی : محلات کارمندان و اسلام‌آباد شهر زنجان)
جغرافیا و برنامه ریزی - دانشگاه تبریز شماره 57 (1395/09/09صفحات 23-47 
  علمی-پژوهشی
معتبر
81.  محسن احدنژادمیر نجف موسویسمیه محمدی حمیدیمحمد ویسیان
Evaluation of Appropriateness to urban utilites with utilities based on Social Justice (Case study of secondary school education of Miyandu'ab City)
بررسی و تحلیل عدالت اجتماعی در برخورداری از خدمات شهری (مورد مطالعه: دسترسی به خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهر میاندوآب)
جغرافیا و توسعه فضای شهری- دانشگاه فردوسی مشهد شماره 1 (1395/09/06صفحات 33-51 
  علمی-پژوهشی
معتبر
80.  مهدی محمدی سرین دیزجمحسن احدنژاد
The evaluation of the urban fabric resiliency against earthquake risk Case Study: Zanjan
ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی شهری در برابر مخاطره زلزله موردمطالعه: شهر زنجان
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی- دانشگاه خوارزمی شماره 1 (1395/07/27صفحات 103-114 
  علمی-پژوهشی
معتبر
79.  محسن احدنژاداشرف عظیم زاده ایرانیسعید نجفی
Comparative physical development in The border of east and west of the country by using multi-temporal satellite images (Case study: Zabol and Piranshahr cities)
مقایسه تطبیقی توسعه فیزیکی شهرهای مرزی شرق و غرب کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه (مطالعه موردی : شهرهای زابل و پیرانشهر)
اطلاعات جغرافیایی (سپهر ) - سازمان جغرافیایی نیرهای مسلح شماره 98 (1395/07/10صفحات 73-89 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
78.  فاطمه عینلوعلی سلاجقهآرش ملکیانمحسن احدنژاد
Evaluation of urbanization effect on runoff volume by using Stormwater Management Model (Case Study: Zanjan City Watershed)
XML بررسی اثر توسعه شهری بر تغییرات حجم رواناب با استفاده از مدل بارش- رواناب SWMM (مطالعه موردی: آبخیز شهری زنجان)
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران- انجمن آبخیزداری ایران شماره 33 (1395/04/05صفحات 37-46 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
77.  نسرین قادریعلی شمسمحسن احدنژادزهرا هوشمندان مقدم فرد
Measuring and Analyzing Agricultural Development of Sub – districts in Paveh Township Using Vikor Method
اندازه‌گیری و تحلیل سطح توسعه کشاورزی دهستان‌های شهرستان پاوه با استفاده از روش ویکور (Vikor)
اقتصاد کشاورزی و توسعه شماره 93 (1395/04/01صفحات 81-109 
  سایر
با هیات تحریریه
76.  ناهیده محمدیکمالی کوروشیوسفعلی عابدینیمحسن احدنژادمهدی آذری
Medical meteorology: The relationship between meteorological parameters (humidity, rainfall, wind, and temperature) and brucellosis in Zanjan province
هواشناسی پزشکی: رابطه برخی پارامترهای هواشناسی(رطوبت، بارش، باد و دما) و تب مالت در زنجان
Journal of Human Environment and Health Promotion Issue 1(3) (2016-05-04PP. 149-158 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
75.  اکبر اصغری زمانیمحسن احدنژادعبداله خداوندی
The analysis of physical and spatial sprawl of urban region and effects on land use changes using GIS and RS( A case study: Shiraz city 1987-2013)
ارزیابی تحلیلی گستردگی فضایی-کالبدی مناطق شهری و تاثیر آن بر تغیرات کاربری اراضی با استفاده از GIS و RS (مطالعه موردی: شیراز طی دوره زمانی 1366-1392)
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر شماره 53 (1395/02/08صفحات 57-76 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
74.  اکبر اصغری زمانیمحسن احدنژادخواجه ولی زاد شاهرخ
The assessment of cellular displacement in physical and social factors in slum area( a case study Tabriz north slum area)
ارزیابی جابجایی سلولی شاخص‌های کالبدی – اجتماعی در مناطق حاشیه نشین مورد شناسی: حاشیه نشینان شمال شهر تبریز
جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای- دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 18 (1395/01/31صفحات 215-232 
  علمی-پژوهشی
معتبر
73.  سید احمد حسینیعیسی ابراهیم زادهمجتبی رفیعیانمهدی مدیریمحسن احدنژاد
Monitoring the dynamics of urbanization in contemporary Iran using multi-temporal images DMSP / OLS
نظارت بر پویایی شهرنشینی در ایران معاصر با استفاده از تصاویر چند زمانه DMSP/OLS
اطلاعات جغرافیایی (سپهر ) - سازمان جغرافیایی نیرهای مسلح شماره 96 (1394/12/15صفحات 21-37 

72.  منوچهر فرج زاده اصلمحسن احدنژادهادی تاری قلی زاده
The assessment of remote sensing techniques in urban housing damage estimate in earthquake ( A case study Bam)
ارزیابی کارایی تکنیک‌های سنجش‌از دور در برآورد خسارات وارده بر مساکن شهری در اثر زلزله (مطالعه موردی شهر بم)
برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای شماره 1 (1394/12/15صفحات 125-148 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
71.  مهدی آذریامین طیبیm Helbichمحسن احدنژاد
Integrating cellular automata, artificial neural network, and fuzzy set theory to simulate threatened orchards: application to Maragheh, Iran
تلفیق سلول های خودکار بر شبکه های عصبی مصنوعی و تئوری فازی برای شبیه سازی تخریب باغات اطراف شهر مراغه
GIScience & Remote Sensing Issue 53 (2016-02-18PP. 183-205 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
70.  محسن احدنژادسعید نجفی
Measuring Subjective Quality Of Life in Urban Neighborhoods by using Multi-Criteria Decision Models (Case study:Neighborhoods Karmandan and Islamabad Zanjan City)
سنجش کیفیت ذهنی زندگی در محلات شهری با استفاده از مدل‌های تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: محلات کارمندان و اسلام آباد شهر زنجان)
پژوهش و برنامه ریزی شهری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت شماره 23 (1394/11/22صفحات 1-20 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
69.  حسنعلی فرجی سبکباررحمتی علیرضااسماعیل تازیکعبداله خرم بختمحسن احدنژاد
Presentation of a model for regionalization of urban areas using AZP algorithm
ارائۀ مدلی برای ناحیه‌بندی پهنه‌های شهری به‌کمک الگوریتم ناحیه‌بندی خودکار (AZP)
پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهشهای جغرافیایی سابق) - موسسه جغرافیای دانشگاه تهران شماره 47 (1394/10/20صفحات 689-707 

68.  محسن احدنژادحجت محمدیقهرمان خوش روی
Urban Social Vulnerability Modeling to Earthquake Using Analytic Hierarchy Process and ARC GIS Software (Case Study: Zone1 of Tabriz City)
مدلسازی آسیب پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزارARC GIS(مطالعه موردی: منطقه 1 شهر تبریز)
برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای شماره 2 (1394/10/07صفحات 1-22 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
67.  محسن احدنژادشهریور روستاییمحمد جواد کاملی فرهادی علیزاده
The analysis of physical vulnerability on earthquake against in fuzzy method( a case study Tabriz 1st municipality area)
تحلیلی برآسیب‌پذیری شاخص های کالبدی در برابر زلزله به روش منطق فازی (مطالعۀ موردی: منطقۀ 1 تبریز)
فصلنامه امداد و نجات شماره 4 (1394/10/01صفحات 1-15 
  علمی-پژوهشی
معتبر
66.  محسن احدنژادشهریور روستاییمحمدجواد کاملی فر
The assessment of urban road network vulnerability on earthquake against with crisis management approach; Case study: region1/Tabriz
ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران مطالعه موردی: منطقه1 شهرتبریز
اطلاعات جغرافیایی (سپهر ) - سازمان جغرافیایی نیرهای مسلح شماره 95 (1394/09/24صفحات 37-50 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
65.  سعید نجفیمحسن احدنژاددویران اسماعیل
Assessment of the life quality in informal settlementsin of the cities Case study: Islamabad district of Zanjan City
ارزیابی کیفیت زندگی در سکونتگاههای غیررسمی شهرها مورد شناسی: محلۀ اسلام‌آباد شهر زنجان
جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای- دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 16 (1394/09/14صفحات 75-90 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
64.  شهریور روستاییمحسن احدنژاداکبر اصغری زمانیعلیرضا زنگنهشهرام سعیدی
Evaluation of Urban Poverty in Informal Settlements across Kermanshah, Iran through Factor Analysis (A Case Study of Dolat Abad & Shater Abad Settlements in 2006)
ارزیابی فقر شهری در محلات اسکان غیررسمی شهر کرمانشاه با استفاده از مدل تحلیل عاملی (نمونه موردی محله دولت آباد و شاطرآباد سال 1385)
جغرافیا و برنامه ریزی - دانشگاه تبریز شماره 53 (1394/08/10صفحات 137-166 

63.  محسن احدنژادعیسی ابراهیم زادهیونس غلامیسید احمد حسینی
The assessment of housing quality in Zanjan city
ارزیابی کیفیّت مسکن در سطح نواحی شهر زنجان
مطالعات نواحی شهری-دانشگاه شهید باهنر کرمان شماره 4 (1394/07/15صفحات 1-23 

62.  محسن احدنژادرحیم غلامحسینیشاهرخ زادولی خواجه
The Analysis of Women’s Social Security on Crowded Sidewalks of Tabriz Metropolis Using AHP, Topsis, and Vikor Models
بررسی امنیت اجتماعی زنان در پیاده روهای پرتردد کلان‌شهرها با استفاده از مدل AHP, Topsis و Vikor
جغرافیا و توسعه فضای شهری- دانشگاه فردوسی مشهد شماره 2 (1394/05/15صفحات 57-67 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
61.  اکبر اصغری زمانیمحسن احدنژادخواجه ولی زاد شاهرخ
Adaptive pattern of social inequalities in marginalized areas in the northern city of Tabriz, during the interval of 1996-2006
بررسی الگوی تطبیقی گسترش نابرابری های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین شمال شهر تبریز طی بازه ی زمانی 85-1375
آمایش جغرافیایی فضا شماره 15 (1394/03/31صفحات 177-194 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
60.  محسن احدنژاددویران اسماعیلسعید نجفی
The assessment Quality of Life in planned urban areas (Case Study: Karmandan neighborhood, Zanjan city)
ارزیابی کیفیت زندگی در بافت‌های برنامه‌ریزی شده نواحی شهری (نمونه موردی: محله کارمندان شهر زنجان)
نگرش های نو در جغرافیای انسانی شماره 26 (1394/03/25صفحات 171-185 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
59.  حدیثه قیصریمحسن احدنژادحسن آهار
Multifunctional urban spaces safe location in the event of crisis by using the weighted overlap index
مکان‌یابی فضاهای شهری چند منظوره ایمن در مواقع بروز بحران با به‌کارگیری روش شاخص همپوشانی وزنی
فصلنامه امداد و نجات شماره 1 (1394/02/14صفحات 35-50 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
58.  محسن احدنژادفاطمه وفایی
The Ranking of urban inner trips producing areas using Multi-criteria decision models(A case study : Sanandaj city urban area)
رتبه‌بندی نواحی تولیدکننده سفرهای درون‌شهری با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (نمونه موردی نواحی شهری سنندج)
مطالعات و پژوهش های شهری - منطقه ای - دانشگاه اصفهان - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 23 (1393/12/28صفحات 41-58 

57.  زنگنه علیرضاشهریور روستاییشهرام سعیدیمحسن احدنژادکرباسی علیتیموری راضیه
A Comparative Study of Social, Economic, Cultural and Spatial Inequalities across Urban Neighborhood
بررسی تطبيقی نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی در محلات شهری (نمونۀ موردی: محلات شاطرآباد و ۲۲بهمن)
مطالعات ناتوانی شماره 7 (1393/12/25صفحات 23-32 

56.  محسن احدنژاداحمدی توحیدتیموری راضیه
Identify areas outside Fire Station services using the Network Analysis (A case study:fire stations in the city of Tabriz)
شناسایی پهنه های خارج از خدمات رسانی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده ازNetwork Analysis (نمونة مورد مطالعه: ایستگاه های آتش نشانی شهر تبریز)
جغرافیا و توسعه فضای شهری- دانشگاه فردوسی مشهد شماره 1 (1393/12/25صفحات 19-30 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
55.  محسن احدنژادقادری حسینهادیان محمدحقیقت فرد پیامدرویشی بنفشهحقیقت فرد الهامزگردی بیتاساداتبردبار آرش
The optimum allocation of urban health centers using GIS( A case study Tehran 11 municipality area)
مکان یابی بهینه مراکز درمانی شهری با استفاده از GIS : منطقه 11 شهر تهران
مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا شماره 4 (1393/12/24صفحات 463-474 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
54.  محسن احدنژادوحید یاری قلیاوجاقلو روح اله
The role of social capital in local sustainable development (case study: Narmak neighborhood of Tehran)
نقش سرمایه ی اجتماعی در توسعه ی پایدار محلی (مورد مطالعه: محله ی نارمک تهران)
مطالعات جامعه شناختی شهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان شماره 12 (1393/12/21صفحات 25-50 
  سایر
با هیات تحریریه
53.  محسن احدنژادسمیه محمدی حمیدیسمیه علیپورمحمد ویسیان
The assessment of Physical development of Miandoab city
ارزیابی توسعه کالبدی-فضایی شهر میاندواب
فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی شماره 12 (1393/12/20صفحات 75-86 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
52.  شهریور روستاییمحسن احدنژادمینا فرخی صومعه
Spatial Evaluation of Urban Sprawl with an Emphasize on Land use Charges, Using Satellite Imagery (Case Study of Urmia)
سنجش فضایی گستردگی شهری با تأکید بر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانه (مطالعه موردی: ارومیه)
جغرافیا و برنامه ریزی - دانشگاه تبریز شماره 35 (1393/11/08صفحات 189-206 

51.  ابوالفضل مشکینیمحسن احدنژادحیدری تقی
Internal Development, a Strategy for Revitalization of Urban Distressed Areas: Distressed Areas of Zanjan City (Case Study)
توسعه درونزا، استراتژی برای تجدید حیات بافتهای فرسوده شهری : مطالعه موردی بافت فرسوده شهر زنجان
Journal Of Civil Engineering And Urbanism Issue 5 (2015-01-25PP. 22-26 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
50.  محسن احدنژادسمیرا مرادی مفرداکبر حسین زاده
Evaluating the distribution of social capital and its role in the development of urban social justice (Case study: Kermanshah)
نقش مدیریت شهری در توزیع سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: شهرکرمانشاه)
اقتصاد و مدیریت شهری – انجمن علمی اقتصاد شهری شماره 7 (1393/10/25صفحات 117-132 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
49.  محسن احدنژادسعادت معتمدی
The assessment and analysis of border market role in urban land and housing prices( a case study: Baneh city 1996-2013)
بررسی و تحلیل نقش بازارچه‌های ‎مرزی در قیمت زمین و مسکن شهری (نمونه موردی شهر بانه در مقطع زمانی 1392-1375)
برنامه ریزی منطقه ای شماره 19 (1393/10/19صفحات 1-20 
  علمی-پژوهشی
None ISI
48.  محسن احدنژادسمیه علیپورابراهیم شریف زاده اقدم
Monitoring the Process of Destruction of Informal S ettlement Neighborhoods Using Multi- Temporal Satellite Images
پایش فرایند پاکسازی مناطق اسکان غیر رسمی با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه(مطالعه موردی منطقه اسکان غیررسمی اسلام آباد کرج)
universal journal of environmental research and technology Issue 5 (2015-01-03PP. 20-30 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
47.  محسن احدنژادحیدر صالحی میشانیلیلا وثوقی راداحمد رومیانی
Evaluation and locating urban green spaces Case study : Tehran District No. 11
ارزیابی و مکان‌یابی فضای سبز شهری مورد شناسی: منطقه 11 شهر تهران
جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای- دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 12 (1393/07/05صفحات 169-186 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
46.  محسن احدنژادرحیم غلامحسینیعلی زلفی
The Evaluation of Spatial Distribution and allocation of urban medical centers using network analyst model( A case study Zanjan city)
ارزیابی توزیع فضایی ومکان یابی درمانگاه های شهری با استفاده از مدل Network Analyst(نمونه موردی شهر زنجان)
مدیریت شهری - پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی شماره 35 (1393/05/01صفحات 167-180 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
45.  محسن احدنژادمحمدجواد کاملی فربهزاد رنجبرپاشایی علیرضا
A Comparative Study on Physical Vulnerability of Urban Area against Natural Hazards: Importance of Health Promoting Ap­proach in Civil Engineering
مطالعه تطبیقی آسیب پذیری فیزیکی نواحی شهری در برابر مخاطرات طبیعی
Health promotion perspectives Issue 4 (2014-07-13PP. 122-131 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
44.  محسن احدنژادعلی زلفیمحمدجواد نوروزی
An Analysis of the location of land to establish industry using AHP and VIKOR Methods (Case Study: central section of Aras Free Zone)
تحلیلی بر مکان یابی اراضی به منظور استقرار صنایع با استفاده از روش هایAHPو VIKOR ( نمونه موردی بخش مرکزی منطقه آزاد ارس)
آمایش محیط - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر شماره 24 (1393/03/31صفحات 63-82 
  سایر
با هیات تحریریه
43.  محسن احدنژاداکرم قاسمیلیلا کاظمی
The use of city development strategy in urban green space planning( A case study Zanjan 1st municipal area)
استفاده از الگوی استراتژی توسعه شهری در برنامه ریزی کاربری فضای سبز (مطالعه موردی: منطقه یک شهر زنجان)
فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس شماره 19 (1393/03/30صفحات 7-21 
  سایر
با هیات تحریریه
42.  هادوی فرامرزمحسن احدنژادکلانتری حسینربیعی فر ولی اله
Strategies for restoring of urban old fabric of zanjan using analysis (SWOT)
راهبردهای احیای بافت تاریخی کهن شهر زنجان با استفاده از تکنیک تحلیل (SWOT)
فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس شماره 14 (1393/03/03صفحات 151-171 
  سایر
با هیات تحریریه
41.  محسن احدنژادعلی زلفیمحمدجواد نوروزیکریم جلیلی
the assessment of urban social vulnerability Earthquake (A Case Study Khoramdare city))
ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله نمونه موردی (شهر خرمدره)
فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس شماره 7 (1393/03/03صفحات 81-98 
  سایر
با هیات تحریریه
40.  محسن احدنژادرحیم غلامحسینیعلی زلفی
The assessment of Mazandaran providence counties base on accessibility to healthy infrastructures using Topsis and Moris Models
ارزیابی شهرستان های استان مازندران از لحاظ دسترسی به زیرساخت های بهداشتی درمانی با استفاده از مدل TOPSIS و MORIS
فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس شماره 8 (1393/03/03صفحات 53-68 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
39.  محسن احدنژادلیلا احمدیاصغر شامیحیدری تقی
study on the process of brownfield redevelopment with an emphasize on the change in density and land uses; case study: the old Fabric texture’s north of Zanjan (1996-2009)
بررسی روند توسعه درونی شهری با تاکید بر تغییرات تراکم و کاربری اراضی ،نمونه موردی بافت فرسوده شمالی شهر زنجان(1388-1375)
آمایش جغرافیایی فضا شماره 8 (1393/01/30صفحات 99-119 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
38.  پور موسوی موسیشماعی علیمحسن احدنژادعشقی چهار برج علیخسروی سمیه
Vulnerability Assessment of the City Buildings by Fuzzy AHP Model and use of GIS System Case study: District No. 3 of Tehran
ارزیابی آسیب‌پذیری ساختمان‌های شهر با مدل Fuzzy AHP وGIS مطالعه موردی: منطقه 3 شهرداری تهران
جغرافیا و توسعه - دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری انجمن جغرافی شماره 34 (1393/01/15صفحات 121-138 
  علمی-پژوهشی
معتبر
37.  محسن احدنژادسمیرا مرادی مفرد
The Urban Development Strategy (CDS) in the group of low-income urban housing policies (case study: the area Safarabad and Bisim Zanjan)
نقش استراتژی توسعه شهری (CDS) در سیاست‌های تأمین مسکن گروه های کم درآمد شهری (مورد مطالعه: ناحیه صفرآباد و بی سیم شهر زنجان)
برنامه ریزی منطقه ای شماره 12 (1392/12/17صفحات 35-48 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
36.  سیداحمد حسینیمحسن احدنژادمهدی مدیریسعید آریش
The Allocation of hospitalcenterson passive defenseapproachusingcolonialcompetitivealgorithm(Case: Tehran 3 District)
مکان‌یابی مراکز بیمارستانی با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (نمونه موردی: منطقه 3 تهران)
جغرافیا و توسعه ناحیه ای - دانشگاه فردوسی مشهد شماره 11 (1392/11/15صفحات 223-245 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
35.  مهدی آذریمحسن احدنژاد
Interference of Human Impacts in Urban Growth Modelling with Transition Rules of Cellular Automata, GIS and Multi-Temporal Satellite Imagery: A Case Study of Maraghe, Iran
-
Journal of the Indian Society of Remote Sensing Issue 41 (2013-12-15PP. 993-1008 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
34.  سید احمد حسینیمحسن احدنژادمهدی مدیریمحمدجواد کاملی فر
The assessment of urban region quality for urban utilities distribution in man-made crises with passive defense approach( a case study municipals region of Tehran)
ارزیابی کیفیت نواحی شهری با توجه به توزیع خدمات شهری در بحران‌های انسان ساخت با رویکرد پدافند غیر عامل (نمونه موردی: نواحی شهر تهران)
برنامه ریزی فضایی= شماره 9 (1392/09/20صفحات 79-100 
  علمی-پژوهشی
None ISI
33.  محمدجواد کاملی فرشهریور روستاییمحسن احدنژادکاملی فر زهرا
The Assessment of Road Network Vulnerability in Formal and Informal (slum) Urban Tissues to Earthquake Hazards With Crisis Management Approach (Case study: Zone 1 Tabriz
ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله در سکونتگاههای غیررسمی با رویکرد مدیریت بحران(مطالعه موردی منطقه 1 تبریز)
Journal of Civil Engineering and Urbanism Issue 3 (2013-11-15PP. 380-385 
  علمی-پژوهشی
معتبر
32.  محسن احدنژادسمیه علیپور
The assessment of intervention trend in Informal settlement areas with emphasis on demolition and clearance policy (A case Study, Islamabad of Karaj city 1995-2012)
بررسی روند مداخله در مناطق اسکان غیررسمی با تاکید بر سیاست تخریب و پاک‌سازی (نمونه موردی: اسلام‌آباد کرج، 1374-1391)
پژوهش و برنامه ریزی شهری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت شماره 14 (1392/08/15صفحات 21-40 

31.  بهروز محمدی یگانهمحسن احدنژادمانیا ابراهیم زادهمهدی چراغی
The affecting Factors on tourism development in of religious festivals areas, A Case Study: ShahShahidan village in Roudbar County
تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری در نواحی برگزاری جشنواره های مذهبی، مطالعه موردی: روستای شاه شهیدان رودبار، مراسم علَم واچینی
مطالعات مدیریت گردشگری شماره 23 (1392/08/15صفحات 51-69 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
30.  محسن احدنژادایوب قادری
Assessment of Urban Physical Growth with Emphasis on Border Exchange Along with Multi-temporal Satellite Images and Geographical Information System (Case study: Bane 1984, 1992 and 2011 periods)
ارزیابی گسترش فیزیکی شهرها با تأکید بر نقش مبادلات مرزی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای چند زمانه و سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونه موردی: شهر بانه در مقاطع زمانی 1390-1371-1363)
مطالعات و پژوهش های شهری - منطقه ای - دانشگاه اصفهان - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 18 (1392/07/20صفحات 47-68 

29.  محسن احدنژادحیدر صالحی میشانیلیلا وثوقی رادسیداحمد حسینی
The Role of Iranian Islamic city Main elements in Allocated Place of Residence Centers (A case Study Zanjan City)
نقش ارکان اصلی شهر ایرانی اسلامی در مکان گزینی مراکز اقامتی(نمونه موردی: شهر زنجان)
جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای- دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 7 (1392/05/18صفحات 111-126 
  علمی-پژوهشی
معتبر
28.  محسن احدنژادمحمدجواد نوروزیایوب قادریمهدی چراغی
Analysis of development level in Kurdistan county using adaptive techniques of PROMETHEE and SAW
تحلیلی بر سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان کردستان با استفاده تطبیقی از تکنیک‏های PROMETHEE و SAW
آمایش جغرافیایی فضا شماره 4 (1392/04/15صفحات 57-74 
  سایر
با هیات تحریریه
27.  محسن احدنژادحیدر صالحی میشانی
The Assessment of spatial patterns of tourism infrastructure and determine economic - political and physical development processes of cities on forming and changes (Case Study Zanjan 1984-2012)
ارزیابی توزیع فضایی زیرساخت های گردشگری و تعیین نقش فرایندهای اقتصادی – سیاسی و رشد فیزیکی شهرها در شکل گیری آن( مطالعه موردی شهر زنجان)
مطالعات گردشگری شماره 1 (1392/03/19صفحات 91-105 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
26.  محسن احدنژادشهناز جلیل پور
The Assessment of internal Effective Factors in urban Building vulnerability in Earthquake Against using GIS(A case study:old texture of khoy city)
ارزیابی عوامل درونی تاثیر گذار در آسیب پذیری ساختمان های شهری در برابر زلزله با استفاده از GIS (نمونه موردی : بافت قدیم شهر خوی)
آمایش محیط - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر شماره 20 (1392/02/18صفحات 23-52 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
25.  محسن احدنژادمحمدجواد نوروزیعلی زلفی
The modeling of urban physical vulnerability on earthquake against using GIS ....
مدل سازی آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونه موردی: شهر خرمدره)
جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم شماره 3 (1392/02/12صفحات 29-49 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
24.  محسن احدنژادعلی زلفیمحمدجواد نوروزی
The Evaluation of Population and Utilities Distribution in Urban Regions with Sustainable Development and Social Justice Approaches Using VIKOR AND TOPSIS Models (A case Study Zanjan City)
ارزیابی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری با رویکرد توسعه پایدار و عدالت اجتماعی با استفاده از مدل‏هایVIKOR و TOPSIS،(مطالعه موردی شهر زنجان(
نگرش های نو در جغرافیای انسانی شماره 18 (1392/02/04صفحات 169-184 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
23.  زهره هادیانیمحسن احدنژادشمس اله کاظمی زادامیر شاه علی
Site selection municipal solid wastes burial centers by using fuzzy login and gis case study zanjan city
مکان یابی مراکز دفن پسماندهای جامد شهری با استفاده از منطق فازی در محیط GIS نمونه ی موردی شهر زنجان
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر شماره 40 (1391/11/14صفحات 116-133 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
22.  زهره هادیانیمحسن احدنژادشمس اله کاظمی زادحکیمه قنبری
Strategic planning for tourism development by swot method (case study:shiraz city)
برنامه ریزی راهبردی توسعه ی گردشگری با روش SWOT (مطالعه موردی : شهر شیراز)
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان(Geography and Environmental Planning) شماره 11 (1391/08/16صفحات 111-132 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  شهریور روستائیمحسن احدنژاداکبر اصغری زمانیعلیرضا زنگنه
The Assessment of Physical and Social housing Indexes in Determine of Predominantly Poor Blocks Using Factor Analysis Model (A case Study Kermanshah City)
بررسی شاخص¬های کالبدی – اجتماعی مسکن در تعیین بلوک¬های فقیرنشین با استفاده از مدل تحلیل عاملی (نمونه موردی: شهر کرمانشاه)
پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهشهای جغرافیایی سابق) - موسسه جغرافیای دانشگاه تهران شماره 81 (1391/08/15صفحات 141-156 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
20.  ابوالفضل مشگینیمحسن احدنژادمحمد مولائی قلیچیهادی جواد زاد اقدمصالح اسدی
Evaluation and capability survey of commercial ports in persian gulf to prioritizing the development of south region using vikor model
ارزیابی و قابلیت سنجی بنادر تجاری خلیج فارس جهت اولویت بندی توسعه منطقه ای جنوب با استفاده از مدل ویکور
جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم شماره 4 (1391/07/19صفحات 67-81 
  علمی-پژوهشی
None ISI
19.  مهدی آذریمحسن احدنژادمحمدجواد کاملی فربهزاد رنجبر
Land use change detection of maraghe city and its implication for agriculture area and the orchards by using the multi-temporal satellite imagery
-
Journal of Civil Engineering and Urbanism Issue 2 (2012-08-15PP. 154-158 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  شهریور روستاییمحسن احدنژاداکبر اصغری زمانیعلیرضا زنگنه
Assessment of Urban Poverty Spatial Distribution in Kermanshah City
توزیع فضایی فقر شهری در شهر کرمانشاه
رفاه اجتماعی شماره 45 (1391/05/12صفحات 71-91 
  علمی-پژوهشی
با هیات تحریریه
17.  محسن احدنژادسیداحمد حسینی
Assessment and analysis of spatial distribution and changes in vegetation using multi-temporal images from the perspective of social justice (A case study 22th areas of Tehran metropolitan)
ارزیابی و تحلیل توزیع و تغییرات فضایی پوشش گیاهی با استفاده تصاویر چند زمانه از منظر عدالت اجتماعی (نمونه موردی مناطق 22 گانه کلان‌شهر تهران)
محیط جغرافیای ناحیه ای شماره 2 (1391/03/18صفحات 1-20 
  علمی-پژوهشی
معتبر
16.  محسن احدنژادمحمد مولائی قلیچیهادی جواد زاد اقدمافشار حاتمی
Analysis of spatial distribution pattern of educational centers and its physical reorganization using gis (case study: region eight of tabriz)
تحلیل الگوی پراکنش فضایی مراکز آموزشی و ساماندهی مناسب کالبدی آن با استفاده از GIS (مطالعه موردی منطقه 8 تبریز
پژوهش و برنامه ریزی شهری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت شماره 8 (1391/03/17صفحات 1-18 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  محسن احدنژادشهریور روستائیسجاد زنگیشه ئی
The Pathology of Interventions in old and worn fabric renewa(Case Study: Feizabad neighborhood in Kermanshah)l
آسیب شناسی مداخلات در نوسازی بافت های قدیمی و فرسوده( مطالعه موردی: محله فیض آباد کرمانشاه)
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر شماره 37 (1391/03/03صفحات 97-120 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  شهریور روستاییمحسن احدنژاداکبر اصغری زمانیعلیرضا زنگنه
The comparative pattern of poverty spread in kermanshah city in 1996-2006 using
الگوی تطبیقی گسترش فقر در شهر کرمانشاه در دوره 85-1375
مطالعات و پژوهش های شهری - منطقه ای - دانشگاه اصفهان - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 12 (1391/02/06صفحات 17-40 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  محسن احدنژادکریم جلیلیعلی زلفی
The optimal Allocation of temporary shelters sites for earthquake injured in urban areas.......
مکان یابی بهینه محل های اسکان موقت آسیب دیدگان ناشی از زلزله در مناطق شهری با استفاده از روش های چند معیاری و GIS مطالعه موردی شهر زنجان
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 23 (1390/12/13صفحات 7-22 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  محسن احدنژادعلی زلفیحسین شکری پوردیزج
Assessment and prediction of urban physical sprawl using multi-temporal satellite imagery and GIS (Ardabil city 1984-2021)
ارزیابی و پیش بینی گستردگی فیزیکی شهرها با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه و سیستم اطلاعات جغرافیایی( مطالعه موردی شهر اردبیل 1363-1400)
آمایش محیط - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر شماره 15 (1390/10/14صفحات 107-124 
  علمی-پژوهشی
معتبر
11.  محسن احدنژادسیداحمد حسینی
The Evaluation and predicting of urban.....
ارزیابی و پیش بینی تغییرات و پراکنش افقی شهرها با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه و سیستم اطلاعات جغرافیایی(نمونه موردی: شهر تبریز در مقطع زمانی 1363-1389)
پژوهش و برنامه ریزی شهری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت شماره 4 (1390/10/09صفحات 1-20 
  علمی-پژوهشی
سایر
10.  محسن احدنژادسیداحمد حسینی
The determine of development degree of Lorestan Province in order to achieve development using VIKOR model
تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان لرستان به منظور دستیابی به توسعه با استفاده از مدل VIKOR
فصلنامه گردشگری و چشم انداز آینده شماره 4 (1390/09/08صفحات 65-77 
  علمی-پژوهشی
None ISI
9.  محسن احدنژاد روشتی
The Assessment and Predicting of Land Use Changes to Urban Area Using Multi-Temporal Satellite Imagery and GIS: A Case Study on Zanjan, IRAN 1984-2011
ارزیابی و پیش بینی تغییرات کاربری به اراضی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه و سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونه موردی شهر زنجان در مقطع زمانی 1390-1363 )
Journal of Geographic Information System Issue 04 (2011-10-15PP. 298-305 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  منوچهر فرج زاده اصلمحسن احدنژادجمال امینی
The Vulnerability Assessment of Urban Housing in Earthquake against (A Case Study: 9th district of Tehran municipality)
ارزیابی آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی منطقه 9 شهرداری تهران)
مطالعات و پژوهش های شهری - منطقه ای - دانشگاه اصفهان - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 9 (1390/05/13صفحات 19-36 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
7.  محسن احدنژاد روشتی
A new algorithm to restore the defective ETM+ images caused by sensor failure of Landsat and its application for Land use Mapping(case study Zanjan Area)
ارائه الگوریتمی برای بازسازی تصاویر معیوب ناشی از کار نکردن تصحیح¬کننده خط اسکن(SLC) ماهواره لندست 7 سنجندهETM+ و کاربرد آن در تهیه نقشه¬¬¬¬های کاربری و پوشش اراضی(نمونه موردی منطقه زنجان)
جغرافیا و توسعه - دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری انجمن جغرافی شماره 22 (1390/02/09صفحات 23-38 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  محسن احدنژاد روشتی
The Assessment of Urban Social Vulnerability to Earthquake (A case study: Zanjan city)
ارزیابی آسیب‏پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله، نمونه موردی شهر زنجان
مطالعات و پژوهش های شهری - منطقه ای - دانشگاه اصفهان - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 7 (1389/10/06صفحات 71-90 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  عیسی ابراهیم زادهمحسن احدنژادحسین ابراهیم زاده آسمینیوسف شفیعی
The spatial planning and organizing of healthcare services using GIS: A case study Zanjan
برنامه ریزی و ساماندهی فضایی ـ مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از GIS مورد: شهر زنجان
پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهشهای جغرافیایی سابق) - موسسه جغرافیای دانشگاه تهران شماره 73 (1389/08/14صفحات 39-58 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  محسن احدنژادمهدی قرخلوکرامت الله زیاری
-
مدل سازی آسیب پذیری ساختمانی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی نمونه موردی: شهر زنجان،
جغرافیا و توسعه - دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری انجمن جغرافی شماره 19 (1389/07/08صفحات 171-198 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  راضیه تیموریشهریور روستائیاکبر اصغری زمانیمحسن احدنژاد
------
ارزیابی تناسب فضایی- مکانی پارک های شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: پارک های محله ای منطقه 2 شهرداری تبریز)
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر شماره 30 (1389/05/03صفحات 137-168 
  سایر
با هیات تحریریه
2.  حکیمه قنبری کردابادمحسن احدنژاد
-
کاربرد GIS در تحلیل شریانهای حمل و نقل و بررسی کاربرد و اجرای مدل تحلیل شبکه و تعیین الگوریتم های کوتاهترین مسیر در آن (نمونه مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقی- تبریز)
سپهر شماره 72 (1388/12/01صفحات 46-51 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  محسن احدنژادYoshihisa MaruyamaFumio Yamazaki
Evaluation and forcast of human impacts based on land use changes using multi-temporal satelite imagery and GIS : a case study on zanjan Iran
ارزیابی و پیش بینی اثرات انسانی بر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصویر ماهواره ای چند زمانه و سیستم اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی منطقه زنجان )
Journal of the Indian society of remote sensing Issue 37 (2009-12-15PP. 561-571 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 146. محسن احدنژادمحمد تقی حیدریسعید محرمیلیلا معینی
ارزیابی و تحلیل نقش مؤسسات اجتماع محوردرمدیریت بحران با رویکرد سلامت شهری)نمونه موردی: بازار شهر زنجان(
Evaluating and analyzing the role of community-based institutions in crisis management With urban health approach) Case study: Zanjan city market (
----------------- علوم پزشکی زنجان, زنجان, 2021-05-11 - 2021-05-12
بین‌المللی 145. محسن احدنژادمحمد تقی حیدریعلیرضا شغلیحسین طهماسبی مقدم
تببین نقش مؤلفههای تاب آوری اجتماعی بر ارتقاء سلامت شهری در برابر پاندمی کووید 19 )مطالعه موردی: شهر زنجان(
Explain the role of social resilience components in promoting urban health against Covid pandemic 19 Case study: Zanjan city (
----------------- دانشگاه علوم پزشکی زنجان, زنجان, 2021-05-11 - 2021-05-12
ملی معتبر 144. محسن احدنژادمحمد تقی حیدریسعید محرمی
بازآفرینی فرهنگی بافت تاریخی با رویکرد گردشگری خلاق )مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر زنجان(
Cultural reconstruction of the historical context with a creative tourism approach Case study: Historical context of Zanjan city (
-- زنجان, زنجان, 2020-12-10 - 2020-12-11
ملی معتبر 143. محسن احدنژادمحمد تقی حیدریسعید محرمیلیلا معینی
ارزیابی آسیب های اجتماعی در بافت های تاریخی ایران با رویکرد توسعه گردشگری ) نمونه موردی: بازار تاریخی زنجان(
Assessment of social harms in the historical contexts of Iran with the approach of tourism development Case study: Zanjan historical bazaar (
-- زنجان, زنجان, 2020-12-10 - 2020-12-11
ملی معتبر 142. محسن احدنژادمحمد تقی حیدریمحمدصادق عزیزی
ارزیابی مشارکتی_مدیریتی شهروندان در فضای سبز شهری بالاخص پارک محله ای نمونه موردی: زنجان محلات (الهیه و کوی فرهنگ)
Participatory-management assessment of citizens in the urban green space, especially the neighborhood park Case study: Zanjan Mahallat (Al-Haya and Koi Culture)
--- مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار شهری , تهران, 2019-03-17 - 2019-03-17
ملی معتبر 141. محسن احدنژادمینا جعفری گلجه
بررسی اثرات حکمروایی خوب در افزایش کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: کوی اندیشه شهر زنجان
Investigating the Effect of Good Governance on Increasing the Quality of Life in the City Case Study: Andyashe region of Zanjan City
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 140. محسن احدنژادمینا جعفری گلجه
بررسی و تحلیل نقش توسعه درونزای بافت مرکزی شهر زنجان در ارتقای شاخص¬های کیفیت زندگی
Investigating and analyzing the role of endogenous development of central of Zanjan city in promoting quality of life indicators
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 139. محسن احدنژادعیسی پیریفاطمه شامی
بررسی شاخص های اختلاط کاربری ها در بافت فرسوده شهر زنجان با رویکرد رشد هوشمند شهری
The investigation of land use mixed indices in Zanjan olf fabric area with urban smart growthapproach
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 138. محسن احدنژادزهرا فتحی سلیمانقشلاق
ارزیابی تطبیقی تاب آوری اجتماعی در برابر زلزله،مطالعه موردی: محله کارمندان و اسلام آباد زنجان
The Comparative assessment of social resilience in earthquakeagainst ( ACase study: Karmandan and Islamabad neighborhoods of Zanjan
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
بین‌المللی 137. رامین کیامهرمحسن احدنژادمهدیه قره داغی
ارزیابی نقش طرحهای گردشگری در راستای دستیابی به توسعه پایدار شهری
Evaluatation the role of tourism projects to achieve sustainable urban development
کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ICSAU  دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری, تهران, 1395/11/07 - 1395/11/08
بین‌المللی 136. محمد تقی حیدریشماعی علیفرزانه ساسان پورمحمد سلیمانیمحسن احدنژاد
زیست پذیری بافتهای فرسوده رویکردی نوین برای توسعه شهری پایدار (مورد پژوهی: بافت فرسوده شهر زنجان)
The Analysis of Livability in Urban Distressed Areas:New Approach to sustainable urban development (A Case Study; old textures of Zanjan)
کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک دانشگاه محقق اردبیل, اردبیل, 1394/09/14 - 1394/09/14
ملی معتبر 135. فاطمه بابائیعلیرضا واعظیمهدی طاهریمحسن احدنژاد
بررسی رابطه کربن آلی خاک و شاخص های توپوگرافی در مزارع گندم دیم
Relationship between soil organic matter and topographic indices in rainfed wheat lands
Iranian Soil Science Congress دانشگاه ولی عصررفسنجان, رفسنجان, 2015-09-07 - 2015-09-09
ملی معتبر 134. محسن احدنژادسعادت معتمدیعبدالقادر ظهریان
بررسی عملکرد فضایی بازارچه مرزی بر گردشگری تجاری در سطوح محلی، ملی، و فراملی (نمونه موردی: شهر بانه)
The assessment of border market spatial function on commercial tourism in local, national, and international (case study: the city of Baneh)
= موسسه ایرانیان, قطب علمی برنامه ریزی وتوسعه پایدار گردشگری دانشگاه تهران, تهران, 2015-02-19 - 2015-02-19
بین‌المللی 133. محسن احدنژادسمیرا پورکریممرتضی کرمیابراهیمی راد وحیده
ارزیابی روند توسعه شهری و تبعات زیست محیطی الگوهای جدید گسترش شهری (نمونه موردی: شهر سردرود)
Assessment of urban development and environmental consequences of new patterns of urban development (Case Study: City Sardrud)
- دانشگاه تربیت مدرس دانشکده هنر و معماری, تهران, 2015-01-07 - 2015-01-08
بین‌المللی 132. محسن احدنژادعبدالحکیم ریواز
ارزیابی توزیع درجه حرارت شهرها براساس شاخص های تاثیرگذار با استفاده از تصاویر ماهواره ای و داده های واقعیت زمینی( نمونه موردی مناطق شهری تهران)
Assessment of Urban Temperature Spatial Distribution Based on Effective Indices Using Satellite Imagery and Ground Truth Data(A case Study Tehran city)
Asian Conference On Remote Sensing مرکز همایشهای بین المللی شهر نای پی تاو، کشور میانمار, Myanmar, 2014-10-27 - 2014-10-31
ملی معتبر 131. محسن احدنژاددویران اسماعیلسعادت معتمدی
فرصت سرمایه گذاری اقتصادی در مناطق مرزی نمونه موردی شهر بانه
Economic investment opportunities in the border areas ( A case study:Baneh city)
-- انجمن ژئوپلیتیک ایران, پارس آبادمغان, 2014-10-12 - 2014-10-13
ملی معتبر 130. عبدالله فرجیرامین کیامهرمحسن احدنژادفریبا عسگری
ارزیابی توان بوم شناختی منطقه حفاظت شده انگوران به منظور توسعه اکوتوریسم بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی
Investigation of Angoran Eco-tourism Potential
-- دانشکده فنی شهید مفتح همدان, همدان, 2014-09-21 - 2014-09-21
ملی معتبر 129. محسن احدنژاددویران اسماعیلمحمدجواد نوروزیپریا سهیلی
تحلیلی بر ساختار الگوی فضایی گردشگری در شهر کرمانشاه
Analysis of the spatial pattern of tourism in the city of Kermanshah
- دبیر خانه دائمی همایش., همدان, 2014-07-31 - 2014-07-31
بین‌المللی 128. محسن احدنژادنسرین ناری
ارزیابی توزیع فضایی و مکان یابی مهدهای کودک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی با رویکرد عداات اجتماعی(مطالعه موردی شهر زنجان)
The Assessment of spatial distribution and allocation of nursery schools using GIS with Social justice approach( A case study Zanjan city)
Asia GIS International Conference هتل لوتوس شهر چیانگ مای کشور تایلند, Thailand, 2014-06-16 - 2014-06-17
ملی معتبر 127. محسن احدنژادمرضیه مالکی ناشی
بررسی تاثیرات شاخص های اقتصادی و اجتماعی مناطق اسکان غیر رسمی بر محیط زیست شهرها(مطالعه موردی اسلام آباد زنجان)
The Evaluation of socio-economic indicators impacts of informal settlements on the urban environment, (case study Islamabad, Zanjan)
-- دانشگاه شهید مفتح, همدان, 2014-05-22 - 2014-05-22
ملی معتبر 126. محسن احدنژادسعید نجفی
کیفیت زندگی شهری در راستای توسعه پایدار
Quality of urban life and sustainable development
-- دانشگاه تهران, تهران, 2014-05-20 - 2014-05-20
بین‌المللی 125. محسن احدنژادسعید نجفی
ارزیابی کیفیت زندگی محلات شهری در راستای عدالت اجتماعی (نمونه موردی محلات اسلام آباد وکارمندان شهر زنجان)
Quality of Life in Urban Neighborhoods In order to the social justice (Case study: Islamabad and Karmandan Neighborhoods City of Zanjan)
--  دانشگاه مازندران،, بابلسر, 2014-05-12 - 2014-05-13
ملی معتبر 124. نسرین میرجزائیسید حسین میر موسویمحسن احدنژاد
مکان یابی دهکده های گردشگری روستایی شهرستان فریدن، مطالعه موردی :سد افوس
Sit selecton of tourism villages in Frieden city Case Study: Plug Afoos
- دانشکده فنی شهید مفتح, همدان, 2014-05-08 - 2014-05-08
ملی معتبر 123. محسن احدنژادخسرو احمدی اقدم
بررسی روند الگوی گسترش کالبدی شهر بوکان با استفاده از مدل آنتروپی شانون، مدل هلدرن و نرم افزار GIS
The assessment of Bukan physical growth using Shannon Entropy, Heldern models and GIS
--- مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری کرج وابسته به دانشگاه جامع علمی-کاربردی, کرج, 2014-03-13 - 2014-03-13
ملی معتبر 122. محسن احدنژادحجت محمدی ترکمانیسعید نجفیمحمدی قاسم
ارزیابی آسیب پذیری شبکه ارتباطی شهرها در برابر زلزله با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: نواحی5و 6و27 منطقه 1 شهر زنجان)
The assessment of urban network vulnerability on earthquake with passive defense approach using GIS( A case study Zanjan 1,27,6,5 municipal regions)
--- مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری کرج وابسته به دانشگاه جامع علمی-کاربردی, کرج, 2014-03-13 - 2014-03-13
ملی معتبر 121. محسن احدنژادسعید نجفیتیموری اصغر
تاثیر سرمایه های اجتماعی بر کیفیت زندگی ساکنان محلات اسکان غیررسمی(نمونه موردی : محله اسلام آباد شهر زنجان)
The impact of social capital on quality of life informal settlement areas residents of the (Case study: neighborhood of Islamabad, Zanjan)
--- مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری کرج وابسته به دانشگاه جامع علمی-کاربردی, کرج, 2014-03-13 - 2014-03-13
ملی معتبر 120. محسن احدنژادحجت محمدی ترکمانی
ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی.(GIS) مطالعه موردی منطقه 1 شهر تبریز
The assessment of urban social vulnerability in earthquake with crisis management approach using GIS ( a case study 1 district Tabriz municipals)
--- مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری کرج وابسته به دانشگاه جامع علمی-کاربردی, کرج, 2014-03-13 - 2014-03-13
ملی معتبر 119. خدابنده لو زهرامحسن احدنژاد
بررسی نقش و جایگاه مدل ها در مدل سازی شهر و پیرامون(مطالعه موردی حوضه استحفاظی شهر زنجان)
The assessment of role and Status models in town and surrounding modeling(A case study of Zanjan shielding area)
-- دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی, تهران, 2014-02-27 - 2014-02-27
ملی معتبر 118. ابوالفضل مشکینیمحسن احدنژادحیدری تقی
توسعه درونی راهکاری برای بازنده سازی بافت فرسوده شهری(نمونه موردی بافت فرسوده شهر زنجان)
A Develop a strategy to revitalize urban old fabric texture (A case study zanjan old fabric texture))
-- دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی, تهران, 2014-02-27 - 2014-02-27
ملی معتبر 117. محسن احدنژادسعید نجفی
تحلیلی بر تاثیر الگوهای رشد شهری در کیفیت زندگی شهری
A Analysis on urban growth pattern effects on urban quality of life
-- دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی, تهران, 2014-02-27 - 2014-02-27
ملی معتبر 116. محسن احدنژادسعید نجفیرحمتی علیرضا
ارزیابی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی شهر تاکستان(1379 تا 1400)
The assessment and forecasting of land use changes in Takestan city(1990-2021)
-- دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی , تهران, 2014-02-27 - 2014-02-27
ملی معتبر 115. محسن احدنژاداصغر تیموریسعید نجفی
سنجش تغییرات کاربری اراضی در نواحی شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و دورسنجی (مطالعه موردی شهر اراک)
The Monitoring of land use change in urban area using GIS and remote sensing (case study Arak city)
-- دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی, تهران, 2014-02-27 - 2014-02-27
ملی معتبر 114. اکبر اصغری زمانیمحسن احدنژادسارا اسدی
نقش سطح بهره بردای مراکز اقامتی گردشگری شهری از خدمات تبلیغات الکترونیکی در توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز)
The role of urban tourism accommodation centers operated electronic advertising services in urban tourism development (Case Study: Tabriz)
-- دانشگاه خواجه نصیر, تهران, 2014-02-27 - 2014-02-27
بین‌المللی 113. محسن احدنژادشهریور روستاییمحمدجواد کاملی فربهزاد رنجبر
ارزیابی آسیب پذیری تراکمی شهرها در برابر زلزله با استفاده از GIS (نمونۀ موردی: منطقۀ 1 شهر تبریز)
The assessment of urban density earthquake vulnerability using GIS (Case study: District 1 city of Tabriz)
-- مرکز همایش های بین المللی شهید غرضی(بیمارستان میلاد), تهران, 2014-02-23 - 2014-02-24
ملی معتبر 112. محسن احدنژادسمیه فیضی
ارزیابی نقش زیرساختها در توسعه گردشگری شهری با تاکید بر پایداری
The Assessment of infrastructure role in urban tourism development with an emphasis on sustainability
-- دانشکده فنی شهید مفتح, همدان, 2014-02-12 - 2014-02-12
ملی معتبر 111. محسن احدنژادابراهیم صادقی
اولویت بندی مراکز اقامتی شهر اردبیل با استفاده از مدل های Topsis, Promethee, Electre
The prioritization of Ardabil residential centers using Topsis, Promethee Electre models
-- دانشکده فنی شهید مفتح, همدان, 2014-02-12 - 2014-02-12
ملی معتبر 110. محسن احدنژادشاهرخ زادولی خواجهزادولی فاطمه
توانمندسازی مدیریت بحران شهری در جهت کاهش بلایای طبیعی(زلزله) با تاکید بر شهر تبریز
The enabling of urban crisis management in order to natural disaster(earthquake) reduce with emphasis on the city of Tabriz
International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development 18 & 19 Dec ember 2013 , Tabriz , Iran دانشگاه آزاد اسلامی تبریز, تبریز, 2013-12-18 - 2013-12-19
ملی معتبر 109. محسن احدنژادرحیم غلامحسینیشاهرخ زادولی خواجه
آپارتمان نشینی شهرنشینی در شهرهای ایرانی-اسلامی و مشکلات اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن(مطالعه موردی شهر تبریز)
The urbanization in Iranian-Islamic cities and social, cultural problems(A case study Tabriz)
International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development 18 & 19 Dec ember 2013 , Tabriz , Iran دانشگاه آزاد اسلامی تبریز, تبریز, 2013-12-18 - 2013-12-19
ملی معتبر 108. محسن احدنژاداسماعیل صوفی چپدرهمرضیه مالکی ناشی
بررسی تاثیر مکاتب شهری بر بافت قدیمی در شهر یزد
The effect assessment of urban schools on Yazd old fabric texture
International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development 18 & 19 Dec ember 2013 , Tabriz , Iran دانشگاه آزاد اسلامی تبریز, تبریز, 2013-12-18 - 2013-12-19
ملی معتبر 107. محسن احدنژادنسرین ناری
روانشناسی محیطی در معماری پایدار با تاکید بر توسعه پایدار شهری
Environmental psychology IN sustainable architecture with an emphasis on urban sustainable development
International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development 18 & 19 Dec ember 2013 , Tabriz , Iran دانشگاه آزاد اسلامی تبریز, تبریز, 2013-12-18 - 2013-12-19
ملی معتبر 106. محسن احدنژادسعید نجفی
مدیریت شهری و کیفیت زندگی محلات اسکان غیررسمی و برنامه ریزی شده(نمونه موردی اسلام آباد، ترانس و کارمندان شهر زنجان)
Urban Management and quality of life in informal settlements planned area (case study ISLAMABAD, trans and Karmandan of Zanjan)
International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development 18 & 19 Dec ember 2013 , Tabriz , Iran دانشگاه آزاد اسلامی تبریز, تبریز, 2013-12-18 - 2013-12-19
ملی معتبر 105. حدیثه قیصریمحسن احدنژاد
ارزیابی فضاهای شهری به منظور ایجاد فضاهای چند منظوره مدیریت بحران با استفاده از روش TOPSIS & AHP در بافت قدیم شهر کرمانشاه
The assessment of urban spaces in order to create multifunctional spaces for crisis management using TOPSIS & AHP ( A case study : Kermanshah old fabric area)
-- دانشگاه آزاد اسلامی قزوین, قزوین, 2013-11-30 - 2013-11-30
ملی معتبر 104. ملیحه رحمانیمحسن احدنژادمهدی مهرپویان
سنجش بلند مدت پوشش‌های گیاهی متوسط و خوب در یک مقیاس وسیع با استفاده از شاخص NDVI (مطالعه موردی: استان زنجان)
Long period assessment of lands with medium and high vegetations, in vast scale (Case study: Zanjan province)
کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1392/09/05 - 1392/09/05
ملی معتبر 103. ملیحه رحمانیمحسن احدنژادمهدی مهرپویان
سنجش از دور پوشش‌‌ گیاهی ضعیف و خیلی خوب استان زنجان در یک دوره 14 ساله
Monitoring of low and very high land cover changes of Zanjan province by using remote sensing technique in during 14 years
کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1392/09/05 - 1392/09/05
بین‌المللی 102. محسن احدنژادسمیه محمدی حمیدی
پایش میزان گستردگی وتغییرات کاربری اراضی شهرخوی وتاثیرات آن براراضی کشاورزی اطراف بااستفاده از تکنیک سنجش ازراه دور
The monitoring of urban sprawl and land use changes of Khoy city and its impact on agricultural land using remote sensing techniques
کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1392/08/08 - 1392/08/09
بین‌المللی 101. محمد احدنژاد روشنیمحسن احدنژادسید علی حسینی
ارزیابی میزان گسترش فیزیکی شهر بناب و اثرات آن بر اراضی کشاورزی و باغات اطراف آن با استفاده از فناوری سنجش از دور در مقطع زمانی 1363 تا 1391
The assessment of physical growth of Bonab city and effects on Agriculture land and orchard using remote sensing technique in 1984-2012
کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1392/08/08 - 1392/08/09
بین‌المللی 100. ملیحه رحمانیمحسن احدنژادمهدی مهرپویان
پایش تغییرات پوشش گیاهی استان زنجان با استفاده از تکنیک سنجش از دور
Land cover changes monitoring in Zanjan province by using RemoteSensing technique
کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1392/08/08 - 1392/08/09
بین‌المللی 99. ملیحه رحمانیمحسن احدنژادمهدی مهرپویان
کاربرد سنجنده Modisجهت بررسی پویایی پوشش گیاهی استان زنجان
The Application of MODIS sensor in order to vegetation dynamic assessment in Zanjan Province
کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1392/08/08 - 1392/08/09
ملی معتبر 98. محسن احدنژادسمیه نوریهاله سهرابی
بررسی اهمیت و نقش پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین
The assessment importance and role of passive defense in land use planning
کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران- پدافند غیر عامل دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1392/08/07 - 1392/08/08
ملی معتبر 97. محسن احدنژادرحیم غلامحسینی
کاربرد پدافند غیر عامل در برنامه ریزی و ایجاد فضاهای شهری ایران
Application of passive defense in the planning and vreation of urban spaces in iran
کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران- پدافند غیر عامل دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1392/08/07 - 1392/08/08
بین‌المللی 96. محسن احدنژاد روشتی
-
The assessment of urban land use role in urban heat distribution with emphasis on green space using satellite imagery (a case study Tehran municipality area)
Asian Conference on Remote Sensing(ACRS) اندونزی, Indonesia, 2013-10-20 - 2013-10-24
ملی معتبر 95. محسن احدنژادمیر نجف موسویسمیه محمدی حمیدی
عدالت در برخورداری از خدمات شهری(مورد مطالعه خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهر میاندواب)
Social Justice in urban services enjoyment( A case study guide school educational services in Miandoub)
کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست دانشگاه مشهد, مشهد, 1392/07/17 - 1392/07/18
ملی معتبر 94. محسن احدنژاداصغر تیموریافشین نادری گاورقلعهابراهیم صادقی
کاربرد راهبردCDS در مدیریت و برنامه ریزی شهری ایران
The application of CDS in urban managing and planning of Iran
کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست دانشگاه مشهد, مشهد, 1392/07/17 - 1392/07/18
ملی معتبر 93. محسن احدنژادرحیم غلامحسینی
مدیریت بحران و کاهش آسیب پذیری شهری در برابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر زلزله در ایران
Crisis management and urban vulnerability reduction on natural hazards with emphasis on earthquake in Iran
کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست دانشگاه مشهد, مشهد, 1392/07/17 - 1392/07/18
ملی معتبر 92. محسن احدنژادرحمتی علیرضاسعید نجفی
تحلیل دسترسی به خدمات آموزشی شهری از دیدگاه عدالت فضایی در شهر زنجان
The analysis of accessibility on urban educational services from spatial justice approach in Zanjan city
کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست دانشگاه مشهد, مشهد, 1392/07/17 - 1392/07/18
ملی معتبر 91. محسن احدنژاداکرم قاسمی
نقش فضای سبز شهری در افزایش کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه 1 شهر زنجان)
The role of urban green space in quality of life citizen ( A case study 1 Zanjan Municipal area)
همایش ملی معماری مرمت شهرسازی و محیط زیست پایدار دانشکده فنی شهید مفتح, همدان, 1392/06/28 - 1392/06/28
ملی معتبر 90. محسن احدنژادسمیه علیپور
تحلیلی بر روند سیاست تخریب و پاکسازی بافت فرسوده با تاکید بر جابه جایی جمعیت (نمونه موردی : اسلام آباد کرج)
The analysis on demolition and clearance policy with in urban fabric old emphasis on population transferring( A case Study Islamabad, Karaj)
همایش ملی معماری مرمت شهرسازی و محیط زیست پایدار دانشکده فنی شهید مفتح, همدان, 1392/06/28 - 1392/06/28
ملی معتبر 89. حدیثه قیصریمحسن احدنژاد
ارزیابی و مکان یابی پایگاههای چند منظوره مدیریت بحران پس از وقوع زلزله با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM). نمونه موردی: بافت قدیم شهر کرمانشاه
The assessment and modeling of multipurpose centers for earthquake crisis management in urban old fabric area using GIS( A case study Kermanshah old fabric area)
همایش ملی معماری مرمت شهرسازی و محیط زیست پایدار دانشکده فنی شهید مفتح, همدان, 1392/06/28 - 1392/06/28
ملی معتبر 88. محسن احدنژادنرجس بسطامی بندپیرحیم غلامحسینی
بررسی مبلمان شهری ، المان های معماری بناهای شهری و شبکه معابر و تأثیر آن بر حمل و نقل و ترافیک در فضای شهری
Urban furniture, architectural elements of urban building and network and their effects on Transport and Traffic in Urban Space
همایش ملی معماری مرمت شهرسازی و محیط زیست پایدار دانشکده فنی شهید مفتح, همدان, 1392/06/28 - 1392/06/28
ملی معتبر 87. محسن احدنژادعلی زلفیمحمدجواد نوروزی
پهنه بندی اراضی شهرستان ماکو به منظور استقرار صنایع با توجه به عوامل اکولوژیکی و محیطی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
The zonation of maku county in order to industrial allication with attention on ecological and environmental factors using gis
همایش ملی راهکارهای توسعه منطقه آزاد ماکو با محوریت سرمایه گذاری فرصتها و چالشها دانشکده فنی شهید مفتح ماکو, ماکوخوی, 1392/04/12 - 1392/04/13
ملی معتبر 86. محسن احدنژادسکینه امینیان
نقش توریسم مذهبی در کشورهای اسلامی
The role of religious tourism in islamic countries
همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین دانشگاه آزاد همدان, همدان, 1392/04/03 - 1392/04/03
بین‌المللی 85. محسن احدنژادافشین نادری گاورقلعهسمیرا پورکریمابراهیم صادقی
-
Recognition and Evaluation of Unofficial Habitation Areas of Metropolis Tabriz
International Geography Symposium ترکیه-آنتالیا, Turkey, 2013-06-10 - 2013-06-13
بین‌المللی 84. محسن احدنژادابراهیم صادقیافشین نادری گاورقلعه
-
Globalization and Position of Turkey in International Tourism
International Geography Symposium ترکیه-آنتالیا, Turkey, 2013-06-10 - 2013-06-13
ملی معتبر 83. محسن احدنژادشاهرخ زادولی خواجهزادولی فاطمه
اسکان غیررسمی و توسعه پایدار شهری، چالش‌ها و پیامدها (مورد مطالعه: مناطق اسکان غیررسمی شمال شهر تبریز)
Informal settlement and sustainable development challenges and impacts (Case study: informal settlement areas north of the city of Tabriz)
-- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین, قزوین, 2013-05-20 - 2013-05-20
ملی معتبر 82. محسن احدنژادعبداله خداوندیهاله سهرابی
بررسی اشتغال مناطق حاشیه نشینی (مطالعه موردی: شهر زنجان)
The assessment of marginalization employment (Case Study: City of Zanjan)
-- دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین, قزوین, 2013-05-20 - 2013-05-20
ملی معتبر 81. محسن احدنژادسمیه محمدی حمیدیسمیه علیپور
نقش شهروندان در حکمروایی خوب شهری
The role of citizen in good urban rules
همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری دانشگاه آزاد اسلامی بوکان, بوکان, 1392/02/26 - 1392/02/26
ملی معتبر 80. محسن احدنژادمیر نجف موسویسمیه محمدی حمیدی
ارزیابی تناسب توزیع جمعیت با خدمات شهری با رویکرد عدالت اجتماعی(نمونه موردی خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهر میاندوآب)
The evaluation of population distribution with urban service based on social justice approach( A case study: guide school of Miandoab city)
همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری دانشگاه آزاد اسلامی بوکان, بوکان, 1392/02/26 - 1392/02/26
ملی معتبر 79. محسن احدنژادسهراب امیریاننسرین ناری
جغرافیای رفتاری در جغرافیای شهری با تاکید بر شهر پایدار
Behavioral geography in urban geography, with an emphasis on sustainable cities
همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری دانشگاه آزاد اسلامی بوکان, بوکان, 1392/02/26 - 1392/02/26
ملی معتبر 78. محسن احدنژادشاهرخ زادولی خواجهثریا رفیعیفاطمه گوشه نشین
بررسی کاربرد سامانه پشتیبانی تصمیم گیری مکانی SDSS در مدیریت شهری با تاکید بر ایران
Application of Spatial Decision Support System (SDSS) with an emphasis on urban management in Iran
همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری دانشگاه آزاد اسلامی بوکان, بوکان, 1392/02/26 - 1392/02/26
ملی معتبر 77. محسن احدنژادشاهرخ زادولی خواجهاحمد خداوندیعبدالله خداوندی
شهر الکترونیک، واقعیتی برای شهرهای آینده(مطالعه موردی: شیراز)
Electronics City, a reality for future cities (case study: Shiraz)
همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری دانشگاه آزاد اسلامی بوکان, بوکان, 1392/02/26 - 1392/02/26
بین‌المللی 76. محسن احدنژادمینا فرخی صومعهافشین نادری گاورقلعهابراهیم صادقی
-
Central role of the sidewalks in urban tourism
International Conference on Religious Tourism and Tolerance ترکیه - قونیه, Turkey, 2013-05-09 - 2013-05-12
بین‌المللی 75. محسن احدنژادابراهیم صادقیاحمد رومیانیافشین نادری گاورقلعه
-
A Study on the Role of religious Tourism in Economic, Social and Cultural Development of Rural Areas (Case Study; Fakhrabad district, Meshginshahr county, Iran)
International Conference on Religious Tourism and Tolerance ترکیه - قونیه, Turkey, 2013-05-09 - 2013-05-12
ملی معتبر 74. محسن احدنژادمیر نجف موسویسمیه محمدیسمیه علیپور
نقش حکومتهای محلی در حکمروایی خوب شهری در راستار تحقق توسعه پایدار
A role of local governments in order to good urban ......
کنفرانس برنامه ریزی و مدیریریت شهری دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1392/02/04 - 1392/02/05
ملی معتبر 73. محسن احدنژاداحمد اسدی
راهکارهای ارتقاء جایگاه دوچرخه در حمل و نقل شهری ایران(نمونه موردی: شهر تبریز)
Strategies for the promotion of cycling in urban transportation of Iran (Case Study: Tabriz)
کنفرانس برنامه ریزی و مدیریریت شهری دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1392/02/04 - 1392/02/05
ملی معتبر 72. محسن احدنژادسمیه رشیدخانیافشین نادری گاورقلعهمهدی غلامی
آثار و تبعات ساختمانی در شهرها نمونه مورد مطالعه شهر زنجان
The effects and consequences of building violations in the ....
کنفرانس برنامه ریزی و مدیریریت شهری دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1392/02/04 - 1392/02/05
بین‌المللی 71. نسرین قادریعلی شمسمحسن احدنژاد
سطح بندی دهستان های شهرستان پاوه از نظر توسعه کشاورزی با استفاده از روش شاخص ترکیبی
The evaluation of agricultural developmental level of paveh township rural districts by composite index
همایش توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی دانشگاه پیام نور پیرانشهر, پیرانشهر, 1391/12/24 - 1391/12/24
ملی معتبر 70. محسن احدنژادشاهرخ زادولی خواجهعبداله خداوندی
شهری عمودی، مفاهیم و الزامات تحقق آن( مطالعه موردی: شهر تبریز)
The vertical city, concept and its implementation requirements (Case Study: Tabriz)
همایش ملی اندیشه ها فناوری نو در معماری مجتمع فرهنگی پتروشیمی, تبریز, 1391/12/20 - 1391/12/20
ملی معتبر 69. محسن احدنژادعلی نادریافشین نادری گاورقلعهابراهیم صادقی
اگرو توریسم (توریسم کشاورزی) نگرشی نو در بهره گیری از جاذبه های طبیعی
Agro-tourism (agricultural tourism) a new approach on natural .....
کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی وزارت کشور, تهران, 1391/12/20 - 1391/12/20
ملی معتبر 68. محسن احدنژادسمیه فیضیابراهیم صادقیمانیا ابراهیم زاده
ارزیابی فرآیند جهانی شدن برگردشگری شهری با تأکید بر توسعه ی پایدار
The assessment of globalization on urban tourism with an emphasis on sustainable development
همایش گردشگری و طبیعت گردی ایران دانشگاه آزاد واحد همدان, همدان, 1391/12/17 - 1391/12/17
ملی معتبر 67. محسن احدنژادابراهیم صادقیمانیا ابراهیم زادهسمیه فیضی
ارزیابی نقش دریاچه شورابیل در توسعه گردشگری شهری اردبیل با استفاده از مدل SWOT
The assessment Shorabil lake role in Ardabil urban tourism development using SWOT model
همایش گردشگری و طبیعت گردی ایران دانشگاه آزاد واحد همدان, همدان, 1391/12/17 - 1391/12/17
ملی معتبر 66. محسن احدنژادعبداله خداوندیشاهرخ زادولی خواجهافق فلاح
بررسی راهبردهای توسعه گردشگری شهری در ایران با استفاده از مدل SWOT ( مطالعه موردی شهر شیراز)
The assessment of urban tourism development strategies using SWOT (city case Shiraz study)
همایش گردشگری و طبیعت گردی ایران دانشگاه آزاد واحد همدان, همدان, 1391/12/17 - 1391/12/17
ملی معتبر 65. محسن احدنژادسمیه علیپورسمیه محمدی حمیدی
نقش سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (SDSS) در راستای بهبود مدیریت بحران
The role of Spatial Decision support system in crisis management optimization
همایش ملی جغرافیا مخاطرات محیطی و توسعه پایدار دانشگاه آزاد اسلامی اهواز, اهواز, 1391/12/09 - 1391/12/09
ملی معتبر 64. مینا اکبری محمودآبادیرضا خوشرفتارمحسن احدنژاد
ارزیابی توان اکولوزیکی شهرستان طالقان(استان البرز) جهت توسعه توریسم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
Assessing ecological potentioal in Taleghan county (Alborz province) for tourism development using GIS.
همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه آزاد همدان, همدان, 1391/12/03 - 1391/12/03
ملی معتبر 63. محسن احدنژادسمیرا پورکریمافشین نادری گاورقلعهابراهیم صادقی
برنامه ریزی کاربری اراضی با تاکید بر پدافند غیر عامل(نمونه موردی: شهر سردرود)
Urban Land Use Planning with Emphasis on Passive Defense(Case Study: Sardroud city)
کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافتهای شهری در مجاورت گسلهای فهال فرهنگسرای الغدیر شهرداری, تبریز, 1391/12/02 - 1391/12/03
بین‌المللی 62. محسن احدنژاداکبر اصغری زمانیسمیه علیپورسلیم علیپور
ارزیابی اثرات زیست محیطی گسترش افقی شهر کرج با تاکید بر زمین‌های کشاورزی وباغها (1390-1379)
Evaluation of Environmental impacts of karaj city’s horizontal expansion with an emphasis on farms and gardens (2000-2011)
همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات خوزستان, کیش, 1391/11/25 - 1391/11/26
بین‌المللی 61. محسن احدنژادسمیه علیپورسلیم علیپورافشین نادری گاورقلعه
ارزیابی و پیش بینی گسترش شهر زنجان و اثراتش بر محیط زیست (باغ‌ها، اراضی کشاورزی) (1390-1385 )
Evaluation and foresight of Zanjan’s expanse and the effects of fire on the environment (Arboretums, agricultural lands) (2006-2011)
همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات خوزستان, کیش, 1391/11/25 - 1391/11/26
ملی معتبر 60. محسن احدنژادرحیم غلامحسینیشاهرخ زادولی خواجه
بررسی روابط متقابل شهر، شهروند، شهرداری و دولت الکترونیک
The assessment of City reciprocity, citizens, municipalities and electronic government
همایش ملی و تخصصی نرم افزار های دولت الکترونیک مرکز بین المللی رشد قشم, قشم, 1391/11/04 - 1391/11/05
ملی معتبر 59. محسن احدنژادسمیه محمدیبهمن نجف پورسمیه علیپور
مطالعه تطبیقی الگوهای مداخله دولت در بافت‏های فرسوده در ایران و کشورهای دیگر(مطالعه موردی بافت فرسوده شهر زنجان)
Comparative study of government intervention patterns in urban old fabric in Iran and other countries (Case Study Zanjan old fabric area)
همایش ملی علمی و کاربردی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404 دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد ابهر, ابهر, 1391/09/23 - 1391/09/23
ملی معتبر 58. محسن احدنژادسمیه علیپورسلیم علیپورسمیه محمدی
حاشیه نشینی و بحران های شهری
Marginalization and urban crises
همایش ملی علمی و کاربردی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404 دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد ابهر, ابهر, 1391/09/23 - 1391/09/23
ملی معتبر 57. محسن احدنژادمنصوره میرزایی پورداوود بیگدلی
تبیین نقش سیاست متراکم سازی در توسعه پایدار شهری با تأکید بر رشد هوشمند
The explain compression policy role of sustainable urban development with emphasis on smart growth
کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری موسسه آموزش عالی دانش پژوهان , اصفهان, 1391/09/16 - 1391/09/16
ملی معتبر 56. لیلا احمدیمحسن احدنژاداصغر شامی
تبیین سیاست توسعه درون زای شهری در راستای توسعه پایدار شهری
The explain of urban brownfield development policy in urban sustainable development
کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری موسسه آموزش عالی دانش پژوهان , اصفهان, 1391/09/16 - 1391/09/16
ملی معتبر 55. محسن احدنژادسمیه محمدیبهمن نجف پورسمیه علیپور
تاثیر فضای سبز در سلامت روان شهروندان در راستای تحقق توسعه پایدار شهری
The Green space impact on the mental health of the citizens towards sustainable urban development
کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری موسسه آموزش عالی دانش پژوهان , اصفهان, 1391/09/16 - 1391/09/16
ملی معتبر 54. محسن احدنژادزیور علی پورداوود بیگدلی
ارزیابی کمی نقش برنامه ریزی کاربری اراضی در عمران و توسعه شهری(نمونه موردی شهر زنجان 1383-1367)
The quantity assessment role of land use planning in urban development ......
کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری موسسه آموزش عالی دانش پژوهان , اصفهان, 1391/09/16 - 1391/09/16
ملی معتبر 53. محسن احدنژادسمیه علیپورسمیه محمدی
مدیریت شهری و گذار از بحران
Urban Management and transition from crisis
کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری موسسه آموزش عالی دانش پژوهان , اصفهان, 1391/09/16 - 1391/09/16
ملی معتبر 52. محسن احدنژادشاهرخ زادولی خواجهرحیم غلامحسینی
بررسی جایگاه حمل و نقل در توسعه اقتصادی پایدار شهری ( مطالعه موردی : تبریز)
-
کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری موسسه آموزش عالی دانش پژوهان , اصفهان, 1391/09/16 - 1391/09/16
ملی معتبر 51. محسن احدنژادسمیه محمدیبهمن نجف پور
امکان سنجی بکارگیری راهبردهای پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی( CPTED ) در شهرهای ایران
-
کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری موسسه آموزش عالی دانش پژوهان , اصفهان, 1391/09/16 - 1391/09/16
بین‌المللی 50. محسن احدنژادسیداحمد حسینی
-
THE ASSESSMENT AND ANALYSIS OF URBAN GREEN SPACE DISTRIBUTION AND CHANGES USING MULTI-TEMPORAL SATELLITE IMAGES WITH EMPHASIS ON SOCIAL JUSTICE (A CASE STUDY 10th AREAS OF TABRIZ CITY,IRAN)
Asian Conference on Remote Sensing(ACRS) تایلند, Thailand, 2012-11-26 - 2012-11-30
ملی معتبر 49. نسرین قادریعلی شمسمحسن احدنژاد
نقش توسعه بخش کشاورزی در توسعه روستایی
The role of Agricultural development in Rural development
همایش ملی مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/08/18 - 1391/08/19
ملی معتبر 48. محسن احدنژادسمیه علیپورسمیه محمدی حمیدیسیده منیره حسینی
ارزیابی مصوبات دوره ای شوراهای شهری از بعد نقش شورا در مدیریت شهری (مورد مطالعه: مصوبات دوره ای 90-1389 شورای شهر کرج )
Municipal approvals assessment period after the Council's role in urban management (Case Study: Karaj City Council approved an era 2010-2011)
همایش منطقه ای معماری و شهرسازی مرکز آموزش علمی و کاربردی سقز, سقز, 1391/07/20 - 1391/07/20
ملی معتبر 47. محسن احدنژادهیرش صفاییافشین نادری گاورقلعه
لزوم باز نگری در نظام اجرایی طرح¬های شهری
Need to review implementation of urban projects
همایش منطقه ای معماری و شهرسازی مرکز آموزش علمی و کاربردی سقز, سقز, 1391/07/20 - 1391/07/20
ملی معتبر 46. محسن احدنژادسیده منیره حسینیافشین نادری گاورقلعه
هویت بخشی به شهرهای جدید ایران از طریق اصول طراحی شهری
Identity of the new cities through urban design principles
همایش منطقه ای معماری و شهرسازی مرکز آموزش علمی و کاربردی سقز, سقز, 1391/07/20 - 1391/07/20
ملی معتبر 45. محسن احدنژادافشین نادری گاورقلعهمحمد حامد یزدانیابراهیم صادقی
نقش مراکز فرهنگی در توسعه گردشگری شهر تبریز
The role of Cultural Centers in Tabriz city Tourism
کنگره بین‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام دانشگاه تبریز, تبریز, 1391/07/18 - 1391/07/19
ملی معتبر 44. محسن احدنژادحیدر صالحی میشانیسید احمد حسینی
ارزیابی گردشگری با تاکید بر گردشگری اسلامی و پتانسیل‌ها و محدودیت‌های آن در ایران
The Evaluation Tourism with emphasis on Islamic Tourism and Potentials and limitation in Iran
کنگره جغرافیدانان کشور دانشگاه تبریز, تبریز, 1391/07/18 - 1391/07/19
بین‌المللی 43. محسن احدنژادسیداحمد حسینی
-
the assessment of distribution and state of citizens access to cultural and recreational utilities form spatial justice perspective ( a case study:Tehran 117 th urban regions )
Asia Geospatial Forum ویتنام, Viet Nam, 2012-09-17 - 2012-09-19
ملی معتبر 42. محسن احدنژادحیدر صالحی میشانیلیلا وثوقی راد
تحلیل پهنه های مناسب توسعه ی اکوتوریسم با استفاده از GIS و RS نونه موردی شهرستان لردگان
The Analysis of suitable zones for ecotourism developments using GIS and RS (A case study lordegan counts)
همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, شیراز, 1391/06/25 - 1391/06/26
بین‌المللی 41. محسن احدنژادافشین نادری گاورقلعهولی پاتوابراهیم صادقی
درهم تنیدگی امنیت ملی و هویت ملی در ایران
Interconnectedness of national security and national identity in iran
کنفرانس بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, شیراز, 1391/06/15 - 1391/06/16
بین‌المللی 40. محسن احدنژادمینا فرخی صومعهسیداحمد حسینی
-
Study of tourism- rherapy effect on tourists attraction )case of study:qynajeh hot spring located in Meshkinshahr Iran)
International Congress on Culture ans Society ترکیه, Turkey, 2012-06-28 - 2012-06-30
ملی معتبر 39. محسن احدنژادمحمدجواد نوروزیعلی زلفی
برآورد آسیب یذیری کالبدی شهرها در برابر شدتهای مختلف زلزله با استفاده از مدلهای AHP و µd ، (نمونه موردی شهر خرمدره(
The estimate of urban physical vulnerability on different earthquake intensity with using AHP and µd models( A case study Khoramdareh city)
کنفرانس ملی مدیریت بحران تالار وزارت کشور, تهران, 1391/02/30 - 1391/02/31
ملی معتبر 38. محسن احدنژادکریم جلیلیعلی زلفیمحمدجواد نوروزی
مطالعه تطبیقی تجارب مدیریت بحران زلزله در کشورهای مختلف و ایران، با تاکید بر اسکان موقت زلزله زدگان
The Comparative study of earthquake disaster management experiences in different countries and Iran, with emphasis on earthquake temporary shelters
کنفرانس ملی مدیریت بحران تالار وزارت کشور, تهران, 1391/02/30 - 1391/02/31
بین‌المللی 37. محسن احدنژادحکیمه قنبریشمس اله کاظمی زاد
نقش فن آوری نوین GPS و GIS در برنامه ریزی حمل و نقل هوشمند (AVL ) جاده ای با تاکید بر ارتقاء ایمنی و خدمات رسانی شرق ایران
The role of gis and gps technologies in automatic vehicle location planning transportation with emphasis on safety promotion ......
همایش بین المللی خراسالن جنوبی ترانزیت و توسعه محور شرق دانشگاه بیرجند, بیرجند, 1391/02/18 - 1391/02/19
بین‌المللی 36. محسن احدنژادعلیرضا رابط
رویکردی به طبقه بندی شیی گرا به منظور طبقه بندی کاربری اراضی شهری با استفاده از تصویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا
The object-based approach for urban land use classisication using high resolution satellite imagery ( a case study Zanjan city )
Geobia هتل ویندسون شهر ریودوژانیرو, Brazil, 2012-05-07 - 2012-05-09
ملی معتبر 35. محسن احدنژادشهریور روستائیمینا فرخی صومعه
نگرش سیستمی در تغییرات کاربری اراضی با مدل DPSIR
The systematic Approach in land use chnges with DPSIR model
کنگره ملی رویکرد سیستمی دانشگاه مرکز استراتژی و توسعه علوم شیراز, شیراز, 1390/10/07 - 1390/10/08
ملی معتبر 34. محسن احدنژادعلی فتحعلی بیگی
ارزیابی زیست محیطی گسترش افقی شهرها با تاکید بر تغییرات زمین های کشاورزی به مناطق شهری "نمونه موردی: شهر زنجان"
The environmental evaluation of urban extension with emphasis to agricultural land.....
همایش ملی فضای جغرافیایی و رویکرد آمایشی مدیریت محیط دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر, تهران, 1390/09/30 - 1390/09/30
ملی معتبر 33. محسن احدنژادفاطمه صادقی شقاقی اسفستانییونس اکبرزاده
ضرورت تهیه نقشه‏ های کاداستر زراعی در مدیریت اراضی کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار روستایی
The necessary of agricultural cadastral maps and its role in sustainable rural development.
همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری با عنوان:فضای .... دانشگاه فردوشی مشهد, مشهد, 1390/09/23 - 1390/09/24
بین‌المللی 32. محسن احدنژاد روشتی
پایش پاکسازی مناطق اسکان غیر رسمی با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه با قدرت تفکیک بالا ( نمونه موردی محله اسلام آباد کرج )
The monitoring of informal sattlements region clearance using multi-temporal and high resoulation satellite imagery ( a case study islamabad neightborhood in Karaj city)
Asia Geospatial Forum هتل مولیا شهر جاکارتا, Indonesia, 2011-10-17 - 2011-10-19
بین‌المللی 31. محسن احدنژادعلیرضا رابط
مدلسازی و پیش بینی گستردگی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه و سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی:شهر تبریز در مقطع زمانی 1389-1351)
The Modeling and Forecasting of Urban Sprawl Using Multi-Temporal Satellites Imagery and GIS (A Case Study Tabriz 1972-2010)
Asian Conference on Remote Sensing(ACRS) مرکز همایشهای بین المللی شهر تایپه, Taiwan, Province of China, 2011-10-03 - 2011-10-07
ملی معتبر 30. محسن احدنژادلیلا کاظم لو
کاربرد فناوریهای نوین در مدیریت بحران زلزله درنواحی شهری باتاکید برسیستم اطلاعات مکانی همراه(MOBILE GIS)
The Applications of new technologies in earthquake crisis management in urban area with emphasis to Mobile GIS
کنگره جغرافیدانان کشور دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1390/06/24 - 1390/06/25
ملی معتبر 29. علیرضا رابطمحسن احدنژاد
اثربخشی وقف بر تغییرات نظام سکونتگاههای روستایی( مورد: سکونتگاههای بخش مرکزی شهرستان خدابنده)
The endowment effect on the changes in rural settlements (case: the central part of Khodabandeh settlements)
کنگره جغرافیدانان کشور دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1390/06/24 - 1390/06/25
ملی معتبر 28. محسن احدنژادعباس نظری
ارزیابی اثرات زلزله در شکل گیری سیمای جدید شهری (مطالعه موردی شهر آب بر)
The Assessment of Earthquake Effects in New Urban Aspects Formation (A case study Abbar city)
کنگره جغرافیدانان کشور دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1390/06/24 - 1390/06/25
بین‌المللی 27. محسن احدنژادشمس اله کاظمی زادحکیمه قنبری
بررسی تاثیر سازگاری کاربریهای همجوار شهری در کاهش ریسک فاجعه و خسارات ناشی از زلزله
effect of urban land use ....
کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری دانشگاه تبریز , تبریز, 1390/06/12 - 1390/06/14
ملی معتبر 26. محسن احدنژادعلیرضا رابطمهدی آذری
توسعه گردشگری روستایی راه حلی برای توسعه پایدار(مطالعه موردی روستای گشایش شهرستان مراغه)
The Development of Rural tourism a approach for sustainable development(Case Study Goshayesh in Maragheh)
National Sustainable Rural Development Conference دانشگاه بوعلی سینا-همدان, همدان, 2011-07-06 - 2011-07-07
ملی معتبر 25. علیرضا رابطمحسن احدنژادمهدی آذری
توجه به پدیده مهاجرت به شهر زنجان یکی از موضوعات اساسی دربحث آمایش سرزمین
The Attention to Migration to Zanjan City as a one of Basically Objects in Land Use Planning
National Sustainable Rural Development Conference دانشگاه بوعلی سینا-همدان, همدان, 2011-07-06 - 2011-07-07
ملی معتبر 24. محسن احدنژادسلیمان فروغیذکریا مرادی
ارزیابی آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله بر حسب فاصله از کاربری های حیاتی با استفاده از GIS (نمونه موردی: بافت قدیم شهر زنجان)
The assessmant of uiban vulnerability in earthquake ....
کنفرانس ملی مدیریت بحران زلزله و آسیب پذیری امکان و شریانها حیاتی تالار وزارت کشور, تهران, 1390/03/30 - 1390/03/31
ملی معتبر 23. محسن احدنژادشهناز جلیل پور
ارزیابی عوامل بیرونی تاثیرگذار در آسیب¬پذیری ساختمانی بافت قدیم شهرها در برابر زلزله (مطالعه موردی: ناحیه 1شهر خوی)
The Assessment of External factors effects on the urban old fabric building vulnerability in earthquake against (case study: Khoy old fabric area)
سمینار کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی اجتماعی و شهری مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1390/02/21 - 1390/02/21
ملی معتبر 22. محسن احدنژادشهرام سعیدیسجاد زنگیشه ئیعلیرضا زنگنه
ارزیابی آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری در برابر زلزله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) – مطالعه موردی محله فیض آباد کرمانشاه
The Assessment of urban old fabric vulnerability in earthquake against (case study: Feizabad in Kermanshah city)
سمینار کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی اجتماعی و شهری مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1390/02/21 - 1390/02/21
ملی معتبر 21. علیرضا رابطمحسن احدنژاد
ضرورت تهیه نقشه کاداستر در حوزه های روستایی کشور و نقش آن در تسریع روند توسعه روستایی
-
همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری با عنوان:فضای .... سالن کنفرانسهای دانشگاه , تهران, 1389/08/30 - 1389/08/30
بین‌المللی 20. محسن احدنژادYoshihisa Maruyamaعلیرضا رابط
برآورد سطح زیر کشت گندم دیم با استفاده از تصاویر ماهواره‏ای ( مطالعه موردی شهرستان خدابنده)
Estimation of Rain-fed Wheat Cultivation by Using Satellite Images (Case Study: Khodabandeh district, Zanjan province)
Asian Conference on Remote Sensing(ACRS) مرکز کنفرانس‏های بین المللی هانوی, Montserrat, 2010-11-01 - 2010-11-05
بین‌المللی 19. محسن احدنژاد روشتی
مدلسازی آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله با تاکید بر دسترسی و دوری از کاربریهای ویژه شهری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جفرافیایی (نمونه موردی شهر زنجان)
The Modeling of urban housing vulnerability in earthquake against with an emphasis to access and avoid to specific urban land use using(AHP ) and GIS
International conference on gioinformation technology for natural disaster and rehabilitation Thailand, 2010-10-19 - 2010-10-21
بین‌المللی 18. محسن احدنژادYoshihisa Maruyama
بررسی نوسانلت سطح دریاچه ارومیه و پیش بینی تغییرات احتمالی آن با استفاده از تصاویرماهواره ای چندزمانه وداده های واقعیت زمینی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (مقطع زمانی 1388-1353) -چالشی جدیددرباره تغییراقلیم یا اثرات انسانی
study of uremia lake level fluctuations and predict probable changes using multi-temporal satellite images and ground truth data period (1976-2009) new challenge about climate change or human impact
Map Asia مرکز کنفرانس های بین المللی کوالالامپور, Malaysia, 2010-07-26 - 2010-07-28
بین‌المللی 17. محسن احدنژادعلیرضا رابط
ارزیابی و پیش‏بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‏ای چندزمانه و GIS ( نمونه موردی شهر زنجان در مقطع زمانی 1388-1363)
The evaluation and forecast of land use changes using multi-temproal satellite image and GIS: a case study Zanjan , iran(1984-2009)
Joint International Conference on Theory, Data Handling and Modeling in GeoSpatial Information Scien مرکز همایشهای بین المللی هنگ کنگ, Hong Kong, 2010-05-26 - 2010-05-28
بین‌المللی 16. محسن احدنژادYoshihisa Maruyamaعلیرضا رابط
آشکارسازی و ارزیابی زیست محیطی تغییرات فضایی تالاب بین المللی هامون صابری با استفاده از تصاویر ماهواره ای و SGI
Detecting and environmental assessment of spatial changes of hamun-E-saberi lagoon using satellite imagery and GIS
International Conference on Environmmental Science and Technology(ICEST) first hotel bangkok, Thailand, 2010-04-23 - 2010-04-25
ملی معتبر 15. زهره هادیانیمحسن احدنژادشمس اله کاظمی زاد
بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در شهرهای مذهبیمورد شناسی: کلان شهر قم
-
کنگره بین‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام  مرکز همایش‌های بین‌المللی زاهدان, زاهدان, 1389/01/25 - 1389/01/27
ملی معتبر 14. محسن احدنژادعبدالله حیدری
تحلیل سطوح دسترسی و مکان یابی مراکز بهداشتی-درمانی در هنگام وقوع زلزله با استفادهاز GIS (مطالعه موردی : بیمارستان‏های استان زنجان)
The accessibility level analysis and allocation of health center in earthquake using GIS( case study Zanjan city hospitals)
4th international congress on health medication& crisis management in disasters سالن همایشهای بین المللی رازی, تهران, 2009-12-15 - 2009-12-17
ملی معتبر 13. محسن احدنژادحکیمه قنبری
کا کاهش خسارات ناشی از زلزله و مدیریت بهینه بحران با تاکید برمکانیابی کاربری های ویژه با استفاده از GIS (نمونه موردی بافت فرسوده شهر تبریز)
The reduction of earthquake loss and optimum crisis management with emphasis to special land use allocation using GIS (case study. Fabric texture of Tabriz)
همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی مرکز همایشهای بین المللی برج میلاد, تهران, 1388/09/01 - 1388/09/02
ملی معتبر 12. حکیمه قنبریمحسن احدنژاد
کاربرد GIS در تحلیل شریانهای حمل و نقل و بررسی کاربرد و اجرای مدل تحلیل شبکه و تعیین الگوریتم های کوتاهترین مسیر در آن (نمونه مورد مطالعه : استان آذربایجان شرقی – تبریز)
The Application of GIS in network analysis and assessment of network analysis model in finding shortest path algorithm (Case study Tabriz)
همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی مرکز همایشهای بین المللی برج میلاد, تهران, 1388/09/01 - 1388/09/02
ملی معتبر 11. حکیمه قنبریمحسن احدنژاد
1- ایمنی در معابر شهری با تاکید بر نقش مکان گزینی بهینه پارکینگ ها در کاهش حوادث ترافیکی(نمونه موردی منطقه 3 شهرداری تبریز)
Safety on urban thoroughfares with an emphasis as optimal allocation of parking place in traffic accident reduction (case study 3 region Municipality Tabriz)
همایش جامعه ایمن شهر تهران مرکز همایشهای بین المللی برج میلاد, تهران, 1388/07/15 - 1388/07/15
بین‌المللی 10. محسن احدنژادهیمن شهابیعلی پیروتی
مکان یابی دفن مواد زاید در شهر سقز
Site selection of waste disposal in saqqez city
International symposium on digital earth مرکز کنفرانسهای بین المللی شهر پکن, China, 2009-09-09 - 2009-09-12
بین‌المللی 9. محسن احدنژادعلی پیروتیهیمن شهابی
ارزیابی مخاطرات ناشی از سقوط بهمن و راههای پیشگیری از آن با استفاده از داده های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی گردنه اوباتو )
Evaluation of hazards resulting from avalanche fall and ways of prevention by using RS,GIS ( case study : pass obato in main road saqez - Diwandareh )
International symposium on digital earth مرکز کنفرانسهای بین المللی شهر پکن, China, 2009-09-09 - 2009-09-12
بین‌المللی 8. محسن احدنژادمهدی قرخلو
مدلسازی آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جفرافیایی
The Modeling of urban housing vulnerability in earthquake against using analytical hierarchy process (AHP ) and GIS
Map Asia مرکز کنفرانسهای بین المللی سنگاپور, Singapore, 2009-08-18 - 2009-08-20
ملی معتبر 7. عبدالله حیدریمحسن احدنژاد
تحلیل توزیع فضایی و مکان یابی فضاهای آموزشی با استفاده از منطق فازی(Fuzzy Logic) وGIS مطالعه موردی؛ مدارس ابتدایی منطقه 2 شهر زنجان
-
Geomatic سازمان نفشه برداری, تهران, 2009-05-10 - 2009-05-11
ملی معتبر 6. محسن احدنژادYoshihisa Maruyama
آشکارسازی تغییرات فضایی تالاب هامون با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه و سیستم اطلاعات جغرافیایی
Detecting of spatial changes Hamoun Lagoon using satellite imagery and GIS
nternational conference of water crisis دانشگاه زابل, زابل, 2009-03-10 - 2009-03-12
ملی معتبر 5. ابوالفضل مشگینیمحسن احدنژاداکرم تفکری دوبخشری
ارزیابی توزیع کاربری اراضی در بافت قدیم و جدیدشهر زنجان با استفاده از GIS
-
همایش بافتهای فرسوده شهری، چشم انداز توسعه پایدار : ارزشها و چالشها دانشگاه شهید چمران , اهواز, 1387/08/20 - 1387/08/21
ملی معتبر 4. محسن احدنژادابوالفضل مشگینی
تاثیر سیاستهای عرضه زمین شهری در روند گسترش فیزیکی بافتهای قدیم نمونه موردی منطقه 1 شهر زنجان
-
همایش بافتهای فرسوده شهری، چشم انداز توسعه پایدار : ارزشها و چالشها دانشگاه شهید چمران , اهواز, 1387/08/20 - 1387/08/21
ملی معتبر 3. محسن احدنژادشهریور روستائیحکیمه قنبری کرداباد
الگوی بهینه مکانیابی پارکینگهای محله ای با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی با تاکید بر کاربرد سامانه سیستم اطلاعات مکانی در برنامه ریزی شهری
The Optimum Allocation of Local parking using AHP and GIS
Spatial information and Urban Managment دانشگاه تهران, تهران, 2008-11-05 - 2008-11-05
دانشجویی 2. محسن احدنژادحکیمه قنبری کرداباد
آسیب شناسی طرحهای توسعه شهری در ایران
The Pathology of urban development plans in Iran
همایش علمی - دانشجویی جغرافیا دانشگاه تهران, تهران, 1387/08/07 - 1387/08/08
ملی معتبر 1. ابوالفضل مشگینیمحسن احدنژاداکرم تفکری دوبخشری
تحلیل سازگاری کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل AHP (نمونه موردی منطقه یک شهر زنجان)
-
Conference of URBAN GIS دانشگاه شمال, آمل, 2007-08-26 - 2007-08-27