خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:40166   بروزرسانی: 19-11-1402

Mohsen Ahadnejad Reveshty

مدیریت

ریاست دانشکده علوم انسانی از مهرماه 1395 تا اسفند 1401

عضو هیات ممیزه دانشگاه زنجان از سال 1396 تاکنون

معاون مدیر گروه جغرافیای دانشگاه زنجان از آذرماه1388 تا آذرماه1390

مدیر گروه جغرافیای دانشگاه زنجان از آذر ماه 1390 تا اسفند1394