خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:40165   بروزرسانی: 19-11-1402

Mohsen Ahadnejad Reveshty

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. تحليل فضايي-مكاني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) -دوره دکتری2. مدلهای مکان‏گزینی و ساخت شهر- دوره دکتری3. سنجش از دور-دوره دکتری4. مدلها و فنون تصمیم گیری با تاکید بر برنامه ریزی شهری-دوره کارشناسی ارشد5. روش تحقیق- دوره کارشناسی6. روش تحقیق در مطالعات شهری- دوره کارشناسی7. تكنيكهاي برنامه ريزي ناحیه ای- دوره كارشناسي8. تكنيكهاي برنامه ريزي شهري- دوره كارشناسي9. مبانی جغرافیای شهری- دوره کارشناسی10. مباني برنامه ريزي شهري- دوره كارشناسي11. برنامه ريزي کاربري اراضي شهري – دوره کارشناسي ارشد.12. جغرافياي شهري ايران13. كاربرد سنجش از دور در مطالعات آب و خاك - كارشناسي ارشد14. نقشه خواني در جغرافيا15. اصول برنامه ريزي شهري16. كارگاه برنامه ريزي شهري و منطقه اي17. كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي روستايي - كارشناسي ارشد18. كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي محيطي - كارشناسي ارشد19. كاربرد كامپيوتر در اقليم شناسي - كارشناسي ارشد20. کامپیوتر در جغرافیا21. سنجش از دور22. نقشه برداری تکمیلی23. 24. كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در برنامه ريزي شهري و منطقه اي - كارشناسي ارشد25. كارتوگرافي26. تفسير عكسهاي هوايي27. نفشه برداري 1 و 228. سيستم اطلاعات جغرافيايي